Daně a pojištění

Jsme s. r. o. Za měsíc 11/2021 zaúčtovala uhrazenou zálohu dle ročního splátkového kalendáře a uplatnila DPH, musím podat opravné přiznání k DPH za 11/2021? Pokud tak neučiním, jaké to bude mít následky? V případě, že provádím rozúčtování firmám, které jsou u nás v nájmu (všichni jsou plátci DPH a hradí mi měsíční zálohy) jednou ročně na základě mimořádné fakturace, o kterou žádám ČEZ k 31. 12. Všichni si DPH za 11 a 122021 ze záloh odečetli a já je odvedla. Je nějaké řešení jiné než opravné DPH? 
Vydáno: 24. 01. 2022
Jsme společnost podnikající v zemědělské prvovýrobě. Máme pronajaté pozemky (ornou půdu) od ČR -Státního pozemkového úřadu na kterých hospodaříme (podnikáme). Vztahuje se na tyto pozemky osvobození od daně z nemovitosti? Pokud ano, uvádíme tyto pozemky do daňového přiznání s tím, že uvedeme právní důvody osvobození (§ 4 ZDP)?
Vydáno: 24. 01. 2022
K vyplňování Přílohy č. 1 - Počet zaměstnanců ke dni 01. 12. 2021 Vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za zdaňovací období 2021, prostřednictvím Aplikace EPO, Generální finanční ředitelství uvádí:
Vydáno: 21. 01. 2022
Na stránkách MF byl uveřejněn Finanční zpravodaj č. 3/2022 ze dne 20. ledna 2022, který obsahuje seznam států vyměňujících zprávy podle zemí a pokyn č. GFŘ-D-53.
Vydáno: 20. 01. 2022
 • Článek
V následujícím příspěvku se budeme věnovat účetním souvislostem technického zhodnocení se zaměřením zejména na podnikatelské účetní jednotky. Upozorníme ale i na změny daňové a nejnovější judikaturu.
Vydáno: 18. 01. 2022
 • Článek
Správné nastavení sazby daně je v rámci ekonomické činnosti plátců stěžejní, protože buď se jednou nastavená sazba používá dlouhodobě, nebo u jednorázových činností může jít o hodně peněz. To je případ nemovitostí a stavebnictví obecně, a proto se správnému určení jejich sazby věnuje většina tohoto článku.
Vydáno: 18. 01. 2022
 • Článek
K 1. 1. kalendářního roku přináší legislativní proces tradičně změny i do oblasti zdravotního pojištění. Tyto změny mají přímý vliv na placení pojistného jednotlivými skupinami plátců, kterými jsou ve zdravotním pojištění (mimo státu) hromadní plátci pojistného, tedy zaměstnavatelé (za sebe a za své zaměstnance) a samoplátci, mezi které řadíme osoby samostatně výdělečně činné a osoby bez zdanitelných příjmů. S účinností od 1. 1. 2022 dochází ke změně v platbách u všech skupin plátců pojistného.
Vydáno: 18. 01. 2022
 • Článek
Příspěvek zaměříme na objasnění rozdílu mezi pojmy „vstup do paušálního režimu“ dle § 2a zákona č. 586/1992 Sb. , o daních z příjmů (dále jen „ZDP “) a „daň je rovna paušální dani po skončení zdaňovacího období“ dle § 7a ZDP . Současně si ukážeme na příkladech různé situace týkající se rozhodování podnikatelů v paušálním režimu dobrovolně vystoupit z paušálního režimu, anebo naopak rozhodování podnikatelů přejít nebo nepřejít od 1. 1. 2022 do paušálního režimu.
