Vydáno: 16. 5. 2018
Vybraná problematika k přenechání věci k užití jinému Ing. Libor Novotný Problematikou přenechání věci k užití jinému se zabývá zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), v dílu 2, hlavy II, části čtvrté, konkrétně v § 2189 až 2400, které dále rozděluje do oddílů zabývajících se výprosou, výpůjčkou, nájmem, pachtem, licencí, zápůjčkou a úvěrem. Tento příspěvek se zaměřuje pouze na popis výprosy, výpůjčky, licence, zápůjčky a úvěru. V příspěvku pro srovnání nechybí ani některá související ustanovení dřívější právní úpravy, která byla vymezena v zákoně č. 40/1964 Sb., občanský zákoník (dále jen „starý občanský zákoník“), a zákoně č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník (dále jen „obchodní zákoník“). Oba tyto zákony byly zrušeny občanským zákoníkem.