Daně a pojištění

Na hlavní pracovní poměr nám nastoupil zaměstnanec 12. 9. 2022 a po třech dnech výkonu práce se již neobjevil. Výpověď ve zkušební době byla zaslána poštou. Budeme čekat 15 dnů a pak bude výpověď považována za doručenou. Za dobu neomluvené absence, než se doručí výpověď, má zaměstnavatel vypočítat zdravotní pojištění a strhnout ho zaměstnanci?
Vydáno: 26. 09. 2022
Firma provádí práce na kovech (plechy nerez, AL, černý), její činností je pálení a ohyb (práce na laseru, ohraňovacím lise). Vznikají různé kovové polotovary a výrobky. Pokud se tyto polotovary výhradně nevztahují pro použití ve stavebnictví (NMK 73.08), kde u plnění nad 100 000. Kč fakturujeme s přenesenou daňovou povinností a kódem 13 do kontrolního hlášení, tak všechny ostatní fakturace na 100 000 Kč fakturujeme s 21% DPH. Je to takto správně?
Vydáno: 23. 09. 2022
 • Článek
Právní předpisy EU pro všechny členské státy sjednocují povinnosti pro ty, kdo vyváží i dováží zboží. Zatímco vývoz vně EU je oproštěn od fiskální zátěže v podobě uvalení cel, tak na dovoz do EU je ve vybraných celních režimech uvaleno dovozní clo a také vzniká povinnost uplatnit DPH z dovezeného zboží. Správné uplatnění celních předpisů při dovozu rozhodne o tom, zda jsou v odpovídající výši vyměřeny veškeré berní povinnosti. Znáte nejdůležitější pojmy a jejich aplikaci u vašich dovozů? Můžete se otestovat…
Vydáno: 22. 09. 2022
 • Článek
Rozsudek rozšířeného senátu Nejvyššího správního soudu 4 Afs 264/2018-85 , ve věci HUL HO, s. r. o, ze dne 26. května 2022, který rozhodl, že doručení fikcí do datové schránky dle daňového řádu může nastat jenom v pracovní den.
Vydáno: 22. 09. 2022
 • Článek
Společnost koupila nemovitost klasifikovanou jako budovu občanské vybavenosti, tudíž sloužící k ekonomické činnosti. V současné době probíhá oprava střechy, tedy předpokládám s nárokem na odpočet DPH. V další etapě je příprava projektu na rekonstrukci objektu, kde budou bytové jednotky tvořit více než 60% plochy. Ke kterému okamžiku je nutné přestat nárokovat odpočet DPH ( zatím nebylo zažádáno o stavební povolení), případně vrátit již nárokované ?
Vydáno: 22. 09. 2022
 • Článek
V příspěvku se budeme zabývat vymezením autorských honorářů dle autorského zákona a zdaněním daní z příjmů jednak autorských honorářů autora získaných v rámci pracovněprávního vztahu a jednak autorských honorářů zdaňovaných jako příjmy ze samostatné činnosti. Ukážeme si rovněž zdanění příjmů získaných ze zděděných autorských práv.
Vydáno: 22. 09. 2022
 • Článek
Nemoc hraje ve zdravotním pojištění velmi důležitou roli. Třebaže se budeme zabývat výhradně nemocí zaměstnance a souvisejícími aspekty, uplatnily by se ve zdravotním pojištění popisované postupy i v případě, kdyby nastaly jiné důležité osobní překážky v práci na straně zaměstnance dle ustanovení § 191 a 191a (ev. § 199) zákona č. 262/2006 Sb. , zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákoník práce “), například po dobu karantény nařízené podle zvláštního právního předpisu, po dobu ošetřování dítěte mladšího než 10 let nebo jiného člena domácnosti anebo v případě dlouhodobého ošetřování.
Vydáno: 22. 09. 2022
 • Článek
Jsme firma, která poskytuje a prodává zemědělské a stavební stroje a poskytuje záruční i pozáruční servis. Za účelem zvýšení zájmu nových zákazníků o koupi strojů chceme ve spolupráci s financující bankou prezentovat zákazníkům následující produkt s těmito podmínkami: 1. Zajistíme zákazníkovi financování stroje úvěrem, 2. součástí smlouvy o financování stroje je strojní a havarijní pojištění stroje - hradí si zákazník, 3. po dobu financování stroje budou veškeré opravy a servis prováděny v našem servisu, 4. v případě škodní události na stroji bude v pojistné smlouvě sjednána spoluúčast 10 000 Kč nebo 10 % v případě překročení výše škody nad stanovený limit např. 200 000 Kč, 5. zákazníkovi při servisní opravě stroje na pojišťovnu (škodní událost) bude vystavena faktura za opravu, zákazník uhradí DPH, pojišťovna uhradí pojistné plnění, spoluúčast by měla jít za námi. Lze vůbec takové smluvní podmínky sjednat? Pokud ano, jak se pak na faktuře „zbavíme“ pohledávky za zákazníkem z titulu jeho spoluúčasti? Kam odúčtujeme? Bude odúčtovaná spoluúčast daňovým nákladem?
Vydáno: 22. 09. 2022
 • Článek
Po probrání dodání zboží přicházejí v našem miniseriálu na řadu služby. Opět se zaměříme především na ty přeshraniční, a proto hned prvním tématem bude určení místa plnění při jejich poskytnutí. Většina přeshraničních služeb bude mít místo zdanění mimo tuzemsko, kdy povinnost přiznat daň vyplyne z daňového zákona jiného státu. Nicméně i tak je potřeba vědět, kdy vykázat v tuzemsku alespoň uskutečnění takového plnění.
