Zaměstnanecké výhody

Zaměstnanec užívá automobil i pro soukromé účely. Jedno procento pořizovací ceny vychází na desetinná místa. Jak se postupuje - zaokrouluje se částka na 2 desetinná místa (dle daňového řádu) nebo se matematicky zaokrouhluje na celou částku?
Vydáno: 04. 06. 2024
Zaměstnavatel pořádá pro své zaměstnance soutěže o věcné ceny, jde o vědomostní soutěže, sportovní soutěže, soutěže pro děti zaměstnanců. Jak jsou dané výhry zdaňované? Jaké typy odměn zvolit, aby byly pro zaměstnance co nejméně daňově zatěžující?
Vydáno: 03. 05. 2024
Zaměstnavatel poskytuje v souladu s kolektivní smlouvou lázeňské pobyty zaměstnancům a jejich rodinným příslušníkům. Pobyt je zaplacen zaměstnavatelem v okamžiku rezervace. Na straně zaměstnavatele se jedná o nedaňový náklad – čerpání sociálního fondu, na straně zaměstnance se jedná o osvobozené nepeněžní plnění dle § 6 odst.9 písm d). V případě, že je pobyt z důvodu nemoci zaměstnance nebo jeho rodinného příslušníka zrušen, jsou ze strany lázeňského zařízení uplatněny storno poplatky ve výši 50% hodnoty pobytu. Jsou storno poplatky také považovány za plnění dle § 6 odst.9 písm. d) a vstupují do limitu osvobozených nepeněžních příjmů na straně zaměstnance?
Vydáno: 15. 04. 2024
Jakým rodinným příslušníkům lze poskytovat benefity od zaměstnavatele? Lze i na partnera, se kterým není zaměstnanec sezdán? A na rodiče či jiné příslušníky rodiny?
Vydáno: 15. 04. 2024
Klientka má kvalifikaci fyzioterapeuta. Pracovala v rámci rehabilitačního zařízení, které mělo smlouvy se zdravotními pojišťovnami plus doplatky pacientů. Odešla a pracuje jako OSVČ fyzioterapeutka. Dále se vzdělává v kurzech. Rehabilitační práci zajišťuje klientka pod kódem 96040 Činnosti pro osobní a fyzickou pohodu, registraci k podnikání má, IČO má, daně a odvody platí. Podle § 6 zákona o dani z příjmů, lze poskytovat benefity zaměstnancům mimo jiné i na pořízení zboží nebo služeb zdravotního, léčebného, hygienického a obdobného charakteru od zdravotnických zařízení, pořízení zdravotnických prostředků na lékařský předpis, použití vzdělávacích nebo rekreačních zařízení nebo poskytnutí rekreace nebo zájezdu. A narážíme na výklad slova „zdravotní zařízení“. Přestože není žádný přívlastek „státní, nebo úřední, nebo ti co mají smlouvy se zdravotní pojišťovnou“. Narážíme v praxi na to, že někteří zaměstnavatelé odmítají „podepsanou propustku ke zdravotním výkonům“, nebo pokud zaměstnanec požádá (benefit) o příspěvek podle § 6 ZDP, zaměstnavatelé argumentují, že se nejedná o zdravotní zařízení? Pokud zubař nebo obvodní lékař neuzavře se zdravotní pojišťovnou smlouvu, pacient si platí plnou cenu, pak se také nejedná o zdravotní zařízení, nebo je lékařské zařízené podmíněno titulem MUDr.?
Vydáno: 03. 04. 2024
Společnost poskytuje svým zaměstnancům poukázky Flexi. Fakturována je hodnota poukázek, ale také částka za zprostředkování a za dopravu. Máme sociální fond, celá faktura je hrazena z fondu. Rozpočítávají se veškeré tyto náklady na zaměstnance, tzn. do limitu pro benefity budu započítávat hodnotu poukázky a hodnotu navýším o poměrnou část ceny za zprostředkování a dopravu těchto poukázek?
Vydáno: 07. 03. 2024
Společnost s r. o. kupuje občas pro obchodní partnery vstupenky na různé kulturní a sportovní akce. Aktuálně například vstupenky na tenis, olympiádu, koncerty v zahraničí apod. Vstupenky jsou kupovány na jméno jednatele přes zahraniční pořadatelské servery, které je nabízejí. Problém je ovšem s fakturou. Při zaslání žádosti o vystavení faktury s iniciály firmy nám bylo sděleno, že nic takového nám nejsou schopni zaslat. Takže firma má k dispozici pouze objednávku (mail) se jménem jednatele a posléze přijdou vstupenky (až v roce 2024, jelikož se jedná o akce v roce 2024). Cena vstupenek je uhrazena firemní kartou. Je níže uvedený účetní postup a doložení dokladů dostačující? 1. Rok 2023 - z účtu odečtena částka vstupenek (platba kartou) zaúčtováno jako náklad příštích období MD 381/D 221 k účtu přiložena objednávka znějící na jméno jednatele. 2. Rok 2024 - na základě doložené kopie vstupenek je ke dni konání akce zaúčtován interní doklad MD 543/D 381 - dary, nedaňová položka.
Vydáno: 06. 12. 2023
Zaměstnavatel chce zavést nově možnost využívat 2 dny jako Sick days, může ve vnitřním předpise vymezit, že v případě, že do konce roku nebude tento benefit využit, tak to propadne a nelze převést do dalšího roku? Dále může stanovit, že kompenzace za sick days bude poskytována ve výši plné mzdy a ne náhrady mzdy vypočtené z průměrného výdělku?
Vydáno: 16. 11. 2023
Máme zaměstnance na HPP, může dostávat nějaké odměny, které se nedaní, nebo nějaké jiné zaměstnanecké výhody?
Vydáno: 10. 11. 2023
Zaměstnavatel uhradil zaměstnanci, který u něho pracuje na DPP, jednorázově školné na zimní semestr na soukromé vysoké škole v částce přesahující 50 tis. Kč za semestr. Jak je to s daňovou uznatelností na straně zaměstnavatele a s případným osvobozením na straně zaměstnance?
Vydáno: 15. 09. 2023
Máme auto na operativní leasing které využíval jeden team leader. Pracovní smlouva mu skončila a teď běží lhůta spojená s konkurenční doložkou – 6 měsíců. Po tuto dobu využívá toto auto. 1) Bude takový příjem stále podléhat 1 % k dodanění dle § 6 odst. 6 ZDP? Domnívám se, že nebude. 2) Pokud budeme mu fakturovat splátky, tak se domnívám, že z pohledu DPH a DPPO by problém nebyl. Po 6 měsících operativní auto koupíme na společnost a odprodáme ho bývalému zaměstnanci za 50 % účetní zůstatkové ceny. 3) Domnívám se, že z pohledu DPH bude uznatelné. 4) Domnívám se že i pro DPPO bude rozdíl mezi ÚZC a DZC uznatelný. 5) Bude rozdíl mezi tržní cenou a 50 % ÚZC posuzován jako příjem ze zaměstnání pro DPFO, VZP, ČSSZ?
Vydáno: 25. 08. 2023