Ukončení podnikání OSVČ

Vydáno: 34 minut čtení

Definitivní ukončení podnikání fyzické osoby alias OSVČ provází nejprve oznamovací povinnosti vůči živnostenskému úřadu, finančnímu úřadu, správě sociálního pojištění, zdravotní pojišťovně, úvěrující bance a obchodním partnerům. V zájmu daňové spravedlnosti je dále potřeba provést určité jednorázové úpravy základu daně z příjmů, které jsou poplatné způsobu uplatňování daňových výdajů. Například při daňové evidenci základ daně zvýší neuhrazené pohledávky a skladované zásoby, naopak jej sníží obchodní dluhy. Jde-li o plátce DPH, přibývají starosti se zrušením registrace k této dani, s čímž je spojeno spravedlivé „vrácení“ části daně z majetku pořízeného prakticky bez DPH, který dál zůstává neplátci - coby plátce si totiž DPH obvykle nárokoval k odpočtu.

 

Ukončení podnikání OSVČ
Ing.
Martin
Děrgel
 
Oznamovací povinnosti
Začněme tím nejjednodušším, na co by neměl podnikatel zapomenout při ukončení své podnikatelské
alias
samostatné činnosti. Pro stručnější vyjadřování si pro něj vypůjčíme známou legislativní zkratku „
OSVČ
“ z pojistných zákonů označující „osobu samostatně výdělečně činnou“, kam spadají zejména podnikající občané. Určení dne ukončení činnosti je v kompetenci dané OSVČ, ledaže se jedná o soudní nebo úřední zákaz činnosti, kterému se ale věnovat nebudeme, stejně tak ani dalšímu nedobrovolnému konci podnikání kvůli úmrtí OSVČ.
Většina podnikatelské činnosti OSVČ je vykonávána na základě živnostenského oprávnění. V souladu s § 58 odst. 1 písm. c) zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ “)
živnostenský úřad zruší živnostenské oprávnění, jestliže o to podnikatel požádá
. Tato žádost není předmětem správního poplatku. Rozhodnutím živnostenského úřadu o zrušení živnostenského oprávnění toto zaniká, přičemž tuto skutečnost úřad oznámí správci daně, statistickému úřadu, správě sociálního zabezpečení, zdravotní pojišťovně a při koncesované živnosti také orgánu, který vydával stanovisko pro udělení
koncese
.
Oznamovat změny registračních údajů živnostenskému úřadu lze pouze na tiskopisu Ministerstva průmyslu a obchodu
, visí na https://www.mpo.cz/cz/podnikani/zivnostenske-podnikani/. Jde o dvoustránkový
změnový list
MPO ZL Jednotného registračního formuláře sloužící i pro žádost o zrušení živnosti. Lze jej podat na 227 obecních živnostenských úřadech coby „Centrálních registračních místech“ (CRM) nebo prostřednictvím kontaktního místa veřejné správy (Český podací ověřovací informační národní terminál
alias
Czech POINT).
Pro zrušení živnostenského oprávnění slouží položka 07, kde
OSVČ uvede datum, ke kterému chce živnostenské oprávnění ukončit
, a to nejdříve den doručení žádosti úřadu. Pokud žadatel datum neuvede, bude živnost zrušena ke dni nabytí právní moci rozhodnutí živnostenského úřadu. V rámci této položky „07“ je dále třeba vyznačit, zda tímto skončí veškerá samostatná činnost. OSVČ označí křížkem variantu
„ANO“
, pokud požadovaným ukončením provozování živnosti ukončuje svou jedinou samostatně výdělečnou činnost. Jestliže provozuje další živnost nebo i jinou samostatně výdělečnou činnost (mimo živnostenské podnikání), kterou neukončuje, vyznačí
„NE“
. V kolonce 16 změnového tiskopisu může OSVČ současně požádat živnostenský úřad, resp. CRM, aby zprostředkovaně oficiálně oznámil tuto změnu, tj. ukončení živnosti, potažmo celého podnikání dalším úřadům: finančnímu úřadu, správě sociálního zabezpečení, úřadu práce a zdravotní pojišťovně. Končící podnikatel tak nemusí vážit cestu na všechny podatelny zmíněných úřadů a konec jim oznamovat, viz dále.
Ukončení podnikání, resp. samostatné výdělečné činnosti musí OSVČ
oznámit své okresní (pražské, městské) správě sociálního zabezpečení („OSSZ“), a to do 8. dne kalendářního měsíce následujícího
po měsíci ukončení činnosti. Stanoví to § 48 odst. 1 a 4 zákona č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů. Za porušení této povinnosti může OSSZ uložit OSVČ pokutu až do výše 10 000 Kč.
Zatímco pro oznámení zahájení samostatné výdělečné činnosti je předepsán závazný tiskopis, její ukončení je možno oznámit jakoukoli písemnou formou, jak stanoví § 48b dtto. Nicméně úředníci mají obecně rádi svoje formuláře a také pro předejití opomenutí něčeho
podstatného lze doporučit raději použít doporučený tiskopis České správy sociálního zabezpečení
číslo 89