Vydáno: 22. 09. 2022
 • Článek
V článku si s využitím příkladů ukážeme daňové řešení důsledků porušení podmínek pro uplatnění odpočtu zaplaceného pojistného na soukromé životní pojištění u poplatníka a daňové řešení důsledků porušení podmínek pro osvobození příspěvku zaměstnavatele od daně z příjmů vynaloženého na pojistné na soukromé životní pojištění zaměstnance.
Vydáno: 22. 09. 2022
 • Článek
Rozsudek Soudního dvora Evropské unie ze dne 7. 7. 2022 ve věci C-194/21 Staatssecretaris van Financiën
Vydáno: 21. 09. 2022
 • Článek
Rozsudek Soudního dvora Evropské unie ze dne 30. 6. 2022 ve věci C-146/21 DGRFP Bucureşti
Vydáno: 21. 09. 2022
 • Článek
Rozsudek Soudního dvora Evropské unie ze dne 30. 6. 2022 ve věci C-56/21 UAB „ARVI“ ir ko
Vydáno: 21. 09. 2022
 • Článek
Velmi žádaným zaměstnaneckým benefitem je firemní automobil, který mohou zaměstnanci využívat i pro soukromé účely. Zpravidla je firemní automobil poskytnut zaměstnanci bezplatně, případně může být mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem dohodnuta zvýhodněná úplata za poskytnutí vozidla, která je nižší, než by bylo tržní nájemné. Nepeněžní příjem plynoucí z bezplatného využití firemního vozu i pro soukromé účely, popřípadě rozdíl mezi výší nepeněžního příjmu a úhradou od zaměstnance, představuje na straně zaměstnance z pohledu daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti zdanitelný příjem, který současně bude vstupovat do vyměřovacího základu pro odvod pojistného na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění. Novela zákona o daních z příjmů provedená zákonem č. 142/2022 Sb. , která nabyla účinnosti dne 1. července 2022, zavádí novou – nižší – velikost nepeněžního příjmu plynoucího zaměstnanci v případě, kdy je mu pro služební i soukromé účely poskytnuto tzv. nízkoemisní vozidlo. Jaká vozidla splňují podmínky nízkoemisních vozidel a jak prokázat splnění zákonných podmínek ze strany plátce daně z příjmů ze závislé činnosti, přiblíží následující příspěvek.
Vydáno: 21. 09. 2022
 • Článek
Rozsudek Soudního dvora Evropské unie ze dne 7. 7. 2022 ve věci C-696/20 Dyrektor Izby Skarbowej w W.
Vydáno: 21. 09. 2022
Pokud zaměstnanci zrušíme dovolenou, která mu byla dříve nařízena, a zaměstnanec požaduje nahradit náklady za zrušenou letenku podle § 217 odst. 3 zákoníku práce, jak je to prosím se zdaněním a odvody z této náhrady? Pokud je tato náhrada osvobozena (či není předmětem daně), o jaké ustanovení se prosím lze opřít?
Vydáno: 14. 09. 2022
OSVČ v paušálním režimu ukončil podnikání k 31.12.2021, byla splněna podmínka paušálního režimu nebo měl podnikatel podat za rok 2021 přiznání a přehledy na SP, ZP ?
Vydáno: 14. 09. 2022
 • Článek
    Mezinárodní výměna informací pohledem správce daně Jaroslav Dombrowski, Ing. Gabriela Buchtová Transpozicí směrnice DAC II. je od 1. 1. 2016 zavedena automatická výměna informací o finančních účtech na...
Vydáno: 14. 09. 2022
 • Článek
Daň z přidané hodnoty (dále jen „DPH“) je všeobecnou daní ze spotřeby postihující téměř všechen prodej zboží a služeb. Aby správci daně nemuseli stát s pokladničkou u každého obchodu, byli „poctěni“ povinnou spoluprací při správě DPH podnikatelé v nelichotivé roli výběrčích daní. Jejich označení „plátci DPH“ je matoucí, protože ekonomicky nenesou břemeno této daně, ale „pouze“ ji vybírají od svých zákazníků a přeposílají finančnímu úřadu. Zvýšenou administrativu a odpovědnost jim zčásti kompenzuje výsadní a jediná výhoda - odpočet („vrácení“) DPH z jejich nákupů. Ovšem plátcem DPH se podnikatel nerodí, ale stává na základě ekonomické činnosti nebo vlastní žádosti a stejně tak může přestat být plátcem a nadále si vesele a svobodněji podnikat. Komplikací je však spravedlivé vypořádání s minulostí plátce, kdy vstupy nabyl bez DPH a nyní již výstupy nezatěžuje daní…
Vydáno: 14. 09. 2022
 • Článek
Přeměny obchodních společností jsou v poslední době poměrně populárním prostředkem, jak zajistit požadovanou strukturu společností, přeskupit obchodní majetek nebo připravit společnost na plánovanou akvizici. Mezi typy přeměn se řadí fúze a rozdělení včetně přeshraničních přeměn a dále rovněž převod jmění na společníka a přeshraniční přemístění sídla, tento článek se však výhradně zabývá rozdělením obchodní společnosti, a to formou rozštěpení nebo odštěpení. Účelem realizace rozdělení může být např. oddělení výrobní části společnosti od prodejní nebo oddělení nemovitého majetku ze společnosti, který je následně pronajímán z nově odštěpené společnosti. Důvodů, proč se přeměny společností stávají čím dál populárnější, je však mnoho. Velké množství důvodů pro realizaci přeměny obchodních společností lze však jednoduše zobecnit do dvou hlavních cílů, a to diverzifikace rizik a zefektivnění chodu společností.
Vydáno: 14. 09. 2022