229/2020 Sb., kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, v souvislosti s výskytem koronaviru SARS CoV-2

Schválený:
229/2020 Sb.
ZÁKON
ze dne 29. dubna 2020,
kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, v souvislosti s výskytem koronaviru SARS CoV-2
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
Čl.I
Zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění zákona č. 479/2003 Sb., zákona č. 237/2004 Sb., zákona č. 313/2004 Sb., zákona č. 558/2004 Sb., zákona č. 693/2004 Sb., zákona č. 179/2005 Sb., zákona č. 217/2005 Sb., zákona č. 377/2005 Sb., zákona č. 379/2005 Sb., zákona č. 545/2005 Sb., zákona č. 310/2006 Sb., zákona č. 575/2006 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 270/2007 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 37/2008 Sb., zákona č. 124/2008 Sb., zákona č. 245/2008 Sb., zákona č. 309/2008 Sb., zákona č. 87/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 292/2009 Sb., zákona č. 362/2009 Sb., zákona č. 59/2010 Sb., zákona č. 95/2011 Sb., zákona č. 221/2011 Sb., zákona č. 420/2011 Sb., zákona č. 457/2011 Sb., zákona č. 458/2011 Sb., zákona č. 18/2012 Sb., zákona č. 407/2012 Sb., zákona č. 500/2012 Sb., zákona č. 308/2013 Sb., zákonného opatření Senátu č. 344/2013 Sb., zákona č. 201/2014 Sb., zákona č. 331/2014 Sb., zákona č. 157/2015 Sb., zákona č. 315/2015 Sb., zákona č. 382/2015 Sb., zákona č. 188/2016 Sb., zákona č. 243/2016 Sb., zákona č. 453/2016 Sb., zákona č. 65/2017 Sb., zákona č. 183/2017 Sb., zákona č. 4/2019 Sb., zákona č. 80/2019 Sb., zákona č. 277/2019 Sb. a zákona č. 364/2019 Sb., se mění takto:
1. V § 89 se doplňuje odstavec 4, který zní:
"(4) Správce daně může v odůvodněných případech povolit provozovateli daňového skladu, který uvedl pivo do volného daňového oběhu, vrácení tohoto piva do režimu podmíněného osvobození od daně za účelem jeho likvidace nebo přepracování. Provozovateli daňového skladu vzniká dnem opětovného uvedení do režimu podmíněného osvobození od daně nárok na vrácení daně. Nárok na vrácení daně se uplatňuje podle § 14 odst. 5 až 8 a zaniká ve lhůtě uvedené v § 16.".
2. V § 118c odst. 2 se slovo "druhého" nahrazuje slovem "třetího".
3. V § 122a odst. 1 písm. b) se slovo "druhého" nahrazuje slovem "třetího".
4. V § 122a odst. 1 písm. d) se slovo "čtvrtého" nahrazuje slovem "pátého".
5. V § 122a odst. 2 se slovo "čtvrtého" nahrazuje slovem "pátého".
6. V § 89 se odstavec 4 zrušuje.
7. V § 118c odst. 2 se slovo "třetího" nahrazuje slovem "druhého".
8. V § 122a odst. 1 písm. b) se slovo "třetího" nahrazuje slovem "druhého".
9. V § 122a odst. 1 písm. d) se slovo "pátého" nahrazuje slovem "čtvrtého".
10. V § 122a odst. 2 se slovo "pátého" nahrazuje slovem "čtvrtého".
Čl.II
Přechodná ustanovení
1. Osoba, která do 31. března 2020 neuplatnila nárok na vrácení daně v daňovém přiznání podle § 57 odst. 19 zákona č. 353/2003 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, za zdaňovací období, u nějž lhůta pro podání daňového přiznání uplynula dnem 31. března 2020, může tento nárok uplatnit v daňovém přiznání podaném ve lhůtě od 1. dubna 2020 do 5 dnů ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.
2. Rozhodnutí správce daně, které bylo vydáno přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona a kterým došlo k ukončení řízení z důvodu uplynutí lhůty pro podání daňového přiznání podle § 57 odst. 19 zákona č. 353/2003 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, a to řízení zahájeného podáním daňového přiznání ve lhůtě od 1. dubna 2020 do 5 dnů ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona za zdaňovací období podle bodu 1, se stává neúčinným dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.
Čl.III
Účinnost
Tento zákon nabývá účinnosti dnem následujícím po dni jeho vyhlášení, s výjimkou
a) ustanovení čl. I bodů 7 až 10, která nabývají účinnosti dnem 1. října 2020,
b) ustanovení čl. I bodu 6, které nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2021.
Vondráček v. r.
Zeman v. r.
Babiš v. r.