JUDr. Roman Lang, Ph.D.

Jak se postupuje u dohody o provedení práce nad 10.000 Kč z pohledu sociálního a zdravotního pojištění, od kterého data platí pojistný vztah - den uzavření smlouvy nebo den nástupu do zaměstnání? Jak postupovat s odhlašováním a přihlašováním zaměstnance, jak s ELDP a zákonným pojištěním?
Vydáno: 07. 03. 2024
Zaměstnankyně nastoupila na mateřskou dovolenou dne 12. 1. 2023. PPM byla zamítnuta (nevznikl nárok) a byla zpětně vystavena pracovní neschopnost od 23. 1. 2023 do 17. 4. 2023. Ve dnech 27. 7. až 29. 8. 2023 čerpala řádnou dovolenou, poté nastoupila na rodičovskou dovolenou. Jak má být vyplněn ELDP 2023? Domnívám se, že takto: 1++ N 1. 1. 31. 12.; 162 křížky 5, 6, 9, 10, 11, 12; vyloučené doby 96. Můžete mě případně opravit? 
Vydáno: 07. 03. 2024
Pojištěnec si nechal v roce 2023 přiznat starobní důchod bez výplaty. Od převzetí rozhodnutí již uplynula lhůta 30 dní. Nyní v roce 2024 požádá o uvolnění výplaty důchodu a ČSSZ o tom vydá rozhodnutí. Může poté ve lhůtě 30 dní změnit i datum přiznání důchodu (z data v roce 2023 na datum v roce 2024)?
Vydáno: 07. 03. 2024
Od 1. 1. 2024 se změní režim posuzování souběhu vyloučené doby a získaného vyměřovacího základu před rokem 1996. Jak podle nové právní úpravy posoudit následující situace? 1) Pojištěnec má přiznaný důchod před datem 1. 1. 2024 (např. v roce 2023). 30denní lhůta od převzetí rozhodnutí o přiznání důchodu již uplynula. Existuje nějaká cesta, jak by mohl požádat v roce 2024 o přednostní zápočet vyloučené doby před vyměřovacím základem před rokem 1996 dle nové úpravy? Možností, jak vyvolat nové rozhodnutí o důchodu, je celá řada - pozastavit vyplácený důchod, posléze uvolnit, nechat vydat ČSSZ rozhodnutí k valorizaci, apod. Vznikne po takovém rozhodnutí nová 30 denní lhůta, během které by bylo možné podat žádost o přednostní zápočet vyloučené doby? 2) Pojištěnci vznikl nárok na řádný starobní důchod v roce 2023, o důchod ale ještě nepožádal. V roce 2024 sepíše žádost o řádný důchod s požadovaným datem přiznání v roce 2023, může účinně žádat o přednostní zápočet vyloučených dob před rokem 1996 dle úpravy platné po 31. 12. 2023?
Vydáno: 01. 12. 2023
Zaměstnanci byl přiznán předčasný starobní důchod od 31. 12. 2022 v srpnu 2023. Výplata starobního důchodu nenáleží. Podle jiné odpovědí na tomto webu je zaměstnavatel povinen zpětně oznámit zdravotní pojišťovně změnu pod kódem D a pro zaměstnance neplatí od 31. 12. 2022 minimální vyměřovací základ. Bude zaměstnavatel kód D vykazovat také na ELDP od 31. 12. 2022, tzn. že musí na OSSZ zaslat nový ELDP za rok 2022? Jaké jiné změny nastanou v souvislosti se sociálním pojištěním?
Vydáno: 28. 11. 2023
Bývalý horník má nárok na snížený důchodový věk - ten je stanoven na 11. 5. 2027. Ke dni 11. 5. 2024 chce odejít do předčasného důchodu. Důchod mu bude vypočten v tzv. hornické výši. Bude takovému důchodu zvyšována procentní výměra při následných valorizacích do roku 2027? Kdyby chtěl do předčasného důchodu odejít až 1. 11. 2024, bude muset získat 40 let doby důchodového pojištění?
Vydáno: 25. 10. 2023
Již několik let jsem vedená jako pečující osoba u tchýně, která měla do začátku tohoto roku 2. stupeň a nyní má již 3. stupeň příspěvku na péči. O tchýni opravdu pečuji, ale zároveň jsem spolupracující osoba svého manžela, a tudíž podávám každým rokem daňové přiznání z příjmu fyzických osob (moje hlavní činnost). Již na začátku mi bylo řečeno, že příspěvek na péči není můj příjem, a tudíž ho nemusím nikde zdaňovat. Nikde jsem to neuváděla. Budu mít zohledněno to, že jsem byla roky pečující osoba, ve výpočtu výše starobního důchodu? Mám si sehnat, zřejmě z úřadu práce, nějaké potvrzení? 
