142/2022 Sb., kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 16/1993 Sb., o dani silniční, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů

Schválený:
142/2022 Sb.
ZÁKON
ze dne 18. května 2022,
kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 16/1993 Sb., o dani silniční, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
 
ČÁST PRVNÍ
Změna zákona o daních z příjmů
Čl.I
Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění zákona č. 35/1993 Sb., zákona č. 96/1993 Sb., zákona č. 157/1993 Sb., zákona č. 196/1993 Sb., zákona č. 323/1993 Sb., zákona č. 42/1994 Sb., zákona č. 85/1994 Sb., zákona č. 114/1994 Sb., zákona č. 259/1994 Sb., zákona č. 32/1995 Sb., zákona č. 87/1995 Sb., zákona č. 118/1995 Sb., zákona č. 149/1995 Sb., zákona č. 248/1995 Sb., zákona č. 316/1996 Sb., zákona č. 18/1997 Sb., zákona č. 151/1997 Sb., zákona č. 209/1997 Sb., zákona č. 210/1997 Sb., zákona č. 227/1997 Sb., zákona č. 111/1998 Sb., zákona č. 149/1998 Sb., zákona č. 168/1998 Sb., zákona č. 333/1998 Sb., zákona č. 63/1999 Sb., zákona č. 129/1999 Sb., zákona č. 144/1999 Sb., zákona č. 170/1999 Sb., zákona č. 225/1999 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 3/2000 Sb., zákona č. 17/2000 Sb., zákona č. 27/2000 Sb., zákona č. 72/2000 Sb., zákona č. 100/2000 Sb., zákona č. 103/2000 Sb., zákona č. 121/2000 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 241/2000 Sb., zákona č. 340/2000 Sb., zákona č. 492/2000 Sb., zákona č. 117/2001 Sb., zákona č. 120/2001 Sb., zákona č. 239/2001 Sb., zákona č. 453/2001 Sb., zákona č. 483/2001 Sb., zákona č. 50/2002 Sb., zákona č. 128/2002 Sb., zákona č. 198/2002 Sb., zákona č. 210/2002 Sb., zákona č. 260/2002 Sb., zákona č. 308/2002 Sb., zákona č. 575/2002 Sb., zákona č. 162/2003 Sb., zákona č. 362/2003 Sb., zákona č. 438/2003 Sb., zákona č. 19/2004 Sb., zákona č. 47/2004 Sb., zákona č. 49/2004 Sb., zákona č. 257/2004 Sb., zákona č. 280/2004 Sb., zákona č. 359/2004 Sb., zákona č. 360/2004 Sb., zákona č. 436/2004 Sb., zákona č. 562/2004 Sb., zákona č. 628/2004 Sb., zákona č. 669/2004 Sb., zákona č. 676/2004 Sb., zákona č. 179/2005 Sb., zákona č. 217/2005 Sb., zákona č. 342/2005 Sb., zákona č. 357/2005 Sb., zákona č. 441/2005 Sb., zákona č. 530/2005 Sb., zákona č. 545/2005 Sb., zákona č. 552/2005 Sb., zákona č. 56/2006 Sb., zákona č. 57/2006 Sb., zákona č. 109/2006 Sb., zákona č. 112/2006 Sb., zákona č. 179/2006 Sb., zákona č. 189/2006 Sb., zákona č. 203/2006 Sb., zákona č. 223/2006 Sb., zákona č. 245/2006 Sb., zákona č. 264/2006 Sb., zákona č. 267/2006 Sb., zákona č. 29/2007 Sb., zákona č. 67/2007 Sb., zákona č. 159/2007 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 362/2007 Sb., zákona č. 126/2008 Sb., zákona č. 306/2008 Sb., zákona č. 482/2008 Sb., zákona č. 2/2009 Sb., zákona č. 87/2009 Sb., zákona č. 216/2009 Sb., zákona č. 221/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 289/2009 Sb., zákona č. 303/2009 Sb., zákona č. 304/2009 Sb., zákona č. 326/2009 Sb., zákona č. 362/2009 Sb., zákona č. 199/2010 Sb., zákona č. 346/2010 Sb., zákona č. 348/2010 Sb., zákona č. 73/2011 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 119/2011 Sb., zákona č. 188/2011 Sb., zákona č. 329/2011 Sb., zákona č. 353/2011 Sb., zákona č. 355/2011 Sb., zákona č. 370/2011 Sb., zákona č. 375/2011 Sb., zákona č. 420/2011 Sb., zákona č. 428/2011 Sb., zákona č. 458/2011 Sb., zákona č. 466/2011 Sb., zákona č. 470/2011 Sb., zákona č. 192/2012 Sb., zákona č. 399/2012 Sb., zákona č. 401/2012 Sb., zákona č. 403/2012 Sb., zákona č. 428/2012 Sb., zákona č. 500/2012 Sb., zákona č. 503/2012 Sb., zákona č. 44/2013 Sb., zákona č. 80/2013 Sb., zákona č. 105/2013 Sb., zákona č. 160/2013 Sb., zákona č. 215/2013 Sb., zákona č. 241/2013 Sb., zákonného opatření Senátu č. 344/2013 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 162/2014 Sb., zákona č. 247/2014 Sb., zákona č. 267/2014 Sb., zákona č. 332/2014 Sb., zákona č. 84/2015 Sb., zákona č. 127/2015 Sb., zákona č. 221/2015 Sb., zákona č. 375/2015 Sb., zákona č. 377/2015 Sb., zákona č. 47/2016 Sb., zákona č. 105/2016 Sb., zákona č. 113/2016 Sb., zákona č. 125/2016 Sb., zákona č. 148/2016 Sb., zákona č. 188/2016 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 271/2016 Sb., zákona č. 321/2016 Sb., zákona č. 454/2016 Sb., zákona č. 170/2017 Sb., zákona č. 200/2017 Sb., zákona č. 225/2017 Sb., zákona č. 246/2017 Sb., zákona č. 254/2017 Sb., zákona č. 293/2017 Sb., zákona č. 306/2018 Sb., zákona č. 32/2019 Sb., zákona č. 80/2019 Sb., zákona č. 125/2019 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 303/2019 Sb., zákona č. 364/2019 Sb., zákona č. 299/2020 Sb., zákona č. 343/2020 Sb., zákona č. 386/2020 Sb., zákona č. 450/2020 Sb., zákona č. 540/2020 Sb., zákona č. 543/2020 Sb., zákona č. 588/2020 Sb., zákona č. 609/2020 Sb., zákona č. 39/2021 Sb., zákona č. 251/2021 Sb., zákona č. 284/2021 Sb., zákona č. 285/2021 Sb., zákona č. 286/2021 Sb., zákona č. 297/2021 Sb., zákona č. 324/2021 Sb., zákona č. 329/2021 Sb., zákona č. 353/2021 Sb. a zákona č. 142/2022 Sb., se mění takto:
