28/127 688/2004 Seznam Českých účetních standardů

Schválený:
28/127 688/2004
Seznam
Českých účetních standardů
Za odbor 28 - Účetnictví:
Ing. Zdeněk Šafránek,
tel. 257 044 079
České účetní standardy pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky č. 501/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen "České účetní standardy pro finanční instituce")
--------------------------------------------------------------------
Číslo Název
--------------------------------------------------------------------
101  Účty a zásady účtování na účtech, vnitropodnikové účetnictví
102  Otevírání a uzavírání účetních knih, účetní závěrka
103  Zásady pro účtování nákladů a výnosů a pro jejich časové
   rozlišování
104  Použití způsobů oceňování - standard zrušen
105  Kurzové rozdíly
106  Opravné položky
107  Rezervy
108  Cenné papíry
109  Účasti s podstatným a rozhodujícím vlivem
110  Deriváty
111  Operace s cennými papíry a deriváty pro klienty
112  Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek
113  Daň z příjmu a daň z přidané hodnoty
114  Inventarizační rozdíly
115  Konsolidace
--------------------------------------------------------------------
České účetní standardy pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky č. 502/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen "České účetní standardy pro pojišťovny")
--------------------------------------------------------------------
Číslo Název
--------------------------------------------------------------------
201  Účty a zásady účtování na účtech
202  Otevírání  a  uzavírání  účetních  knih,  závěrkové
   a podrozvahové účty, vnitropodnikové účetnictví pojišťoven
203  Pohledávky z operací přímého pojištění a z operací zajištění
   a z operací zajištění
204  Předepsané hrubé pojistné
205  Závazky z operací přímého pojištění a z operací zajištění
   (včetně položky F. pasiv rozvahy)
206  Náklady na pojistná plnění
207  Technické rezervy v neživotním pojištění a v životním
   pojištění
208  Vlastní kapitál
209  Cizí kapitál a závazky, s výjimkou technických rezerv (viz
   standard č. 207) a položek F., G.I. a G.II. pasiv rozvahy
   (viz standard č. 205) - tj. rezervy na ostatní rizika
   a ztráty, věřitelé/závazky
210  Finanční umístění (investice)
211  Finanční umístění životního pojištění (položka D. aktiv
   rozvahy)
212  Pořizovací náklady na pojistné smlouvy (včetně položky
   G.II. aktiv rozvahy, popřípadě položky C.IV. aktiv rozvahy)
213  Náklady a výnosy
214  Pojišťování vývozních úvěrových rizik se státní podporou
   u exportních pojišťoven
215  Pojištění odpovědnosti z provozu vozidla u České kanceláře
   pojistitelů (Garanční fond, hraniční pojištění, jiná činnost
   Kanceláře)
216  Zákonné pojištění (např. § 29 zákona č. 168/1999 Sb.,
   vyhláška č. 125/1993 Sb., popřípadě další případy)
217  Dlouhodobý nehmotný majetek,  dlouhodobý hmotný majetek
   (s výjimkou nemovitostí - viz standard č. 210)
218  Ostatní aktiva (zásoby aj., hotovost na účtech a v pokladně,
   dlužníci/pohledávky; s výjimkou standardu č. 203)
219  Inventarizační rozdíly
220  Zúčtování daní a dotací (včetně položek III.9., III.14.
   a III.15. výkazu zisku a ztráty)
   - daň z příjmů, odložená daň, daň z přidané hodnoty aj.
   nepřímé daně
221  Ostatní zúčtovací vztahy (zaměstnanci, instituce sociálního
   zabezpečení nebo zdravotního  pojištění, popřípadě jiné
   s výjimkou standardu č. 220)
222  Přechodné účty  aktiv a pasiv  (s výjimkou odložených
   pořizovaných nákladů na pojistné smlouvy - viz standard
   č. 212)
223  Konsolidace účetní závěrky
--------------------------------------------------------------------
České účetní standardy pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky č. 503/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů, (dále jen "České účetní standardy pro zdravotní pojišťovny")
--------------------------------------------------------------------
Číslo Název
--------------------------------------------------------------------
301  Účty a zásady účtování na účtech
302  Otevírání a uzavírání účetních knih
303  Kursové rozdíly
304  Inventarizační rozdíly
305  Operace s cennými papíry a podíly
306  Deriváty
307  Dlouhodobý nehmotný majetek, dlouhodobý hmotný majetek
308  Zvláštní bankovní účty  k fondům veřejného zdravotního
   pojištění
309  Pohledávky a závazky
310  Kapitálové účty a dlouhodobé závazky
311  Smluvní zdravotní pojištění
312  Ostatní zdaňovaná činnost
--------------------------------------------------------------------
České účetní standardy pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky č. 504/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen "České účetní standardy pro účetní jednotky, u kterých hlavním předmětem činnosti není podnikání")
--------------------------------------------------------------------
Číslo Název
--------------------------------------------------------------------
401  Účty a zásady účtování na účtech
402  Otevírání a uzavírání účetních knih
403  Inventarizační rozdíly
404  Kursové rozdíly
405  Deriváty
406  Operace s cennými papíry a podíly
407  Opravné položky k pohledávkám, rezervy a pohledávky po lhůtě
   splatnosti
408  Krátkodobý finanční majetek a krátkodobé bankovní úvěry
409  Dlouhodobý majetek
410  Zásoby
411  Zúčtovací vztahy
412  Náklady a výnosy
413  Vlastní zdroje a dlouhodobé závazky
414  Přechod z jednoduchého účetnictví na účetnictví
--------------------------------------------------------------------
České účetní standardy pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky č. 505/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen "České účetní standardy pro ÚSC, PO, SF a OSS")
--------------------------------------------------------------------
Číslo Název
--------------------------------------------------------------------
501  Účty a zásady účtování na účtech
502  Otevírání a uzavírání účetních knih
503  Rezervy
504  Opravné položky
505  Kursové rozdíly
506  Rozdíly zjištěné při inventarizaci
507  Výsledek hospodaření v účetnictví
508  Daňová povinnost
509  Operace s cennými papíry a podíly
510  Deriváty
511  Zvláštní operace s pohledávkami
512  Dlouhodobý nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek
513  Dlouhodobý finanční majetek
514  Zásoby
515  Krátkodobý finanční majetek a krátkodobé bankovní úvěry
516  Zúčtovací vztahy
517  Vztahy  ke  státnímu  rozpočtu,  k  rozpočtu  územních
   samosprávných celků, k rozpočtu organizačních složek státu
   a rozpočtové a ostatní finanční účty
518  Náklady  organizačních  složek  státu,  státních  fondů
   a územních samosprávných celků
519  Náklady organizačních složek státu, územních samosprávných
   celků a příspěvkových organizací
520  Výnosy organizačních složek státu, územních samosprávných
   celků a příspěvkových organizací
521  Fondy
522  Dlouhodobé bankovní úvěry a půjčky a ostatní závazky
--------------------------------------------------------------------
Ředitel odboru 28:
Ing. Petr Plesnivý, v. r.