Důvodová zpráva k zákonu č. 30/2011 Sb., změna daňového řádu

Vláda ČR; Poslanecká sněmovna PČR Vydáno:
DŮVODOVÁ ZPRÁVA
A. OBECNÁ ČÁST
a) Hodnocení dopadů regulace podle obecných zásad
Podle bodu 3 části první (procesní pravidla) Obecných zásad pro hodnocení dopadů regulace (RIA), jež byly schváleny usnesením vlády č. 877 ze dne 13. srpna 2007, nebyla RIA na tento návrh aplikována, neboť se jedná o návrh obecného procesního předpisu, pro který je stanovena výjimka. Navíc se jedná o technickou novelu zákona, který ještě nenabyl účinnosti.
b) Zhodnocení platného právního stavu
V loňském roce byl v legislativním procesu schválen zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, který s účinností k 1. lednu 2011 kompletním způsobem nahradí stávající zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků. Zároveň byl přijat zákon č. 281/2009 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím daňového řádu.
c) Vysvětlení nezbytnosti navrhované právní úpravy
Cílem technické novely daňového řádu je napravit „technické“ nedostatky zákona z důvodu zamezení vzniku mezer v aplikační praxi, které by ve svých důsledcích mohly vést ke zbytečným sporům, nebo by mohly mít nepříznivý dopad na inkaso daňových příjmů. Novela se tak chce omezit pouze na evidentní a nesporné „technické“ nedostatky zákona, nikoli na koncepčně nové náměty či věcné změny zavedených institutů. Tomu odpovídá i její rozsah.
Proto Ministerstvo financí zpracovalo návrh zákona, kterým se mění zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, a další související zákony, který vedle samotné novely daňového řádu zahrnuje též novelu zákona č. 531/1990 Sb., o územních finančních orgánech, ve znění pozdějších předpisů, novelu zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, novelu zákona č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů, novelu zákona č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů, novelu zákona č. 16/1993 Sb., o dani silniční, ve znění pozdějších předpisů, novelu zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, novelu zákona č. 218/2002 Sb., o službě státních zaměstnanců ve správních úřadech a o odměňování těchto zaměstnanců a ostatních zaměstnanců ve správních úřadech (služební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a novelu zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.
d) Odůvodnění hlavních principů navrhované právní úpravy
Z technických úprav je nejdůležitější úprava institutu prodloužení lhůty, která by při aplikaci jazykového výkladu mohla znamenat, že daňovým subjektům, které požádají těsně před koncem lhůty pro podání daňového přiznání o její prodloužení, bude automaticky vyhověno. To by ve svých důsledcích znamenalo posunutí splatnosti daně z příjmů (a některých dalších daní) až o 3 měsíce, což by mohlo vyvolat zásadní dopady z hlediska daňového inkasa do veřejných rozpočtů.
Změny ostatních zákonů, které se navrhuje novelizovat, navazují na skutečnost, že nový daňový řád coby obecný procesní předpis, změní některé vazby mezi těmito zákony a daňovým řádem. Cílem technické novely souvisejících zákonů je zacelit případné mezery, které by mohly s účinností k 1.1.2011 vzniknout, popřípadě odstranit některé duplicity, které by mohly způsobit nechtěné výkladové potíže. Speciální případ představuje rozšíření možnosti využití tzv. hromadného předpisného seznamu

Související dokumenty

Zákony

Zákon č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitých věcí
357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí
Zákon č. 16/1993 Sb., o dani silniční
218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla)
218/2002 Sb., o službě státních zaměstnanců ve správních úřadech a o odměňování těchto zaměstnanců a ostatních zaměstnanců ve správních úřadech (služební zákon)
Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích
1/1993 Sb., Ústava České republiky
99/1963 Sb., občanský soudní řád
513/1991 Sb., obchodní zákoník
133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů ( zákon o evidenci obyvatel )
7/2008 Sb., o vydání cenového rozhodnutí
500/2004 Sb., správní řád
124/2002 Sb., o převodech peněžních prostředků, elektronických platebních prostředcích a platebních systémech (zákon o platebním styku)
284/2009 Sb., o platebním styku
56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění
168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla)
307/1999 Sb., kterým se mění zákon č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů ( zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla )
13/1993 Sb., Celní zákon
187/2004 Sb., kterým se mění zákon č. 13/1993 Sb., celní zákon, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád
337/1992 Sb., o správě daní a poplatků
281/2009 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím daňového řádu
531/1990 Sb., o územních finančních orgánech
565/1990 Sb., o místních poplatcích

Vyhlášky

243/2001 Sb., o registraci vozidel