Vydáno: 28. 8. 2017
Prošlo odborným dohledem
Zdanění licenčních poplatků vyplácených tuzemskými právnickými osobami Ing. Lenka Froschová, Brantl & Partners, s.r.o. Účetní jednotka – právnická osoba – se při svém fungování může dostat do situace, kdy v rámci svých obchodních aktivit bude povinna provést platbu do zahraničí, která svým charakterem představuje licenční poplatek. V tomto případě je nutné věnovat zvýšenou pozornost daňovému posouzení dané situace. Následující článek poskytuje průvodce základními kroky vedoucími ke korektní aplikaci správného režimu zdanění, respektive osvobození, a to v souladu s platnou legislativní úpravou. Jelikož se příspěvek zaměřuje na transakce probíhající mezi subjekty z odlišných států, kdy plátce licenčního poplatku a jeho příjemce jsou daňovými rezidenty v různých zemích (přičemž plátcem budeme pro účely tohoto článku uvažovat obchodní korporaci se sídlem v České republice), je nutné vzít v úvahu skutečnost, že obecná národní pravidla zdanění mohou být modifikována příslušnou smlouvou o zamezení dvojího zdanění (dále jen „SZDZ“), tedy v případě, že má Česká republika takovou smlouvu s příslušným státem uzavřenu. Tato úprava má pak před úpravou lokální přednost a na daný vztah musí být primárně použito předmětné nadnárodní ustanovení.