Důvodová zpráva k zákonu č. 428/2011 Sb., změna zákonů v souvislosti s přijetím zákona o důchodovém spoření a zákona o doplňkovém penzijním spoření.

Poslanecká sněmovna PČR; Vláda ČR Vydáno:
DŮVODOVÁ ZPRÁVA
A. OBECNÁ ČÁST
Tento zákon je doprovodným zákonem k zákonu o důchodovém spoření a zákonu o doplňkovém penzijním spoření.
Zhodnocení platného právního stavu a odůvodnění hlavních principů navrhované právní úpravy
Předkládaný návrh zákona navazuje na návrh nového zákona o důchodovém spoření a zákona o doplňkovém penzijním spoření, s nimiž současně se předkládá k projednání. Hlavním účelem tohoto návrhu zákona je zajistit obsahový soulad nově navrhovaných zákonů s ostatními platnými zákony České republiky.
Předkládaným návrhem se mění tyto právní předpisy:
1. Zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů,
2. Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon) , ve znění pozdějších předpisů,
3. Zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů,
4. Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů,
5. Zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů,
6. Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů,
7. Zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů,
8. Zákon č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů,
9. Zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů,
10. Zákon č. 6/1993 Sb., o České národní bance znění , ve znění pozdějších předpisů,
11. Zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů,
12. Zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů,
13. Zákon č. 15/1998 Sb., o dohledu v oblasti kapitálového trhu a o změně a doplnění dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
14. Zákon č.

Související dokumenty

Zákony

40/1964 Sb., občanský zákoník
Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon)
513/1991 Sb., obchodní zákoník
Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví
Zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení
Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů
21/1992 Sb., o bankách
357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí
Zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti
6/1993 Sb., o České národní bance
117/1995 Sb., o státní sociální podpoře
Zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění
15/1998 Sb., o dohledu v oblasti kapitálového trhu a o změně a doplnění dalších zákonů
218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla)
120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů
189/2004 Sb., o kolektivním investování
254/2004 Sb., o omezení plateb v hotovosti
337/1992 Sb., o správě daní a poplatků
256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu
Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích
312/2006 Sb., o insolvenčních správcích
253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu
Zákon č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů (zákon o auditorech)
277/2009 Sb., o pojišťovnictví