DPH při dodání plynu a elektřiny

Vydáno: 21 minut čtení

V následujícím článku je nejprve vymezen předmět DPH u plynu a elektřiny a vysvětlena pravidla pro stanovení místa plnění při jejich dodání, která vyplývají ze směrnice 2006/112/ES o společném systému daně z přidané hodnoty (dále jen „směrnice o DPH “). V návaznosti na to jsou vysvětlena základní pravidla pro uplatnění DPH při dodání plynu a elektřiny v tuzemsku a také pravidla při jejich intrakomunitárním dodání a dovozu a vývozu. Vysvětlena jsou také základní pravidla, za nichž se při dodání plynu a elektřiny v tuzemsku uplatní režim přenesení daňové povinnosti na příjemce zdanitelného plnění. V závěru článku jsou vysvětleny dopady prominutí daně na základě rozhodnutí ministryně financí v období od 1. 11. 2021 do 31. 12. 2021.

DPH při dodání plynu a elektřiny
Ing.
Václav
Benda
Při dodání plynu a elektřiny se postupuje podle příslušných ustanovení zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“). Plyn a elektřina jsou pro účely zákona o DPH chápány jako specifické druhy zboží s tím, že při jejich dodání je třeba respektovat některá specifika, která se týkají zejména stanovení místa plnění, dne uskutečnění zdanitelného plnění a také uplatnění režimu přenesení daňové povinnosti na příjemce plnění. V souvislosti se skokovým zdražením plynu a elektřiny na podzim roku 2021 bylo přijato opatření, kterým mělo být toto zvýšení cen dočasně kompenzováno. Stalo se tak rozhodnutím bývalé ministryně financí, kterým byla prominuta DPH za dodání plynu nebo elektřiny v období od 1. 11. 2021 do 31. 12. 2021. Toto rozhodnutí o prominutí daně z přidané hodnoty z důvodu mimořádné události bylo zveřejněno ve Finančním zpravodaji č. č. 34/2021 ze dne 20. 10. 2021. V navazující informaci GFŘ k vyúčtování elektřiny a plynu, která byla zveřejněna koncem října 2021, je uveden podrobnější výklad k tomuto rozhodnutí ministryně financí.
 
Předmět DPH při dodání plynu a elektřiny
Podle § 2 odst. 1 písm. a) zákona o DPH je předmětem daně dodání zboží za úplatu osobou povinnou k dani, která jedná jako taková, tj. jako osoba povinná k dani, s místem plnění v tuzemsku. Za stanovených podmínek je předmětem daně také pořízení zboží u jiného členského státu a dovoz zboží s místem plnění v tuzemsku. Zbožím jsou pro účely DPH podle § 4 odst. 2 zákona o DPH zejména hmotné věci ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“). Zbož&i