Miroslav Holoubek

  • Článek
V prvním díle našeho článku o akviziční činnosti jsme se zabývali daňovou uznatelností souvisejících nákladů z pohledu zákona č. 586/1992 Sb. , o daních z příjmů (déle jen „ZDP “). V druhém díle článku se podíváme na další dvě související témata.
Vydáno: 07. 06. 2023
  • Článek
Výdaje na akviziční činnost vynakládá nemalá část podnikatelů – právnických osob. Buď se jedná o jednorázovou, nahodilou činnost, nebo činnost pravidelnou, která je vykonávána samostatnou, za tímto účelem zřízenou entitou nebo interním oddělením v rámci společnosti. V následujícím článku bychom se rádi zaměřili na akviziční činnost právnických osob, založených za účelem podnikání, z pohledu daně z příjmů právnických osob. Záměrem není analyzovat z pohledu daňového akviziční činnost vykonávanou ve prospěch třetích osob.
Vydáno: 02. 05. 2023