Důvodová zpráva k zákonu č. 183/2017 Sb., změny zákonů v souvislosti s přijetím zákonům o přestupcích

Vláda ČR; Poslanecká sněmovna PČR Vydáno:
Důvodová zpráva k zákonu č. 183/2017 Sb., změny zákonů v souvislosti s přijetím zákonů o přestupcích
Mgr.
Bohuslav
Sobotka
Předseda vlády
Milan
Chovanec
Ministr vnitra
OBECNÁ ČÁST
Na základě Plánu legislativních prací vlády na rok 2016 schváleného usnesením vlády ze dne 14. prosince 2015 č. 1031 nemá být k návrhu zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich a zákona o některých přestupcích, zpracována RIA (vizte str. 24, bod č. 8).
A. Zhodnocení platného právního stavu, odůvodnění hlavních principů navrhované právní úpravy a vysvětlení její nezbytnosti
V návaznosti na zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich (zákon byl vyhlášen ve Sbírce zákonů dne 3. srpna pod č. 250/2016 Sb.) a zákon o některých přestupcích (zákon byl vyhlášen ve Sbírce zákonů dne 3. srpna 2016 pod č. 251/2016 Sb.) byl připraven návrh doprovodného zákona, který obsahuje návrh nezbytných změn v zákonech obsahujících skutkové podstaty přestupků a dosavadních správních deliktů právnických a podnikajících fyzických osob. Zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, zákon o některých přestupcích i doprovodný zákon nabudou účinnosti shodně, tj. 1. července 2017.
Podle jednoho ze základních principů koncepce reformy správního trestání schválené usnesením vlády ze dne 20. února 2002 č. 162 by skutkové podstaty přestupků měly být, až na některé výjimky, upraveny v tzv. sankčních ustanoveních zákonů upravujících výkon veřejné správy na jednotlivých úsecích, resp. v zákonech obsahujících právní povinnosti, jejichž porušení je znakem skutkových podstat přestupků. Skutkové podstaty přestupků jsou totiž přímo závislé na hmotněprávních ustanoveních daného zákona, neboť na základě obsahu těchto ustanovení se skutková podstata (většinou spolu s výslovným odkazem na konkrétní ustanovení) konstruuje. Na základě koncepce reformy správního trestání předkladatel navrhované regulace z titulu plnění koordinační úlohy v oblasti právní úpravy správního trestání podle § 12 odst. 2 zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění pozdějších předpisů, dlouhodobě zastává a prosazuje názor, že typové znaky skutkových podstat přestupků a jiných správních deliktů by měly být z povahy věci obsaženy v zákonech, které obsahují povinnosti, jejichž porušení je znakem těchto skutkových podstat.
Zvláštní část zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, v současnosti obsahuje skutkové podstaty přestupků vyskytujících se na různých úsecích veřejné správy. Skutkové podstaty přestupků obsažené ve zvláštní části zákona o přestupcích se postupem času začaly převádět do zvláštních zákonů, a to v souladu s výše vytčenou zásadou, podle níž typové znaky skutkových podstat přestupků a jiných správních deliktů by měly být obsaženy v zákonech, které obsahují povinnosti, jejichž porušení je znakem těchto skutkových podstat. Tento proces však nebyl dosud dokončen, a proto se navrhuje, aby součástí doprovodného zákona byl rovněž převod zbývajících skutkových podstat do zvláštních zákonů obsahujících právní úpravu povinností, jejichž porušení je znakem těchto skutkových podstat.
Zvláštní část zákona o přestupcích dnes obsahuje rovněž skutkové podstaty přestupků, pro něž se jen obtížně hledá odpovídající hmotněprávní úprava ve zvláštním zákoně, popřípadě výslovná hmotněprávní úprava vůbec neexistuje. Tyto skutkové podstaty budou do budoucna obsaženy v zákoně o některých přestupcích.
Rovněž je třeba upozornit, že postupným přijímáním nových zákonů nebo novelizací zákonů stávajících dochází k výraznému rozšíření množství skutkových podstat přestupků ve zvláštních zákonech. Tím vzniká nežádoucí stav, kdy k ochraně jednoho a téhož zákonem chráněného společenského zájmu existuje skutková podstata přestupku se shodnými typovými znaky jak ve zvláštní části zákona o přestupcích, tak i v jiném zákoně upravujícím konkrétní úsek veřejné správy. I proto je vhodné, aby skutkové podstaty byly obsaženy v zákonech upravujících odpovídající povinnosti, a nedocházelo tak k situaci, kdy stávající zákon o přestupcích obsahuje skutkové podstaty postihující totožné protiprávní jednání jako skutkové podstaty obsažené ve zvláštních zákonech.
Návrh na převedení skutkových podstat přestupků ze zákona č. 200/1990 Sb. do jiných zákonů vychází z věcného záměru zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich (zákon o přestupcích) schváleného usnesením vlády ze dne 3. dubna 2013 č. 229, který obsahoval seznam skutkových podstat, které měly být převedeny do zvláštních zákonů. Aktualizovaný seznam je obsažen rovněž v důvodové zprávě k zákonu o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich a zákonu o některých přestupcích, a to v následující podobě:
1.
Přestupky proti pořádku ve státní správě vyskytující se na více úsecí

