Vydáno: 25. 6. 2018
Prošlo odborným dohledem
Obrat podle ZDPH jako kritérium pro daňové a účetní účely Ing. Jiří Vychopeň Fyzické a právnické osoby, které samostatně uskutečňují ekonomické činnosti (dále jen „osoby povinné k dani“) a které dosud nejsou plátci podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDPH“), musí průběžně zjišťovat výši obratu podle uvedeného zákona, neboť při překročení stanovené výše obratu se stávají plátci podle ZDPH. U osob povinných k dani, které již plátci podle ZDPH jsou, je obrat kritériem pro účely změny zdaňovacího období a na výši obratu záleží i v případě zrušení registrace plátce na jeho žádost nebo z moci úřední. Podle § 4a odst. 1 ZDPH se obratem pro účely tohoto zákona rozumí souhrn úplat bez daně, včetně dotace k ceně, které osobě povinné k dani náleží za uskutečněná plnění, kterými jsou dodání zboží a poskytnutí služby, s místem plnění v tuzemsku, jde-li o úplaty za: