Vydáno: 27. 6. 2018
Oceňování v účetnictví vybraných účetních jednotek Ing. Zdeněk Morávek Cílem příspěvku je poskytnout základní přehled o oceňování a oceňovacích metodách u vybraných účetních jednotek, tedy účetních jednotek, které účtují v souladu s vyhláškou č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „prováděcí vyhláška“). Právní úprava Základní metody oceňování platné pro všechny účetní jednotky upravuje zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a to zejména v § 24 až 27. Z této úpravy vyplývá, že z jednotlivých složek majetku a závazků se oceňují:
Zdroj: Unes - účetnictví neziskového sektoru, 6/2018.