Vydáno: 13. 11. 2017
Vybrané činnosti rady pro veřejný dohled nad auditem za rok 2016 Mgr. et Mgr. Martina Smetanová, Rada pro veřejný dohled nad auditem Rada pro veřejný dohled nad auditem (dále jen „Rada“) byla zřízena v roce 2009 zákonem č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o auditorech“). Jejím hlavním úkolem je vykonávat veřejný dohled nad výkonem auditorské činnosti a činností Komory auditorů České republiky (dále jen „Komora“), která je samosprávnou profesní organizací zřízenou zákonem za účelem správy auditorské profese v České republice, provádět, v souladu s požadavky evropského práva, kontroly kvality u auditorů a auditorských společností, které mají ve svém portfoliu subjekty veřejného zájmu a další činnosti stanovené zákonem o auditorech. Při výkonu své působnosti dbá na ochranu veřejného zájmu. Je právnickou osobou a sídlí v Praze. Veřejný dohled
Oblast veřejného dohledu Poznámka
Výkonem veřejného dohledu se podle zákona o auditorech rozumí dohled nad: – kontrolou dodržování ustanovení zákona o auditorech, auditorských standardů, etického kodexu a vnitřních předpisů Komory a orgány Komory; Orgány Komory jsou podle zákona o auditorech: sněm, výkonný výbor a prezident Komory, dozorčí komise a kárná komise.
– organizací, řízením a prováděním kontrol kvality organizovaných a řízených dozorčí komisí; – Dozorčí komise je kontrolním orgánem Komory. – Aktuálně má devět členů. – Při své činnosti se řídí dozorčím řádem. Kontroluje kvalitu činnosti auditorů, dodržování zákona o auditorech, dalších právních předpisů, vnitřních předpisů Komory a plnění usnesení sněmu. Provádí šetření podnětů a stížností doručených Komoře.
– organizací a provozováním systému průběžného vzdělávání statutárních auditorů prováděného Komorou; Výbor pro kontinuální profesní vzdělávání (dále jen „KPV“) statutárních auditorů Komory připravuje témata a obsah vzdělávání pro auditory i odbornou veřejnost, navrhuje vhodné lektory, spolupracuje na přípravě odborných konferencí. Výbor podává kárné komisi, v souladu s vnitřními předpisy komory, podnět na zahájení kárného řízení s auditory, kteří opakovaně neplní povinnosti vyplývající z vnitřního předpisu pro KPV a dlouhodobě neplní stanovený rozsah KPV.
– uplatňováním kárných a jiných opatření Komorou při řízeních proti auditorům, případně osobám registrovaným podle § 47 zákona o auditorech. § 47 – registrace pro účely povinného auditu společnosti se sídlem ve třetí zemi.
Zdroj: Unes - účetnictví neziskového sektoru, 11/2017.