Petra Petrová

  • Článek
Novela zákona č. 353/2003 Sb. , o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, zveřejněná ve Sbírce zákonů pod č. 95/2011 představuje především implementaci právního předpisu EU, kterým je směrnice Rady 2010/12/EU ze dne 16. 2. 2010, kterou se mění Směrnice 92/79/EHS , 92/80/EHS a 95/59/ES o struktuře a sazbách spotřební daně z tabákových výrobků a Směrnice 2008/118/ES (dále jen „směrnice“), do národní legislativy v souladu se stanovenou transpoziční lhůtou, tj. do 31. 12. 2010, dále obsahuje změny vyplývající z praktických zkušeností daňových subjektů a správce daně a změny v návaznosti na rozsudek Nejvyššího správního soudu č. j. 7 Afs 95/2008-43 ze dne 2. 4. 2009. Novela zákona nabyla účinnosti dne 1. 5. 2011 s výjimkou ustanovení článku I. bodu 72, týkajícího se sazby daně z tabákových výrobků, který nabývá účinnosti dne 1. 1. 2012.
Vydáno: 02. 06. 2011