Automobil v podnikání fyzické osoby

Vydáno: 23 minut čtení

Automobil je v současné době nedílnou součástí podnikajících osob. Používání automobilu pro své podnikání je mnohdy daňově výhodné. Ve spojitosti s automobilem v podnikání vzniká řada dotazů, a tak si je v tomto článku zodpovíme. Článek se bude zabývat možnostmi využití automobilu v podnikání z daňového hlediska u fyzických osob. Zaměříme se na možnosti využití paušálního výdaje na dopravu, dále si rozebereme, jak uplatnit zejména mimořádné odpisy u automobilu a mnoho dalších zajímavostí, které automobil u podnikání fyzických osob skrývá.

Automobil v podnikání fyzické osoby
Bc.
Stanislav
Suchan
 
Paušální výdaje na dopravu
Podnikatelé si v rámci daňového přiznání mohou uplatnit paušální výdaje na dopravu. Jedná se o velké zjednodušení v rámci administrativy. Osoby samostatně výdělečně činné (dále jen „OSVČ") mohou uplatňovat buď skutečné výdaje na pohonné hmoty a parkovné při pracovních cestách, nebo využít paušální výdaj na dopravu, který činí
5 000 Kč za každý celý kalendářní měsíc
na jedno silniční motorové vozidlo. Paušální výdaj na dopravu je uveden v ustanovení § 24 odst. 2 písm. zt) zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDP").
V prvé řadě je třeba si vymezit poplatníky, kteří mohou paušální výdaj na dopravu použít. Jedná se zejména o
vlastníka vozidla
. Dané vozidlo může, ale i nemusí být zahrnuto v obchodním majetku. Postačí možnost zahrnutí do obchodního majetku. Obchodním majetkem podle ustanovení § 4 odst. 4 ZDP rozumíme u poplatníků daně z příjmů fyzických osob část majetku poplatníka, o které bylo nebo je účtováno anebo je nebo byla uvedena v daňové evidenci. Z daného lze dovodit, že poplatník, který má obchodní majetek, nemůže uplatňovat výdaje procentem z příjmů dle § 7 odst. 7 ZDP. Dále může paušální výdaj na dopravu použít
nájemce
, jedná se především o vozidla najatá skrze operativní leasing.
Aby nedošlo k porušení pravidel pro využití paušálního výdaje na dopravu,
nesmí být vozidlo přenecháno jiné osobě ani po část měsíce
. Za přenechání vozidla k užívání jiné osobě se nepovažuje uskutečnění pracovní cesty spolupracující osobou nebo zaměstnancem, který vozidlo nevyužívá i pro soukromé účely.
Dále platí, že v průběhu roku nelze měnit způsob uplatnění paušálního výdaje na dopravu na způsob uplatnění výdajů ve skutečné výši dle ustanovení § 24 odst. 2 písm. k) ZDP a naopak. Při pořízení či vyřazení vozidla se uplatní pouze poměrná část paušálního výdaje na dopravu.
Paušální výdaj na dopravu lze využít i u společného jmění manželů (dále jen „SJM"). Musí ale platit následující podmínky: vozidlo musí být využíváno k dosažení, zajištění a udržení příjmů, v úhrnu si mohou uplatnit maximálně 5 000 Kč. To samé platí po spoluvlastnictví více poplatníků. Je třeba si uvědomit, že paušální výdaj na dopravu je
stanoven na jedno vozidlo,
nikoliv na jednoho spoluvlastníka.
Paušální výdaj na dopravu lze stanovit
maximálně u 3 vozidel
. Jedná se tedy o vozidla zahrnutá/nezahrnutá v obchodním majetku nebo v nájmu. Paušální výdaj na dopravu
nelze
uplatnit u vozidel, která jsou poskytnuta na základě
finančního leasingu,
a dále u vozidel
vypůjčených na zák