Vydáno: 12. 09. 2023
Starší dcera byla cca 6 let a stále ještě je pečující osobou o svoji sestru (moji mladší dceru), která žije na kyslíkovém přístroji a má přiznaný 2. stupeň příspěvku na péči. Celých 6 let nechodila nikam do práce, ani nepodnikala. Byla vdaná a její manžel jí dopřál, aby plně mohla pomáhat sestře a starat se o 3 děti. Nyní ale nastala situace, že musí nastoupit do práce. Před těmi 6 lety jí bylo na úřadě řečeno, že: Příspěvek na péči není příjem pečujícího, ani pečovaného, a tak se nikde nepřiznává. Protože je osobou pečující o osobu blízkou, která má 2. stupeň, je za ni hrazeno zdravotní pojištění. Doba péče jí bude započítána na důchod. Je to prosím tak? Musí něco udělat pro to, aby to tak bylo? 
Vydáno: 11. 09. 2023
Firma zaměstnává jednoho zaměstnance s ruským občanstvím (takto nahlášen na ČSSZ i ÚP – dle § 98 písm. a) – s povoleným trvalým pobytem). Tento zaměstnanec nám nyní nahlásil, že již získal české občanství. Jaké povinnosti má v tomto případě zaměstnavatel a jakým způsobem správně nahlásit tuto změnu na instituce? 
Vydáno: 18. 08. 2023
Učeň narozený 6. 9. 1963 navštěvoval v letech 1979 až 1983 učiliště a následně na něm dodělal nástavbu s maturitou dne 8. 6. 1983. Po celou dobu trval pracovní poměr k podniku, kde se učil. Lze období 9. 6. 1983 – 31. 8. 1983 hodnotit jako studium, tedy jako náhradní dobu důchodového pojištění?
Vydáno: 15. 08. 2023
Pojištěnec může do 30 dnů ode dne oznámení rozhodnutí orgánu sociálního zabezpečení písemně požádat o změnu data přiznání důchodu. Prodlužuje se tato lhůta i o dobu trvání námitkového řízení? Je možné po obdržení zamítavého rozhodnutí o námitkách změnit datum přiznání důchodu? Pokud ano, počítá se lhůta od obdržení námitek?
Vydáno: 14. 04. 2023
Pojištěnec byl na období 1.12.1993 - 30.11.1994 vyslán zaměstnavatelem ke služební cestě do zahraničí (Švýcarsko). Po tuto dobu nedostával v ČR mzdu, ale ve Švýcarsku ano. Český zaměstnavatel potvrdil na evidenčním listu důchodového pojištění dobu důchodového pojištění po celé toto období a za rok 1994 vykázal vyměřovací základ jen mzdu za měsíc prosinec. Vyloučenou dobu za rok 1994 neuvedl žádnou. Je období 1.1.1994 - 30.11.1994 při výpočtu důchodu vyloučenou dobou podle vyhlášky 149/1988 Sb.? Pokud vyhláška v § 12 odst. 7 písm. e) hovoří o pracovních v zahraničí - koho tím má např. na mysli? Jaký je rozdíl mezi dobou zaměstnání v cizině a pracovníkem v zahraničí?
Vydáno: 13. 04. 2023
Jak správně vyplnit kód v ELDP u zaměstnanců v těchto případech: a) zaměstnankyně pracuje celý rok, má zkrácený úvazek a přiznaný 3. stupeň invalidity, b) zaměstnanec má „plný“ pracovní úvazek, je důchodce, zároveň je společníkem a jednatelem dané s. r. o., ale za jednatelství nedostává žádný příjem?
Vydáno: 27. 02. 2023
Ženě se narodilo dítě 10.11.1975, 18. roku věku žena dosáhla ale až 11.3.1976. Lze ženě období osobní péče o dítě 10.11.1975 - 10.3.1976 hodnotit jako náhradní doba pojištění pro vznik nároku na důchod?
Vydáno: 23. 12. 2022
Máme zaměstnance, který dosáhne na podzim letošního roku důchodového věku a běží mu insolvence, která by měla skončit až za 3 roky. Zaměstnanec bude nadále v zaměstnaneckém poměru a pracovat, nicméně by rád požádal o starobní důchod. Je možné v době insolvence o starobní důchod zažádat a pobírat jej? Souběh pracovního poměru a starobního důchodu je možný, ale nevíme, zda je možné v insolvenci o starobní důchod požádat, pokud ano, bude tento důchod postižen v rámci insolvence? 
