Prominutí DPH při dodání plynu a elektřiny

Vydáno: 20 minut čtení

Plyn a elektřina jsou pro účely zákona č. 235/2004 Sb. , o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH “) chápány jako specifické druhy zboží. Při uplatňování DPH při jejich dodání se tedy postupuje podle příslušných ustanovení zákona o DPH , která upravují pravidla pro dodání zboží s tím, že při dodání plynu a elektřiny je třeba respektovat některá specifika, která se týkají zejména stanovení místa plnění, dne uskutečnění zdanitelného plnění a také uplatnění režimu přenesení daňové povinnosti na příjemce plnění. V souvislosti se skokovým zdražením plynu a elektřiny na podzim roku 2021 bylo přijato rozhodnutí, kterým mělo být toto zvýšení cen dočasně kompenzováno. Stalo se tak rozhodnutím bývalé ministryně financí, kterým byla prominuta DPH v období od 1. 11. 2021 do 31. 12. 2021 za dodání elektřiny nebo plynu. Toto rozhodnutí o prominutí daně z přidané hodnoty z důvodu mimořádné události bylo zveřejněno ve Finančním zpravodaji 34/2021 ze dne 20. 10. 2021. V navazující informaci GFŘ k vyúčtování elektřiny a plynu, která byl zveřejněna koncem října 2021, je uveden podrobnější výklad k tomuto rozhodnutí ministryně financí.

Prominutí DPH při dodání plynu a elektřiny
Ing.
Václav
Benda
V článku je nejprve stručně vysvětleno základní vymezení předmětu DPH u plynu a elektřiny a pravidla pro stanovení místa plnění, která vyplývají z předpisů EU, tj. prakticky ze směrnice 2006/112/ES o společném systému daně z přidané hodnoty (dále jen „směrnice o DPH“). V návaznosti na to jsou vysvětlena základní pravidla pro uplatnění DPH jak při tuzemském dodání plynu a elektřiny, tak rovněž v rámci intrakomunitárních dodávek plynu a elektřiny a při jejich dovozu a vývozu. Vysvětleno také je, za jakých podmínek se při dodání plynu a elektřiny v tuzemsku uplatní režim přenesení daňové povinnosti. Návazně jsou na příkladech vysvětleny dopady prominutí daně na základě rozhodnutí ministryně financí, včetně postupu při vyúčtování záloh na elektřinu a plyn, a to ve vazbě na provedení odečtu v období od 1. 11. 2021 do 31. 12. 2021 nebo v období od 1. 1. 2022, tj. v období, kdy už toto rozhodnutí o prominutí daně neplatí.
 
Vymezení předmětu daně
Předmětem daně je podle § 2 odst. 1 písm. a) zákona o DPH dodání zboží za úplatu osobou povinnou k dani, která jedná jako taková, s místem plnění v tuzemsku. Za stanovených podmínek je dále předmětem daně pořízení zboží u jiného členského státu a dovoz zboží s místem plnění v tuzemsku. V § 4 odst. 2 zákona o DPH je ve vazbě na vymezení věci, které obsahuje nový občanský zákoník, vymezen pojem zboží. Zbožím jsou pro účely DPH zejména hmotné věci ve smyslu občanského zákoníku. Zbožím pro účely zákona o DPH jsou i živá zvířata, lidské tělo a jeho části a také plyn, elektřina, teplo a chlad. Plyn a elektřina jsou tedy podle tohoto vymezení pro účely DPH v souladu se směrnicí o DPH chápány jako zboží. Ve vazbě na § 2 odst. 1 písm. a) zákona o DPH je v § 13 zákona o DPH vymezeno, co se rozumí dodáním zboží. Podle § 13 odst. 1 se dodáním zboží pro účely