Novela zákona o spotřebních daních

Vydáno: 22 minut čtení

Novela zákona č. 353/2003 Sb. , o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, zveřejněná ve Sbírce zákonů pod č. 95/2011 představuje především implementaci právního předpisu EU, kterým je směrnice Rady 2010/12/EU ze dne 16. 2. 2010, kterou se mění Směrnice 92/79/EHS , 92/80/EHS a 95/59/ES o struktuře a sazbách spotřební daně z tabákových výrobků a Směrnice 2008/118/ES (dále jen „směrnice“), do národní legislativy v souladu se stanovenou transpoziční lhůtou, tj. do 31. 12. 2010, dále obsahuje změny vyplývající z praktických zkušeností daňových subjektů a správce daně a změny v návaznosti na rozsudek Nejvyššího správního soudu č. j. 7 Afs 95/2008-43 ze dne 2. 4. 2009. Novela zákona nabyla účinnosti dne 1. 5. 2011 s výjimkou ustanovení článku I. bodu 72, týkajícího se sazby daně z tabákových výrobků, který nabývá účinnosti dne 1. 1. 2012.

Novela zákona o spotřebních daních
Mgr.
Petra
Petrová
 
Charakteristika změn
První skupinu tvoří změny ve struktuře a sazbách daně z tabákových výrobků a souvisí přímo s novelou tabákové směrnice a její transpozicí do zákona č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních (dále jen „ZSD“). Změny směrnice, na jejichž základě došlo ke změně ZSD, se týkají zejména navýšení minimálních sazeb spotřební daně a úpravy předmětu daně. Změny sazeb daně u cigaret a jemně řezaného tabáku představují výrazné sblížení minimálních sazeb u těchto dvou skupin tabákových výrobků. Nových minimálních sazeb daně u cigaret je nutné dosáhnout nejpozději k 1. 1. 2014. Minimální sazby daně stanovené u jemně řezaného tabáku Česká republika již splňuje v prvních dvou krocích stanovených směrnicí k 1. 1. 2011 a 1. 1. 2013. V závislosti na vývoji kurzu koruny k euru budou sazby daně u tabákových výrobků upraveny ještě k 1. 1. 2015 a k 1. 1. 2018.
Druhou skupinu tvoří změny v oblasti správy daně z minerálních olejů, a to zejména upuštění od daňového zvýhodnění pilotních projektů technologického vývoje takzvané emulzní nafty, dále daňové zvýhodnění minerálních olejů, které jsou v rámci vnitrozemských a mezinárodních plaveb použity pro výrobu tepla, a v neposlední řadě poskytování zajištění daně pro dopravu methylesterů mastných kyselin určených k přimíchávání do pohonných hmot. Dále do této skupiny změn patří technické úpravy spočívající ve zpřesnění definice předmětu daně z minerálních olejů nebo stanovení postupu pro opětovné přijetí osvobozených minerálních olejů do daňového skladu.
Třetí skupinu tvoří změny v oblasti správy daně z lihu, konkrétně zpřesnění použití snížené sazby daně u lihu obsaženého v destilátech z pěstitelského pálení pouze do stanoveného limitu 30 l etanolu pro jednoho pěstitele, dále možnost osvobození aromatických látek určených pro výrobu lihovin.
Poslední skupinu tvoří změny technického charakteru, které reagují na nový procesní předpis pro správu daní a poplatků - zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád (dále jen „daňový řád“), a také na změny, které vyplynuly z praxe. V rámci změn, jejichž potřeba vyplynula z praxe lze v prvé řadě uvést novou a přehlednou úpravu § 42 ZSD, která upravuje problematiku zajištění, propadnutí a zabrání vybraných výrobků a dopravních prostředků, aniž by docházelo k věcným změnám či rozšíření oprávnění celních orgánů.
 
1. Úprava struktury a sazeb daně z tabákových výrobků
V souladu s novelizovanou směrnicí došlo k úpravě definice doutníků a cigarillos v § 101 odst. 3 písm. b) ZSD. Cílem této úpravy je zabráně