Vydáno: 1. 4. 2019
Splátky ve zdravotním pojištění Ing. Antonín Daněk Kromě státu, který hradí pojistné zdravotním pojišťovnám za tzv. státní pojištěnce, řadíme mezi plátce pojistného: zaměstnavatele (za zaměstnance), osoby samostatně výdělečně činné, osoby bez zdanitelných příjmů, přičemž plátci pojistného mohou být i osoby, za které platí pojistné stát, v situaci, kdy se tyto současně stanou OSVČ anebo jsou zaměstnanci – v případě zaměstnání platí pojistné zaměstnavatel. Základní a prvořadou povinností všech plátců pojistného ve zdravotním pojištění je řádné placení pojistného (záloh na pojistné u OSVČ), to znamená platit pojistné včas, ve správné výši, na správný účet a pod správným variabilním symbolem. Nicméně může nastat situace, kdy plátce z nejrůznějších důvodů není schopen dostát své zákonné povinnosti a dostane se do prodlení s platbami pojistného či záloh na pojistné. Jelikož je povinností zdravotních pojišťoven evidované dlužné pojistné (a penále) uplatňovat, tedy vyměřovat, a v případě nezaplacení i vymáhat, může se plátce v takovém případě obrátit na příslušnou zdravotní pojišťovnu se žádostí o řešení své finanční situace formou splátkového kalendáře.