Vydáno: 27. 6. 2018
Jiná výdělečná činnost spolku (nájmy, reklama) JUDr. Václav Dobrozemský K naplňování cíle (poslání, účelu), pro který byl spolek založen,1) vede více cest. Existuje více prostředků, jak vytyčeného cíle dosahovat, a záleží na spolku (jeho zakladatelích), jakým způsobem tyto prostředky (aktivity) ve svých stanovách vymezí. Spolky mohou svého účelu dosahovat buď přímo (prostřednictvím hlavní činnosti), nebo nepřímo (prostřednictvím vedlejší hospodářské činnosti). Platná právní úprava v § 217 odst. 2 obč. zák. uvádí výčet možných forem vedlejší hospodářské činnosti. Těmi může být, kromě podnikání, také jiná výdělečná činnost, za podmínky, je-li její účel v podpoře hlavní činnosti nebo v hospodárném využití spolkového majetku. Mezi typické aktivity spadající do jiné výdělečné činnosti patří pronájem spolkového majetku nebo poskytování reklamy třetím osobám (sponzoring). O těchto dvou aktivitách, včetně daňových souvislostí a problematiky evidence tržeb (EET), pojednává následující příspěvek. Vymezení hlavní činnosti a příležitostné výdělečné činnosti Hlavní (statutární) činností se rozumějí aktivity, pro které byl spolek založen. Činností je třeba rozumět soubor aktivit (projektů, akcí), který je jednak zakotven ve stanovách, a jednak představuje souhrn aktivit, jimiž spolek naplňuje účel (směřuje k naplňování účelu), pro který byl založen. Hlavní činností může být v zásadě cokoliv, co odpovídá zájmu, pro který byla organizace založena. Zákon žádným konkrétním způsobem předmět hlavní činnosti nepopisuje. Bude tak věcí zakladatelů, jak přesně bude vyjádřen v zakladatelském právním jednání. Náplň činnosti si zakladatelé stanoví sami, a to v souvislosti s charakterem aktivit, které bude spolek vykonávat. Jediná omezení v tomto směru vyplývají z obecných ustanovení o zakázaném účelu právnických osob vyjmenovaných v § 145 obč. zák.
Zdroj: Unes - účetnictví neziskového sektoru, 6/2018.