Expertní odpovědi

V říjnu 2023 dojde ke vzniku nové obchodní společnosti. Tato společnost ještě v r. 2023 koupí obchodní podíly ve dvou společnostech, tj. stane se z ní mateřská společnost - tato skupina účetních jednotek bude dosahovat kritérií pro konsolidaci. Musí tato nově vzniklá společnost sestavit účetní závěrku již za rok 2023, nebo je možné účetní závěrku sestavit až k 31. 12. 2024 s tím, že účetní období bude říjen 2023 - prosinec 2024? Za jaké období musí sestavit konsolidovanou účetní závěrku - pokud by její účetní období mohlo být delší než 12 měsíců a její účetní závěrka by tedy byla sestavena až k 31. 12. 2024 - je možné konsolidovanou účetní závěrku také sestavit až k 31. 12. 2024? Nebo je v tomto případě nutné účetní závěrku (individuální) a konsolidovanou účetní závěrku sestavit již k 31. 12. 2023? 
Vydáno: 06. 09. 2023
Je příspěvková organizace povinna zveřejnit účetní závěrku, pokud je zapsána v OR?
Vydáno: 01. 09. 2023
Účetní jednotka (s.r.o.) zvýšila od 1. 1. 2022 hranici pro účtování dlouhodobého hmotného majetku na účtech 02x z 10 000 Kč na 20 000 Kč. Jde-li o změnu metody a pokud bychom chtěli dostát interpretaci NÚR I-29, jak vyčíslit a zmínit v příloze k účetní závěrce za účetní období 2022 dopady této změny? Řekněme, že retrospektivní postup na změnu metody je možné provést. 1. Jsme schopni vyčíslit úhrnnou pořizovací hodnotu majetku zařazeného v minulosti před 1. 1. 2022 v hodnotě od 10 000 Kč do méně než 20 000 Kč, oprávky a zůstatkovou cenu. Provádí se úprava údajů za minulé účetní období ve výkazech (rozvaha a výsledovka) k 31. 12. 2022 a ve kterých položkách? Spotřeba materiálu, odpisy, jiný výsledek hospodaření, dlouhodobý hmotný majetek? Nebo se zjištěné vyčíslené rozdíly pouze popíšou v příloze k závěrce? 2. Kvůli uvedené změně metody se nevyřazuje žádný majetek v hodnotě nižší zařazený v minulosti ani se neupravují odpisové plány. Neprovádíme tedy žádný účetní zápis, je to tak?
Vydáno: 14. 08. 2023
Jednočlenná s. r. o. s prokurou vydává rozhodnutí o rozdělení zisku za rok 2022. Je třeba na tomto rozhodnutí mít úředně ověřený podpis? Případně je možné nahradit úředně ověřený podpis elektronickým podpisem společníka, nebo podpisem prokuristy?
Vydáno: 07. 08. 2023
Obracím se na vás s dotazem ohledně schválení účetní uzávěrka příspěvkové organizace za rok 2022. Účetní firmou byla zpracována ÚZ k 31. 12. 2022, která byla v termínu zaslána do systému CSÚIS. Před schválením účetní uzávěrky finanční výbor obce odhalil v účetnictví chybu ( kdy dotace byla nesprávně účtována do výnosů a příspěvkové organizaci vznikl vysoký zisk). Finanční výbor na základě tohoto zjištění doporučil zastupitelstvu obce účetní závěrku neschválit ( data v CSÚIS již byla uzavřena). Majitel firmy účtování v roce 2022 opravil a zastupitelstvu předložil ke schválení odlišnou účetní závěrku než byla zaslána do CSÚIS. Tato opravená ÚZ byla zastupitelstvem schválena. V současné době je na monitoru státní pokladny k 31. 12. 2022 jiná účetní uzávěrka než obecní zastupitelstvo schválilo. Je tento postup možný a byl porušen ani zákon, ani vyhláška o schvalování účetních uzávěrek?
Vydáno: 02. 08. 2023
Společnosti s ručením omezením se v minulém roce snížila aktiva i obrat pod hranici pro malou účetní jednotku. Jelikož se tak společnost stala mikro účetní jednotkou, podali jsme daňové přiznání s rozvahou i výkazem zisků a ztrát ve zjednodušeném rozsahu. Nyní se ozval příslušný finanční úřad, který tvrdí, že pokud jsme v minulosti podávali daňové přiznání s rozvahou i výkazem v plném rozsahu, musíme je předkládat v plném rozsahu nadále, byť jsme se stali mikro účetní jednotkou. Má finanční úřad pravdu? Pokud ano, lze požádat o změnu, abychom v následujících letech nemuseli zveřejňovat účetní závěrku v plném rozsahu?
Vydáno: 28. 07. 2023
Slovenský zřizovatel založil odštěpný závod (organizační složku) v ČR, kde je vedeno účetnictví dle českých předpisů. Musí tato organizační složka zveřejnit účetní závěrku u soudu? 