Vydáno: 15. 09. 2022
Pojištěnci vznikl nárok na invalidní důchod z důvodu pracovního úrazu a ten byl také přiznán. Ke dni vzniku nároku na starobní důchod nezískal ale potřebnou dobu důchodového pojištění a starobní důchod tak přiznán nebyl. Může dosažením věku 65 let s využitím ust. § 29 odst. 4 zákona 155/1995 Sb. očekávat přiznání starobního důchodu? Invalidita bude trvat a je následkem pracovního úrazu. Kdyby pojištěnec nebyl invalidní z důvodu pracovního úrazu, ale z jiného důvodu, musel by pro přiznání starobního důchodu s využitím ust. § 29 odst. 4 zákona 155/1995 Sb. splnit k 65. roku věku obvyklé podmínky pro přiznání invalidního důchodu, co se potřebné doby důchodového pojištění týče (5 let v posledních 10 letech/10 let v posledních 20 letech)?
Vydáno: 24. 06. 2022
Pojištěnec podnikal jako OSVČ v období 1994–1995 a 1999–2003 a za rok 1995 a 1999– 2003 neuhradil sociální pojištění a vznikl mu tak dluh. Dne 1. 3. 2012 dosáhl sníženého důchodového věku 55 let za necelých 11 let práce v uranových dolech. Nárok na důchod ale nevznikl, protože nezískal potřebných 28 let doby důchodového pojištění. Pokud pojištěnec uhradí dlužné pojistné za rok 1995 a 1999–2003, získá celých 28 let doby důchodového pojištění. Když si nechá důchod přiznat ke dni 1. 3. 2012 bude mít nárok na doplatek důchodů za 5 let zpětně? Stačilo-li by doplatit dlužné pojistné pouze za roky 1999–2003? Jestli tomu dobře rozumím, nárok na zpětné vyplacení důchodů by měl. Nejsem si ale jistý, zda se doplácí dlužné pojistné za období před rokem 1996. Podle § 8 odst. 4 zákona 100/1988 Sb. ve znění ke dni 31. 12. 1995 platí, že nebylo-li za tuto dobu (činnost OSVČ) zaplaceno pojistné do dne, od něhož se přiznává nebo zvyšuje důchod, přihlédne se k ní jako k době zaměstnání až ode dne zaplacení pojistného. 
Vydáno: 08. 06. 2022
  • Článek
Pojištěnci narozenému dne 19. 11. 1956 vznikl nárok na řádný starobní důchod ke dni 19. 5. 2020. Po tomto datu vykonával důchodově pojištěnou výdělečnou činnost, o přiznání starobního důchodu nepožádal. Zároveň ale od roku 2013 pobírá nepřetržitě invalidní důchod II. stupně. Invalidní důchod bude úderem 65. roku (19. 11. 2021) přeměněn z moci úřední na starobní důchod. Pojištěnec požádá o klasický starobní důchod s přiznáním např. k datu 1. 5. 2022 a do té doby bude vykonávat důchodově pojištěnou činnost (bez dočasné pracovní neschopnosti, neplaceného volna apod.). Bude mu období 19. 11. 2021 – 30. 4. 2022 hodnoceno jako doba pojištění pro zvýšení procentní výměry důchodu dle § 34 odst. 2 zákona č. 155/1995 Sb. ? Anebo se starobním důchodem citovaným v témže ustanovení („a po vzniku nároku na tento důchod vykonával výdělečnou činnost a nepobíral přitom starobní důchod...“) myslí i starobní důchod přeměněný podle § 61a zákona o důchodovém pojištění a zvýšení za toto období náležet nebude?
Vydáno: 31. 10. 2021
Zaměstnavatel platí zaměstnancům tzv. připojištění nemoci. Zaměstnancům se tato částka zahrnuje do základu, jako nepeněžní příjem. V případě dlouhodobé nemoci, bez výdělku, se zaměstnanci nevykáže "vyloučená doba" na ELDP, na příloze k žádosti je nemoc ve "vyloučené době". Je to správně?
Vydáno: 13. 10. 2021
Pojištěnci narozenému dne 19.11.1956 vznikl nárok na řádný starobní důchod ke dni 19.5.2020. Po tomto datu vykonával důchodově pojištěnou výdělečnou činnost, o přiznání starobního důchodu nepožádal. Zároveň ale od roku 2013 pobírá nepřetržitě invalidní důchod II. stupně. Invalidní důchod bude úderem 65. roku (19.11.2021) přeměněn z moci úřední na starobní důchod. Pojištěnec požádá o klasický starobní důchod s přiznáním např. k datu 1.5.2022 a do té doby bude vykonávat důchodově pojištěnou činnost (bez dočasné pracovní neschopnosti, neplaceného volna, apod.). Bude mu období 19.11.2021 - 30.4.2022 hodnoceno jako doba pojištění pro zvýšení procentní výměry důchodu dle § 34 odst. 2 zákona 155/1995 Sb.? A nebo se starobním důchodem citovaným v témže ustanovení "a po vzniku nároku na tento důchod vykonával výdělečnou činnost a nepobíral přitom starobní důchod..." myslí i starobní důchod přeměněný podle § 61a ZDP a zvýšení za toto období náležet nebude?
Vydáno: 07. 10. 2021