Vydáno: 18. 01. 2022
 • Článek
Pojem sídla daňového subjektu je zdánlivě nesporným pojmem, přesto pojetí tohoto institutu z pohledu procesního a hmotněprávního je zcela odlišné. Z pohledu procesněprávního je sídlo daňového subjektu upraveno v § 13 zákona č. 280/2009 Sb. , daňový řád (dále jen „DŘ “), který stojí explicitně na formálním pojetí, zatímco z hmotněprávního pohledu je sídlo upraveno pro oblast DPH a daně z příjmu právnických osob zcela opačně, a to na prvku materiálním. Na úseku DPH však český zákonodárce vytvořil s použitím institutu sídla dle společného systému DPH 1) specifický procesní instrument v podobě tzv. skutečného sídla, které je jakousi fúzí přístupu procesněprávního a hmotněprávního, přesněji řečeno se jedná o procesní aplikaci hmotněprávního pojetí sídla, které je využíváno jako nástroj na úseku administrace DPH a pro odhalování event. problematických daňových subjektů. Všechny tyto přístupy jsou předmětem tohoto článku, se zvláštním zaměřením na institut skutečného sídla plátce DPH, jak je využíváno tuzemskou správou DPH, jelikož osobně se s tímto institutem neztotožňuji, považuji jej za nesprávně uchopený a užívaný mimo svůj původní úmysl, a to z důvodů, které předestřu níže.
Vydáno: 17. 01. 2022
 • Článek
Tento příspěvek bych rád věnoval velmi zajímavé a neméně praktické oblasti, a to shrnutí daňových dopadů výstupu Spojeného království Velké Británie a Severního Irska (dále jen „Spojené království“) z Evropské unie (dále jen „EU“). Blíže bychom se zaměřili zejména na oblast daně z příjmů, daně z přidané hodnoty, clo a další souvislosti.
Vydáno: 17. 01. 2022
 • Článek
Způsob zdanění provozu automobilu ve smyslu uplatnění výdajů jako daňově uznatelných je předmětem rozhodování téměř všech podnikatelů, ať už osob samostatně výdělečně činných, či obchodních společností. Je nutné brát v úvahu počet provozovaných automobilů, způsob jejich použití, ale i mnoho dalších aspektů. Hlavním cílem by však měla být daňová optimalizace a pokud možno co největší úspora administrativních nákladů, které v určitých případech mohou být rozhodujícím faktorem pro podnikatele, jenž se rozhoduje o způsobu uplatnění nákladů týkajících se provozu automobilu.
Vydáno: 17. 01. 2022
 • Článek
Jako každoročně, tak i k datu 1. 1. 2022 dochází ke zvýšení minimální mzdy. Tato změna se návazně promítá do placení pojistného zaměstnavateli zejména v situaci, kdy je příjem zaměstnance právě na úrovni minimální mzdy anebo je nižší než minimální mzda, dále u podmínek platných v tzv. nekolidujícím zaměstnání a v neposlední řadě u platby pojistného osobami bez zdanitelných příjmů. Na které změny je zapotřebí se především zaměřit?
Vydáno: 17. 01. 2022
 • Článek
Odvolání je základním a nejdůležitějším opravným prostředkem pro možnost nápravy rozhodnutí správce daně, zejména platebních výměrů. Pro jeho podání však platí striktní pravidla, jejichž nedodržení může způsobit nemožnost rozhodnutí finančního orgánu zvrátit. V dnešním výběru z judikatury se budeme věnovat sporům z této oblasti.
Vydáno: 17. 01. 2022
 • Článek
Definitivní ukončení podnikání fyzické osoby alias OSVČ provází nejprve oznamovací povinnosti vůči živnostenskému úřadu, finančnímu úřadu, správě sociálního pojištění, zdravotní pojišťovně, úvěrující bance a obchodním partnerům. V zájmu daňové spravedlnosti je dále potřeba provést určité jednorázové úpravy základu daně z příjmů, které jsou poplatné způsobu uplatňování daňových výdajů. Například při daňové evidenci základ daně zvýší neuhrazené pohledávky a skladované zásoby, naopak jej sníží obchodní dluhy. Jde-li o plátce DPH, přibývají starosti se zrušením registrace k této dani, s čímž je spojeno spravedlivé „vrácení“ části daně z majetku pořízeného prakticky bez DPH, který dál zůstává neplátci - coby plátce si totiž DPH obvykle nárokoval k odpočtu.
Vydáno: 17. 01. 2022
 • Článek
V článku si s využitím příkladů ukážeme základní řešení uplatnění daňového zvýhodnění v roce 2022, a to v různých situacích poplatníka jak v rámci daňového přiznání k dani z příjmů fyzických osob, tak v rámci zálohy na daň a ročního zúčtování záloh u poplatníka s příjmy ze závislé činnosti.
