Rezervy na opravy v daňových a účetních nákladech

Vydáno: 15 minut čtení

V následujícím příspěvku bych se chtěl zaměřit na problematiku daňově uznatelných rezerv na opravy majetku. Zaměřili bychom se tedy na takové rezervy, které splňují podmínky ustanovení § 24 odst. 2 písm. i) zákona č. 586/1992 Sb. , o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDP “), podle kterého se za daňové považují ty rezervy, jejichž způsob tvorby a výši pro daňové účely stanoví zákon č. 593/1992 Sb. , o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZoR “).

Rezervy na opravy v daňových a účetních nákladech
Ing.
Zdeněk
Morávek,
daňový poradce
Prvotním předpokladem možné daňové uznatelnosti rezerv je jejich správné zaúčtování
, případně jejich uvedení v daňové evidenci. Z pohledu účtování rezerv platí, že postup tvorby a použití rezerv je upraven v § 57 vyhlášky č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „“) pro účetní jednotky, které jsou podnikateli účtujícími v soustavě podvojného účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. Konkrétní postupy účtování jsou potom obsaženy v Českém účetním standardu č. 004 (dále jen „ČÚS č. 004“).
Základní pravidla jsou tedy upravena v § 57 prováděcí vyhlášky. Tvorba rezerv podle § 26 ZÚ se účtuje na vrub nákladů, jejich použití, snížení nebo zrušení pro nepotřebnost ve prospěch nákladů, rezervy se tedy neúčtují prostřednictvím výnosů. Blíže potom postup účtování upravuje ČÚS č. 004, o tvorbě rezerv se účtuje ve prospěch příslušného účtu účtové skupiny 45 - Rezervy se souvztažným zápisem na vrub příslušného účtu nákladů,
a)
účtové skupiny 55 - Odpisy, rezervy, komplexní náklady příštích období a opravné položky v provozní oblasti, pokud se týkají provozní činnosti,
b)
účtové skupiny 57 - Rezervy a opravné položky ve finanční oblasti, pokud se týkají finanční