Související dokumenty

Zákony

183/2017 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich a zákona o některých přestupcích
200/1990 Sb., o přestupcích
250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich
251/2016 Sb., o některých přestupcích
2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky
111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách)
555/1992 Sb., o Vězeňské službě a justiční stráži České republiky
219/1999 Sb., o ozbrojených silách České republiky
273/2008 Sb., o Policii České republiky
238/2000 Sb., o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů
Zákon č. 17/2012 Sb., o Celní správě České republiky
341/2011 Sb., o Generální inspekci bezpečnostních sborů a o změně souvisejících zákonů
64/2014 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím kontrolního řádu
451/1991 Sb., kterým se stanoví některé další předpoklady pro výkon některých funkcí ve státních orgánech a organizacích České a Slovenské Federativní Republiky, České republiky a Slovenské republiky
279/1992 Sb., o některých dalších předpokladech pro výkon některých funkcí obsazovaných ustanovením nebo jmenováním příslušníků Policie České republiky a příslušníků Sboru nápravné výchovy České republiky
361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu)
266/1994 Sb., o dráhách
114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě
68/1979 Sb., o silniční dopravě a vnitrostátním zasilatelství
13/1997 Sb., o pozemních komunikacích
49/1997 Sb., o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon)
111/1994 Sb., o silniční dopravě
634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele
329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením a o změně souvisejících zákonů
372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách)
258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů
167/1998 Sb., o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů
378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech)
164/2001 Sb., o přírodních léčivých zdrojích, zdrojích přírodních minerálních vod, přírodních léčebných lázních a lázeňských místech a o změně některých souvisejících zákonů (lázeňský zákon)
379/2005 Sb., o opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami a o změně souvisejících zákonů
Zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních
61/1997 Sb., o lihu a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákona České národní rady č. 587/1992 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o lihu)
587/1992 Sb., o spotřebních daních
561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)
122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy a o změně některých dalších zákonů
207/2000 Sb., o ochraně průmyslových vzorů a o změně zákona č. 527/1990 Sb., o vynálezech, průmyslových vzorech a zlepšovacích návrzích, ve znění pozdějších předpisů
527/1990 Sb., o vynálezech a zlepšovacích návrzích
326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů
334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu
449/2001 Sb., o myslivosti
62/1988 Sb., o geologických pracích a o Českém geologickém úřadu
44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon)
458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon)
301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů
239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů
222/1999 Sb., o zajišťování obrany České republiky
312/2001 Sb., o státních hranicích
216/2002 Sb., o ochraně státních hranic České republiky a o změně některých zákonů (zákon o ochraně státních hranic)
17/1992 Sb., o životním prostředí
185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů
128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení)
131/2000 Sb., o hlavním městě Praze
320/2015 Sb., o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů (zákon o hasičském záchranném sboru)
526/1990 Sb., o cenách
268/2014 Sb., o diagnostických zdravotnických prostředcích in vitro
Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích
441/2003 Sb., o ochranných známkách a o změně zákona č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích), ve znění pozdějších předpisů, (zákon o ochranných známkách)
6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích)
529/1991 Sb., o ochraně topografií polovodičových výrobků
478/1992 Sb., o užitných vzorech
553/1991 Sb., o obecní policii
2/1993 Sb., o vyhlášení LISTINY ZÁKLADNÍCH PRÁV A SVOBOD jako součásti ústavního pořádku České republiky
1/1993 Sb., Ústava České republiky
209/1992 Sb., o Úmluvě o ochraně lidských práv a základních svobod ve znění protokolů č. 3, 5 a 8
500/2004 Sb., správní řád
150/2002 Sb., soudní řád správní
412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti
325/1999 Sb., o azylu

Vyhlášky

120/1976 Sb., o Mezinárodním paktu o občanských a politických právech a Mezinárodním paktu o hospodářských, sociálních a kulturních právech