Podnikání a společné jmění manželů

Vydáno: 20 minut čtení

V příspěvku zaměříme pozornost na daňové řešení související se společným jměním manželů. Uvedeme si postup podnikatele, který hodlá využít ke svému podnikání majetek, který je součástí společného jmění manželů. Další otázkou, kterou se budeme zabývat, je uplatnění daňových výdajů, pokud majetek ve společném jmění využijí oba manželé ke svému samostatnému podnikání. Následně si ukážeme, jak budou zdaňovány příjmy z nájmu majetku u manželů.

Podnikání a společné jmění manželů
Ing.
Ivan
Macháček
 
Vymezení společného jmění manželů v občanském zákoníku
Manželské majetkové právo je upraveno v § 708-753 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen ObčZ). V ustanovení § 708 odst. 1 ObčZ se uvádí, že
součástí společného jmění manželů je to, co manželům náleží, má majetkovou hodnotu a není vyloučeno z právních poměrů.
Přitom společné jmění podléhá zákonnému režimu, nebo smluvenému režimu, anebo režimu založenému rozhodnutím soudu.
Zákonný režim
je upraven v § 709-715 ObčZ. Podle znění § 709 odst. 1 je součástí společného jmění to, čeho nabyl jeden z manželů nebo čeho nabyli oba manželé společně za trvání manželství, s výjimkou toho, co:
a)
slouží osobní potřebě jednoho z manželů,
b)
nabyl darem, děděním nebo odkazem jen jeden z manželů, ledaže dárce při darování nebo zůstavitel v pořízení pro případ smrti projevil jiný úmysl,
c)
nabyl jeden z manželů jako náhradu nemajetkové újmy na svých přirozených právech,
d)
nabyl jeden z manželů právním jednáním vztahujícím se k jeho výlučnému vlastnictví,
e)
nabyl jeden z manželů náhradou za poškození, zničení nebo ztrátu svého výhradního majetku.
Ze znění § 709 odst. 2 ObčZ vyplývá, že součástí společného jmění manželů je zisk z toho, co náleží výhradně jednomu z manželů
. Pronajímá-li například jeden z manželů jednotky (byty) v domě, který zdědil nebo získal darem od svých blízkých, pak příjmy z nájmu do výše vynaložených výdajů souvisejících s tímto nájmem nejsou součástí