Vydáno: 21. 07. 2023
Likvidátor firmy chce, aby skončení likvidace bylo k 30. 6., včetně vypracování konečné zprávy o průběhu likvidace, návrhu na použití likvidačního zůstatku a účetní závěrku. K 30. 6. ve společnosti nejsou žádná aktiva (na pokladně nic nezbylo) a v pasivech je celkově 0 Kč, které se skládají z položek účet 411 + 10 tis. Kč, účet 413 + 10 tis. Kč, účet 429 - 15 tis. Kč a - 5 tis. Kč ztráta z období likvidace. Je možné takto účetní závěrku uzavřít k 30. 6., nebo se před závěrkou musí k 30. 6. zaúčtovat zápisy o likvidačním zůstatku, kdy všechny účty by se vynulovaly MD 413, 411/D 365 a MD 365/D 429, 431. Likvidační zůstatek vyjde nulový. V jaké podobě odevzdat a připravit účetní závěrku k 30. 6., která bude součástí i daňového přiznání: s účty 411, 413, 429, 431 (6-5), nebo nulovou po zaúčtování 365..?
Vydáno: 07. 07. 2023
Účetní jednotka nakupuje majetkové cenné papíry (akcie) za účelem obchodování v krátkodobém horizontu a eviduje je na účtu 251-Majetkové cenné papíry k obchodování. Při prodeji účtuje na výsledkové účty 661-Tržby z prodeje cenných papírů a 561-Prodané cenné papíry. Obchodování s cennými papíry není hlavním předmětem činnosti, ale objemy obchodů jsou z pohledu účetní závěrky významné. Je v účetní závěrce sestavené dle zákona o účetnictví a vyhlášky č. 500/2002 Sb. možné souhrnné vykázání těchto prodejů ve výkazu zisku a ztráty? Tzn. vykázat ve výkazu zisku a ztráty pouze čistý zisk nebo ztrátu s tím, že uvedené souhrnné vykázání bude náležitě popsáno do přílohy účetní závěrky.
Vydáno: 29. 06. 2023
Společnost s r. o. zahájila svou činnost v roce 2022 a k 31. 12. 2022 sestavila účetní závěrku, na základě které podala DPPO za rok 2022 s velkým množstvím účetních chyb. Např. zápůjčky od společníků jsou evidovány na účtu 411 Základní kapitál (stav základního kapitálu tedy absolutně nesouhlasí s výší ZK zapsaným v OR), majetek pořízený na finanční leasing je v celkové výši splátek FL zaúčtován na účtu 042 Pořízení DM. Naopak majetek skutečně pořízený s. r. o. v evidenci a účetnictví s. r. o. vůbec není a nebylo tedy ani účtováno o účetních odpisech. Zálohy poskytnuté zaměstnancům jsou na účtu 315 mezi obchodními pohledávky a tak dále. Jak byste doporučili postupovat? Je vhodné najmout daňového poradce k nápravě všech chyb nebo raději auditora? Kdo toto lépe vyřeší? Daňové hledisko aktuálně neřeším, ale vzhledem k významnosti chyb předpokládám, že ani výnosy a náklady z daňového hlediska nebudou v pořádku. Pokud by to účetní jednotka nechtěla řešit a závěrku by nechala tak jak je na svoji zodpovědnost, je možné účetnictví v tomto stavu převzít a v roce 2023 přeúčtovat stavy rozvahových účtů na správné účty?
Vydáno: 12. 06. 2023
Společnost v roce 2023 odstupuje od smlouvy, která byla uzavřena v roce 2021. Operace spojené s odstoupením od smlouvy byly řádně vykázány v roce 2021 a dále přes účet 426 proúčtovány v roce 2022. Společnost podala v roce 2023 dodatečné daňové přiznání právnických osob. Máme proúčtovat nárok daně v okamžiku podání daňového přiznání, tj. v roce 2023 – účetní zápis MD 341/D 595 nebo vykázat změnu v roce 2021 a proúčtovat přes účet 426 v roce 2022?
Vydáno: 08. 06. 2023
V účetní skupině jedna účetní napsala, že mikro a malé účetní jednotky mají povinnost zveřejnit do sbírky listin výkaz zisků a ztrát v plném rozsahu podle nějakého právního předpisu. V zákoně o účetnictví je uvedené, že mikro a malé účetní jednotky mají povinnost zveřejnit výkaz zisků a ztrát v případě, kdy podléhají povinnému auditu. Mám dotaz: má-li povinnost mikro/mala účetní jednotka zveřejnit výkaz zisků a ztrát ve zkráceném/plném rozsahu pokud nepodléhá povinnému auditu? Hledala jsem právní předpis, ale nic jsem nenašla. 
Vydáno: 19. 05. 2023
Společnost s r. o.  za r. 2022 nevykázala žádnou činnost, nevlastní žádný majetek, nemá žádné závazky, neměla žádné příjmy, žádné výdaje. Stačí na finanční úřad podat daňové přiznání s nulami? V rozvaze a výkazu zisku a ztrát jsou také nuly. Portál hlásí jako propustnou chybu, že není přiložena příloha k účetní závěrce – je třeba ji přikládat? A je nutné zveřejňovat „nulovou“ rozvahu a přílohu ve Sbírce listin?
