FKSP

Jsme škola, která vede FKSP dle zákona č. 250/2000 Sb. Máme nastavenou vnitřní směrnici o FKSP. Je nutné mít určeného správce FKSP, nebo stačí správce rozpočtu, příkazce operace dle zákona o finanční kontrole v organizaci? U nás je to ekonom a ředitelka školy.
Vydáno: 02. 04. 2024
Jsme základní škola, příspěvková organizace. V zásadách hospodaření s prostředky FKSP máme v roce 2023 uvedeno, že příspěvek na penzijní připojištění budeme poskytovat ve výši 600 Kč na zaměstnance. Tuto částku jsme poslali ještě v měsíci lednu a únoru 2024 na účty zaměstnanců u PF. Jelikož dle nové právní úpravy je povinnost 50 % z přídělu vyčlenit na produkty spoření na stáří zaměstnanců pro všechny zaměstnance, nejsme schopni tuto částku v uvedené výši dodržet pro rok 2024 a musíme ji podstatně snížit. Bylo by v pořádku, kdybychom nyní 2 měsíce příspěvek na jednotlivé účty zaměstnanců neposílali a v květnu ho poslali již snížený, abychom se „vešli“ do účelově vázaných finančních prostředků? 
Vydáno: 12. 03. 2024
Mám do základu výpočtu tvorby FKSP započítávat i položku odměny statutárních orgánů, kterou účtujeme na účet 521 (má samostatnou analytiku). 
Vydáno: 07. 03. 2024
Škola, příspěvková organizace města, chce v souladu se zákonem, resp. pravidly nastavit pravidlo pro čerpání FPSK na produkty na stáří. 1) Je možná přispívat stejnou částku všem zaměstnancům bez ohledu na to, jaký mají úvazek? Někteří zaměstnanci školy mají úvazky opravdu nízké, např. 10 % jiní, 40 %, 80 %. Je možné přispět všem stejně nebo je možné ve vnitřní směrnici toto upravit, že např. zaměstnanci s nižším než 50 % úvazkem nebude přispěno vůbec nebo přispět v poměru k úvazku? Kde můžeme najít doporučení, resp. ustanovení zákona, které toto řeší? 2) V lednu škola dostala rozpočet, tj. stanoví 50 % přídělu na stáří na celý rok a vydělí počtem měsíců, tj. 12 a vydělí počtem všech zaměstnanců k 1.1.2024 (tedy bere v potaz i zaměstnance s úvazkem 10 %) a dostane číslo, které měsíčně bude posílat na dané produkty na staří, které zaměstnanci mají. Ke konci roku již žádné korekce výše přídělu do produktů na stáří nebude dělat, resp. odeslané peníze v průběhu roku budou konečné - toto jsem se dočetli v metodickém pokynu Ministerstva. Je tento postup správný? 3) Jak to bude v případě, že nabere další 2 zaměstnance v průběhu roku - bude posílat stejnou částku i těmto dvěma zaměstnancům, kterou stanovila k 1.1.2024 odhadem? Děkuji za objasnění situace.
Vydáno: 12. 02. 2024
Jsme příspěvková organizace zřízená obcí - základní škola, tj. dotknout se nás změny, které v roce 2024 vstoupí platnost (dle § 33 vyplývá, že příděl do fondu tvoří od roku 2024 již pouze 1% z ročního objemu nákladů zúčtovaných na platy a náhrady platů. Dále platí, že nejméně 50 % z rozpočtovaného základního přídělu k 1. lednu rozpočtového se použije na příspěvky na produkty spoření na stáří zaměstnanců, které jsou osvobozeny od daně z příjmů fyzických osob. 1) Dle jakého ustanovení zákona postupovat, pokud nyní máme na účtu FPSK 180 000 Kč, tj. tuto částku jsem vytvořili v roce 2023 a již jí za prosinec nevyčerpáme - lze jí čerpat dle starých pravidle nebo již nových, bude-li čerpána v roce 2024 - jsou zde nějaká přechodná ustanovení? 2) Co bude škola dělat s penězi, které se budou na účtu FKSP "hromadit, protože přibližně 40 % našich zaměstnanců si nechce zřídit produkty na stáří, když se nemohou rozdělit na jiný účel? Můžeme přispět o to více těm zaměstnancům, které budou mít zřízeny produkty na stáří? Jak se toto bude řešit když 40 % zaměstnanců nebude mít zřízen "produkt" na stáří - lze ty částky vyčerpat jinak? Jsou k tomu nějaké pokyny či ustanovení zákona, o které se ředitelé škol mohou opřít?
Vydáno: 28. 12. 2023
Může naše pokladní nebo např. zástupce ředitele školy zakoupit na své jméno věcný dar z FKSP zaměstnanci k pracovnímu výročí? Tím myslíme, zda-li prodejce může vystavit fakturu na jméno a adresu kupujícího (např. pokladní), nebo musí být adresována přímo zaměstnavateli, tj. základní škole. Lze i zakoupit věcný dar na účtenku vystavenou prodejcem?
Vydáno: 22. 12. 2023
Zvažujeme dát vánoční dárek zaměstnancům, čepice s logem společnosti do 500 Kč. DPH si neuplatníme, bude to nedaňový náklad a budeme moct tento dárek osvobodit od DPFO? 
