215/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 627/2004 Sb., o evropské společnosti, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění zákona č. 126/2002 Sb., zákon č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, a zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Schválený:
215/2009 Sb.
ZÁKON
ze dne 17. června 2009,
kterým se mění zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 627/2004 Sb., o evropské společnosti, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění zákona č. 126/2002 Sb., zákon č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, a zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
Změna: 89/2012 Sb., 340/2013 Sb., 344/2013 Sb.
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
 
ČÁST PRVNÍ
zrušena
Čl. I
zrušen
Čl. II
zrušen
 
ČÁST DRUHÁ
Změna zákona o evropské společnosti
Čl. III
Zákon č. 627/2004 Sb., o evropské společnosti, ve znění zákona č. 264/2006 Sb., zákona č. 296/2007 Sb. a zákona č. 126/2008 Sb., se mění takto:
1. § 33 se včetně poznámek pod čarou č. 14 a 15 zrušuje.
2. § 34 se zrušuje.
3. § 41 se zrušuje.
Čl. IV
Přechodné ustanovení
Právní vztahy, které vznikly přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, se řídí dosavadními právními předpisy.
 
ČÁST TŘETÍ
Změna zákona o bankách
Čl. V
V § 18 odstavec 3 zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění zákona č. 126/2002 Sb., včetně poznámky pod čarou č. 4b zní:
„(3) Ustanovení obchodního zákoníku o konfliktu zájmů upravující poskytování úvěrů, půjček a zajištění akciovou společností členům orgánů a dalším osobám se pro banky nepoužije4b).
4b) § 196a obchodního zákoníku.“.
 
ČÁST ČTVRTÁ
zrušena
Čl. VI
zrušen
 
ČÁST PÁTÁ
Změna zákona o přeměnách obchodních společností a družstev
Čl. VII
Zákon č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, se mění takto:
1. V § 92 odst. 1 a § 284 odst. 1 se číslovka „117“ nahrazuje číslovkou „116“.
2. § 117 zní:
 
㤠117
Znalecká zpráva nebo znalecké zprávy o vnitrostátní fúzi se nevyžadují, jestliže s tím souhlasili všichni akcionáři všech zúčastněných společností.“.
 
ČÁST ŠESTÁ
zrušena
Čl. VIII
zrušen
 
ČÁST SEDMÁ
ÚČINNOST
Čl. IX
Tento zákon nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení.
Vlček v. r.
Klaus v. r.
Fischer v. r.