Oznamovací povinnost a zdravotní pojištění

Vydáno: 16 minut čtení

Sdělování nových skutečností, jakož i oznamování změn, má význam z hlediska validity údajů v informačních systémech zdravotních pojišťoven. Relevantnost těchto dat nejen ovlivňuje povinnost platit pojistné či platby pojistného od státu, ale garantuje také nárok na úhradu hrazených služeb podle podmínek stanovených zákonem o veřejném zdravotním pojištění . Případné evidenční nesrovnalosti mohou mít, a mnohdy i reálně mají, negativní dopady jak na zaměstnavatele nebo jejich zaměstnance, tak i na občany jako fyzické osoby, kdy problémové situace musejí řešit pracovníci zdravotních pojišťoven za přímé součinnosti s těmi, jichž se týkají.

Oznamovací povinnost a zdravotní pojištění
Ing.
Antonín
Daněk
Správný způsob přihlašování a odhlašování zaměstnanců včetně nutnosti dodržet zákonnou osmidenní lhůtu pro plnění oznamovací povinnosti představuje jednu z nejdůležitějších činností zaměstnavatele ve zdravotním pojištění. Není-li zaměstnavatel při plnění svých povinností důsledný, může mu zdravotní pojišťovna uložit pokutu až 200 000 Kč. Nepřihlášením zaměstnané osoby, za kterou platí pojistné stát (je-li zaměstnavateli tato skutečnost známa), přichází zdravotní pojišťovna v roce 2021 nenávratně o měsíční platbu pojistného v částce 1 767 Kč za každého takového pojištěnce (Poznámka: Od l. ledna 2022 se tato platba zvyšuje na 1 967 Kč). A pokud zaměstnavatel osobu jako zaměstnance nepřihlásí vůbec, může způsobit zbytečný problém i samotnému zaměstnanci, který tak nemusí mít ve zdravotním pojištění řešen svůj pojistný vztah, což zdravotní pojišťovna časem v rámci výkonu své kontrolní činnosti zjistí.
Ke splnění oznamovací povinnosti používají zaměstnavatelé formulář „Hromadné oznámení zaměstnavatele“ včetně Poučení, ve kterém jsou blíže rozvedeny funkce jednotlivých písmenných kódů.
Kdo vlastně plní ve zdravotním pojištění oznamovací povinnost? Zaměstnavatelé, zaměstnanci nebo občané jako pojištěnci? V podstatě všichni, záleží na okolnostech a na charakteru jednotlivých skutečností, které jsou předmětem oznámení.
 
Zákonná úprava
Oznamování příslušných skutečností je řešeno v ustanovení