Vydáno: 24. 11. 2023
Naše škola přispívá z FKSP na penzijní připojištění. Budeme přispívat i nadále, pokud zaměstnanec odejde do předčasného starobního důchodu? A můžeme přispívat zaměstnanci, který skončil pracovní poměr a má podanou žádost u OSSZ o přiznání starobního důchodu před dosažením důchodového věku bez výplaty?
Vydáno: 29. 08. 2023
Jsme s. r. o. a chceme založit FKSP. Jaké jsou přesně podmínky zřízení, kolik % se může spořit a jak se účtuje?
Vydáno: 07. 08. 2023
Jsme základní škola, příspěvková organizace. Ke dni 28. 8. 2023 byl zaměstnankyni přiznán předčasný starobní důchod. Její pracovní poměr skončí 27. 8. 2023. Lze zaměstnankyni udělit věcný dar z FKSP a odměnu poskytovanou dle § 224 zákoníku práce, i když se jedná o předčasný důchod?
Vydáno: 01. 08. 2023
Jsme základní škola - příspěvková organizace. Zaměstnáváme jednu pracovnici (poživatelku starobního důchodu) na 2 pracovní poměry. Kuchařka - úvazek 0,25 a vedoucí školní jídelny v MŠ na 0,4. Nyní k 30. 6. ukončí pracovní poměr jako kuchařka, jako vedoucí školní jídelny až k 31. 12. 2023. Náleží jí odměna při prvním skončení pracovního poměru z obou pracovních poměrů? Ve vnitřním předpise máme stanovenou odměnu do výše 10 000 Kč. Teoreticky, je možné v této výši poskytnout odměnu z obou pracovních poměrů? A jak by tomu bylo s odměnou z FKSP, kdyby zaměstnanec např. 15. 6. 2023 obdržel rozhodnutí o přiznání důchodu? Dostal by odměnu z fondu jednou nebo dvakrát? V zasadách máme stanovenou odměnu nebo věcný dar ve výši 2 000 Kč. 
Vydáno: 20. 06. 2023
V § 7 vyhlášky č. 114/2002 je uvedeno, že z fondu lze přispívat zaměstnancům na stravování a na peněžitý příspěvek na stravování. Jaký je v tom prosím rozdíl? Jsme příspěvková organizace.
Vydáno: 29. 05. 2023
Na základě novely vyhlášky č. 114/2002 Sb. je možno přispívat zaměstnancům na nákup brýlí, čoček atd. podle § 4 odst 2 písm. b). Příspěvek na zaměstnance podle zásad zaměstnavatele činí 1 000 Kč. Zaměstnanec si vybere v oční optice např. skla, optik vystaví fakturu na 2 000 Kč a zaměstnavatel ji po obdržení proplatí z prostředků FKSP. Zaměstnanec doplatí rozdíl mezi fakturovanou částkou a příspěvkem, tj. 1 000 Kč. Je tento postup správný, nebo faktura od optika musí být vystavena pouze na částku 1 000 Kč, tj. na výši příspěvku z FKSP? Takový příklad se týká i např. nákupu vstupenky do divadla nebo možnost využít příspěvku na preventivní péči na úseku dentální hygieny apod.
Vydáno: 25. 05. 2023
Je povinností zaměstnavatele uvádět na výplatním lístku i příjmy osvobozené od daně dle § 6 odst. 9 zákona o daních z příjmů? Např. dar - poukaz k životnímu jubileu 2 000 Kč, rekreaci 8 000 Kč atd.? Pokud to musí být ve výplatním lístku uvedeno dle jakého ustanovení zákona o daních z příjmů či dle jiného zákona? Musí se příjmy osvobozené od daně uvádět i ve mzdovém listě zaměstnanec? Pokud se vše musí uvádět a evidovat a zaměstnavatel toto nikdy nikde neuváděl, kdo toto může zkontrolovat a případně jaké postihy hrozí?
Vydáno: 22. 12. 2022
Jsme střední škola příspěvková organizace zřízená Jihomoravským krajem. Je nějak omezen limit pro pohoštění (občerstvení) zaměstnanců při kulturních akcích? Dříve jsme měli v zásadách FKSP, že můžeme v rámci kulturních, vzdělávacích a tělovýchovných aktivit poskytnout zaměstnancům pohoštění do výše Kč 300 na osobu a akci a že se toto vztahuje i na nepracující důchodce. Můžeme vzhledem k velkému nárůstu cen zvýšit tuto částku např. na Kč 500? 
Vydáno: 20. 12. 2022
Jaký je správný postup zaúčtování, pokud příspěvková organizace zřízená obcí (základní škola), hradí svému zaměstnanci (paní učitelce) z FKSP příspěvky na penzijní připojištění (hradí celou částku - může to tak být?). Jak správně zaúčtovat platbu do penzijního fondu + bankovní poplatek. Z pohledu zaměstnance jak pak tedy příspěvek na penzijní připojištění osvobozen od daně z příjmů v částce 50 000 Kč?
Vydáno: 06. 12. 2022
Je možno podmínit odměnu z FKSP při příležitosti životních jubilejích délkou trvání pracovního poměru? jedná se o zaměstnance, který nastoupil do základní školy 1. 7. 2022 a již v září bude mít živ. jubileu. Mohla by se podmínka nastavit (pokud je možná) i u odměny k 50. narozeninám z mezd? děkuji.
Vydáno: 05. 09. 2022