Vydáno: 22. 6. 2018
DPH při dodání nemovitých věcí po novele stavebního zákona Ing. Václav Benda, odborník na DPH Při dodání nemovitých věcí je třeba při uplatňování DPH postupovat podle příslušných ustanovení zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“). Novelou zákona o DPH, která je součástí zákona č. 225/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony (dále jen „novela stavebního zákona“), byl s účinností od 1. 1. 2018 novelizován § 56 zákona DPH, z něhož prakticky vyplývá, kdy se při dodání nemovitých věcí uplatní osvobození od daně a kdy se jedná o zdanitelné plnění. Základní věcná pravidla pro uplatňování DPH při dodání nemovitých věcí v roce 2018 se touto novelizací nezměnila, ale dílčí změny se týkají vymezení lhůt pro osvobození od daně při dodání vybraných nemovitých věcí. K problematice uplatňování DPH u nemovitých věcí zveřejnilo Generální finanční ředitelství (dále jen „GFŘ“) v červenci 2015 metodickou informaci, která byla v prosinci 2015 aktualizována dodatkem č. 1, který reaguje zejména na změny provedené v § 56 s účinností od 1. 1. 2016. Tato metodická informace zůstala beze změn v platnosti i v roce 2018, tj. nebyla dosud aktualizována ve vazbě na novelizaci § 56 zákona o DPH. V § 56 zákona o DPH je stanoveno, za jakých podmínek se uplatní osvobození od daně při dodání pozemku a kdy se při dodání pozemku jedná o zdanitelné plnění, a za jakých podmínek se uplatní osvobození od daně při dodání staveb a dalších vybraných nemovitých věcí a kdy se při jejich dodání jedná o zdanitelné plnění. V posledním odstavci tohoto paragrafu jsou zakotveny podmínky pro volitelný způsob zdanění při dodání nemovité věci, které splňuje zákonné podmínky pro osvobození od daně. V článku jsou s využitím příkladů vysvětlena zejména aktuální pravidla pro osvobození od daně při dodání pozemků, staveb a dalších nemovitých věcí a podmínky. Vysvětleno je také, za jakých podmínek je jejich dodání zdanitelným plněním.
Zdroj: Daňová a hospodářská kartotéka. DHK, 7-8/2018.