Vydáno: 21. 04. 2023
Společnost s r. o. vznikla v roce 2020 a byla zařazena do kategorie mikro účetní jednotka. Na konci roku 2020 vykázala tyto výsledky: aktiva 7 mil, obrat 14 mil, zaměstnanci 2. V roce 2021 je stále mikro účetní jednotkou a vykázala tyto výsledky: aktiva 28 mil., obrat 94 mil., zaměstnanci 5. V roce 2022 má tyto výsledky: aktiva 54mil., obrat 206 mil., zaměstnanci 13. Předpokládám, že stále spadá do kategorie mikro a auditu nepodléhá. Ale jak to bude v roce 2023, když se předpokládá, že obrat i aktiva ještě vzrostou nebo přinejmenším budou stejné? Do jaké kategorie bude firma v roce 2023 spadat? Domnívám se, že už by měla být zařazena do kategorie malá účetní jednotka, je to tak? Bude mít už v tomto roce (2023) povinnost auditu, když už bude v kategorii malá účetní jednotka a překročila za 2 po sobě jdoucí období 2 ze 3 kritérií pro povinný audit, nebo musí tyto kritéria překročit za 2 období, ale v pozici malá účetní jednotka?.
Vydáno: 03. 04. 2023
Společnost s r. o. musela provést rekonstrukci účetnictví, původní účetnictví bylo velice zkreslené, prvotní doklady byly prohlášeny na odcizené. V této věci je podáno na jednatele společnosti podezření na trestní čin. Nevím nyní, jak postupovat ve vztahu k zakládání účetních závěrek do sbírky listin. Ve sbírce jsou založeny původní závěrky, které výrazně neodpovídají skutečnosti. Máme tedy zveřejnit závěrky za rekonstruovaná účetní období s poznámkou, že se jedná o rekonstruovanou účetní závěrku? V příloze máme vše popsáno. Jde o to, že budou ve sbírce listin založeny 2 účetní závěrky k totožným účetním obdobím. 
Vydáno: 09. 03. 2023
Firma s.r.o., plátci DPH - Jak máme zaúčtovat zboží, které jsme odeslali do komisního prodeje 20. 12. 2022 (vystavili jsme jen dodací list, kde je uvedeno toto datum, zboží a že se jedná o komisní prodej). S prodejcem jsem domluvení, že fakturu mu vystavíme až zboží prodá. Jak máme se zbožím počítat do závěrečné inventury, když ho fyzicky nemáme?
Vydáno: 23. 02. 2023
Jediný společník v působnosti valné hromady (jednočlenná SRO) schválil 1. 4. 2022 účetní závěrku, a rozhodl o převedení zisku za rok 2021 na účet Nerozdělený zisk minulých let. Dne 3. 8. 2022 se konala další valná hromada kde jediný společník v působnosti valné hromady rozhodl o výplatě zisku z nerozděleného zisku minulých let. Odvod srážkové daně do 30. 9. 2022. Společnost splňuje všechny testy pro možnost výplaty podílu na zisku. Otázka je, zdali je možné rozhodnout o výplatě zisku na valné hromadě dne 3. 8. 2022 na základě účetní závěrky schválené dne 1. 4. 2022.
Vydáno: 21. 02. 2023
Společnost účtuje náklady na zpracování daňového přiznání do toho roku, kdy je daňové přiznání zpracováno (tj. náklady na zpracování DPPO za r. 2021, zpracované v r. 2022 jsou v nákladech roku 2022). Za rok 2022 společnosti vznikla povinnost auditu. Jak zaúčtovat z hlediska časového náklady na audit? V r. 2022 byla zaplacena záloha, faktura za předaudit nebyla vystavena. Jak by měly být správně zaúčtovány tyto dva druhy nákladů? Předpokládám, že způsob by měl být asi u obou shodný?
Vydáno: 20. 01. 2023
Faktura vydaná 19. 12. 2019 na Kč 8 700 včetně DPH splatná 2.1.2020, klient neuhradil a nereagoval na upomínky. V loňském roce vytvořena opravná položkaMD 558/D 391. Kdy je možné odepsat pohledávku a jak zaúčtovat odpis? Je nutné evidovat na podrozvahových účtech, a pokud ano jakým způsobem se eviduje? Uvádí se v příloze k účetní uzávěrce?
Vydáno: 22. 12. 2022
Účetní závěrka mikro společnosti za rok 2021 nebyla VH schválena ani do 31. 12. 2022. Společnost zašle rozvahu a přílohu k účetní závěrce k založení do sbírky listin do 31. 12. 2022. Na jakou listinu (rozvaha, příloha k účetní závěrce) má společnost zapsat, že účetní závěrka nebyla schválena? A stačí uvést v textu, „účetní závěrka nebyla schválena“? Nebo je potřeba uvést jiný text, pokud ano, jaký?
Vydáno: 14. 12. 2022