Vydáno: 17. 01. 2022
 • Článek
Právní úprava platná ve zdravotním pojištění stanoví podnikatelské sféře určité povinnosti, kdy jednou z těch nejdůležitějších je provedení ročního zúčtování formou podání Přehledu o výši daňového základu ze samostatné výdělečné činnosti a zaplacených zálohách na pojistné (dále jen Přehled). Při zúčtování roku 2021 se ve zdravotním pojištění poprvé v historii nepracuje s příjmy a výdaji, ale pojistné za rok 2021 a zálohy na rok 2022 se vypočítávají z daňového základu.
Vydáno: 17. 01. 2022
 • Článek
Na přelomu let 2021/2022 se mohou zaměstnavatelé dostat do situace, kdy budou řešit stanovení vyměřovacího základu zaměstnance a související plnění zákonných povinností ve značně specifických případech. Na základě poznatků z praxe si v následujícím textu formou příkladů předvedeme postup zaměstnavatele při řešení různorodých situací.
Vydáno: 17. 01. 2022
 • Článek
Možnost uplatnění daňového zvýhodnění a slevy za umístění dítěte v případě, kdy dítě nežije s oběma rodiči současně v jedné společně hospodařící domácnosti, je věčné téma, protože zákon o daních z příjmů tyto situace zcela jednoznačně a výslovně neupravuje. Článek poukazuje na to, že ani aplikace definice společně hospodařící domácnosti nemusí být zcela jednoznačná, o čemž svědčí rozsudky NSS čj. 8 Afs 155/2019-46 a Krajského soudu v Praze čj. 51 Af 3/2020-55 . Přesto uvedené rozsudky poskytují určitý návod, jak zmiňované položky snižující daň uplatňovat, protože základní smysl a úmysl zákonodárce je, aby příslušná položka v konkrétním měsíci byla uplatněna vždy jen u jednoho poplatníka, nikoliv u obou rodičů současně.
Vydáno: 17. 01. 2022
 • Článek
Ceny energií po pandemii koronaviru zažívaly během podzim 2021 nebývalý růst, když dosahovaly jednotlivé komodity svých maximálních cen v historii. Tento dynamický vývoj byl důvodem ukončení některých alternativních dodavatelů plynu a elektřiny, což se ale dotklo přibližně jednoho milionu odběratelů, kterým sice byly zajištěny dodávky prostřednictvím dodavatele poslední instance, ale za mnohem vyšší ceny, než byly platně (a v mnoha případech na dobu několika let) odběrateli nasmlouvány s dosavadními dodavateli. Posouzení zákonnosti jednání jednotlivých dodavatelů je samostatným problémem, který patrně bude dále řešen v rámci jiných institutů, zejména civilního a trestního práva. Bezprostřední a mnohonásobné navýšení ceny energií a dopad na odběratele vedly k rozhodnutí vlády 1) a návazně ministryně financí 2) o prominutí daně z přidané hodnoty (dále také jen DPH) z dodávek elektřiny a plynu v měsících listopad a prosinec 2021. Samostatně pak vláda projednala 3) novelu zákona č. 235/2004 Sb. , o dani z přidané hodnoty (dále jen ZDPH ), která by umožnila zavést nulovou výši sazby daně z uvedených komodit trvale. Tato novela však předpokládá předchozí souhlas Evropské komise.
Vydáno: 17. 01. 2022
 • Článek
Dnem 1. 1. 2022 nabyla účinnosti nová vyhláška Ministerstva práce a sociálních věcí ze dne 15. 12. 2021 č. 511/2021 Sb. , o změně sazby základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a stravného a o stanovení průměrné ceny pohonných hmot pro účely poskytování cestovních náhrad, a stejně tak i vyhláška Ministerstva financí ze dne 3. 12. 2021, o stanovení výše základních sazeb zahraničního stravného pro rok 2022, a to pod číslem 462/2021 Sb. Citovaná vyhláška Ministerstva práce a sociálních věcí současně zrušila vyhlášku č. 589/2020 Sb. a s ní i vyhlášku č. 375/2021 Sb. a výše citovaná vyhláška Ministerstva financí vyhlášku č. 510/2021 Sb.
Vydáno: 17. 01. 2022
+ Zobrazit dalších 20