Vydáno: 3. 9. 2019
Implementace směrnice ATAD v České republice – 1. část Ing. Marie Velflová Významnou změnou zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále také „ZDP“ nebo „zákon o daních z příjmů“), která proběhla v roce 2019, je implementace směrnic Evropské unie v otázce přímých daní označovaných jako ATAD. ATAD je zkratka anglického názvu Anti-Tax Advoidance Directive a jedná se o Směrnici rady (EU) 2016/1164, ze dne 12. července 2016, kterou se stanoví pravidla proti praktikám vyhýbání se daňovým povinnostem, které mají přímý vliv na fungování vnitřního trhu, ve znění směrnice schválené 21. 2. 2017 (dále jen „ATAD 1“) a Směrnici rady (EU) 2017/952, ze dne 29. 5. 2017, kterou se mění směrnice (EU) 2016/1164, pokud jde o hybridní nesoulady s třetími zeměmi (dále jen „ATAD 2“)1). Při přípravě směrnic se Evropská unie inspirovala iniciativou BEPS (Base Erosion and Profit Shifting), kterou zpracovala Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD). V iniciativě BEPS je popsáno celkem 15 akčních oblastí, tedy zpráv a doporučení státům v boji proti vyhýbání se daňové povinnosti. Z těchto 15 oblastí Evropská unie vybrala 5 témat, která rozpracovala ve směrnicích ATAD 1 a ATAD 2 jako minimální úroveň ochrany vnitřního trhu Evropské unie proti agresivnímu daňovému plánování. Jedná se konkrétně o: Omezení uznatelnosti nadměrných výpůjčních výdajů (Interest Limitation Rule). Zdanění při přemístění majetku bez změny vlastnictví (Exit Taxation). Zdanění ovládané zahraniční společnosti (Controlled Foreign Companyrules). Řešení důsledků rozdílné právní kvalifikace (Hybrid Mismatches). Obecné „protizneužívací“ pravidlo (General Anti-Abuse Rule), které se implementovalo do zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů (dále také „daňový řád“ nebo „“). Smyslem směrnice ATAD 1 a ATAD 2 je zajistit, aby byly daně placeny v zemích, ve kterých vznikají zisky, a je generována hodnota. Evropská komise se těmito předpisy snaží zabránit umělému snižování základu daně poplatníků, kteří platí daně na území EU, a přesouvání jejich zisků mimo vnitřní trh EU. Přičemž tohoto cíle by mělo být dosaženo jednotným a koordinovaných způsobem napříč Evropskou unií. Na rozdíl od doporučení iniciativy BEPS jsou tak směrnice ATAD 1 a ATAD 2 pro Českou republiku jako člena Evropské unie závazné a Česká republika má povinnost tyto normy do svého právního řádu implementovat. Implementace směrnic ATAD 1 a ATAD 2 tak přinesla tato nová ustanovení:
Zdroj: Finanční, daňový a účetní bulletin, 3/2019.