Přeměna společnosti s ručením omezeným realizovaná převodem jmění na společníka

Vydáno: 26 minut čtení

Společnost s ručením omezeným může být zrušena bez likvidace její přeměnou převodem jmění na společníka, právnickou či fyzickou osobu. Článek seznámí čtenáře s postupem a podmínkami převzetí jmění zanikající společnosti přejímajícím společníkem pomocí uceleného přehledu nejdůležitějších ustanovení, která tento druh transformace zvolené právní formy obchodní korporace upravují.

Přeměna společnosti s ručením omezeným realizovaná převodem jmění na společníka
Ing.
Marie
Jakubcová,
Ph.D., MBA
JUDr. PhDr. Ing.
Jan
Škopek,
Ph.D., DBA, LL.M.
Převod jmění1) na společníka upravuje v ustanoveních § 337 až 359l zákona 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev (dále jen „ZPS“). Zrušení společnosti s ručením omezeným (dále také jen „společnost“) přeměnou s převodem jmění na společníka je obsaženo konkrétně v § 349 a 353 ZPS. Převod jmění na společníka představuje úplné právní nástupnictví, při kterém přechází z právního předchůdce všechna práva a povinnosti na právního nástupce. Právním předchůdcem je zanikající společnost a právním nástupcem přejímající společník. Přejímajícím společníkem nemusí být vždy obchodní společnost, může jím být i fyzická osoba2). Fyzická osoba jako přejímající společník musí být dle § 340 ZPS ke dni vyhotovení projektu převodu jmění a současně i v době podání návrhu na zápis převodu jmění do obchodního rejstříku (dále jen „OR“) podnikatelem3).
K zamyšlení
Z OR lze zjistit, že někteří přejímající společníci ukončili svoji podnikatelskou činnost ke dni zápisu přeměny do OR. V těchto případech je sporné, zda záměr podmínky zakotvené v ustanovení § 340 ZPS může vést jeho uživatele k domněnce, že nebude-li přejímající společník chtít v podnikatelské činnosti pokračovat, může jejím splněním svoji podnikatelskou činnost ukončit. Není však smyslem přeměny realizované převodem jmění na společníka dodržení kontinuity podnikatelských aktivit zaniklé společnosti bez likvidace? Neměl by přejímající společník, podnikatel, jakožto právní nástupce zanikající společnosti, zajistit trvání její podnikatelské činnosti?
Zanikající společnost a přejímající společník se podle § 3 odst. 3 písm. b) ZPS označují jako osoby zúčastněné na přeměně.
Přeměna společnosti s ručením omezeným s převodem jmění na společníka může být zahájena pouze za předpokladu, že nebylo proti společnosti zahájeno trestní stíhání.
Je-li společnost trestně stíhána, pak smí dojít k její přeměně, popřípadě k jejímu zániku pouze na základě rozhodnutí soudce v přípravném řízení či předsedy senátu v řízení před soudem na návrh společnosti nebo jiné oprávněné osoby (§ 32 odst. 2; 3 zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim).
Pokud by společnost s ručením omezeným vstoupila do likvidace, je možné podle § 4 ZPS přeměnu převodem jmění na společníka realizovat, nebylo-li započato rozdělování likvidačního zůstatku. Společnost může zahájit převod jmění na společníka i v případě, že vstoupila do insolvenčního řízen