Vydáno: 29. 1. 2018
Prošlo odborným dohledem
Náklady na zpracování žádosti o přidělení dotace Ing. Zdeněk Morávek Fyzická osoba, soukromý zemědělec, vede daňovou evidenci a je plátcem DPH. Dostává mj. dotace na investiční majetek. Žádosti na dotace jsou zpracovávány firmou v rámci smlouvy na poradenství. Žádosti se někdy vážou k budoucí dotaci, jejíž součástí budou i náklady za zpracování žádosti. Je možné v tomto případě zaevidovat fakturu za zpracování žádosti o dotaci v roce 2016 do daňových výdajů a v dalším období, kdy bude přijata dotace, stejnou částku zaevidovat do daňových příjmů? Popřípadě, jak postupovat? V případě ostatních dotací, kdy výdaje na žádosti nebo výběrová řízení nejsou součástí proplacené dotace, jsme se rozhodli vydat vnitřní směrnici v tom smyslu, že tyto výdaje budou také daňově uznatelné hned při zaplacení a nebudou vstupovat do hodnoty investičního majetku. Postupujeme správně? Obecně je možné konstatovat, že tuto otázku zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDP“), přímo neřeší. Co se rozumí vstupní cenou, stanoví § 29 ZDP s tím, že v případě úplatného pořízení se vstupní cenou rozumí pořizovací cena v souladu s účetními předpisy. To platí i pro poplatníka, který vede daňovou evidenci, jak vyplývá z § 7b odst. 3 ZDP.