1. V § 6 odst. 6 větě první se za slova "ceny vozidla" vkládají slova "nebo ve výši 0,5 % vstupní ceny, jedná-li se o nízkoemisní motorové vozidlo podle zákona upravujícího podporu nízkoemisních vozidel prostřednictvím zadávání veřejných zakázek a veřejných služeb v přepravě cestujících,", na konci textu věty páté se doplňují slova " ; je-li motorové vozidlo s nejvyšší vstupní cenou nízkoemisním motorovým vozidlem, považuje se za příjem zaměstnance částka ve výši 0,5 % ze vstupní ceny tohoto motorového vozidla", ve větě šesté se za slova "všech motorových vozidel" vkládají slova "s výjimkou nízkoemisních" a na konci textu věty šesté se doplňují slova "a ve výši 0,5 % z úhrnu vstupních cen všech nízkoemisních motorových vozidel poskytnutých pro služební i soukromé účely".
2. V příloze č. 1 se za položku (2-28) vkládají nové položky (2-29) a (2-30), které znějí:
"
I------------I------------I--------------------------------------------------I
I (2-29)   I 27.11.50  I Jen: stroje nebo zařízení sloužící výlučně k   I
I      I      I dobíjení vozidla, které má elektrický pohon nebo I
I      I      I pohon kombinující spalovací motor a elektromotor I
I------------I------------I--------------------------------------------------I
I (2-30)   I 27.12   I Jen: elektrická rozvodná zařízení pro napětí   I
I      I      I 1000 V a nižší sloužící výlučně k dobíjení    I
I      I      I vozidla, které má elektrický pohon nebo pohon  I
I      I      I kombinující spalovací motor a elektromotor    I
I------------I------------I--------------------------------------------------I
                                      ". 
Dosavadní položky (2-29) až (2-80) se označují jako položky (2-31) až (2-82).
Čl.II
Přechodná ustanovení
1. Ustanovení § 6 odst. 6 zákona č. 586/1992 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, se použije již pro zdaňovací období roku 2022. Při zúčtování mzdy a výpočtu zálohy na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti za kalendářní měsíce roku 2022 skončené přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se použije § 6 odst. 6 zákona č. 586/1992 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.
2. Nízkoemisním motorovým vozidlem se pro účely daní z příjmů do dne nabytí účinnosti zákona upravujícího podporu nízkoemisních vozidel prostřednictvím zadávání veřejných zakázek a veřejných služeb v přepravě cestujících rozumí silniční vozidlo kategorie M1, M2 nebo N1, které nepřesahuje emisní limit CO2 ve výši 50 g/km a 80 % emisních limitů pro látky znečišťující ovzduší v reálném provozu podle přílohy I nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 715/2007 ze dne 20. června 2007 o schvalování typu motorových vozidel z hlediska emisí z lehkých osobních vozidel a z užitkových vozidel (Euro 5 a Euro 6), v platném znění.
3. Na hmotný majetek pořízený přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona a na technické zhodnocení tohoto hmotného majetku dokončené a uvedené do stavu způsobilého obvyklému užívání před tímto dnem se použije zákon č. 586/1992 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.
4. Na hmotný majetek pořízený přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona a na technické zhodnocení tohoto hmotného majetku dokončené a uvedené do stavu způsobilého obvyklému užívání před tímto dnem lze od prvního zdaňovacího období skončeného ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona použít zákon č. 586/1992 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona; využije-li poplatník takový postup, použije se na tento majetek zákon č. 586/1992 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, ve všech následujících zdaňovacích obdobích, přičemž jde-li o již odpisovaný majetek, poplatník změní odpisovou skupinu.
 
ČÁST DRUHÁ
Změna zákona o dani silniční
Čl.III
Zákon č. 16/1993 Sb., o dani silniční, ve znění zákona č. 302/1993 Sb., zákona č. 243/1994 Sb., zákona č. 143/1996 Sb., zákona č. 61/1998 Sb., zákona č. 241/2000 Sb., zákona č. 303/2000 Sb., zákona č. 492/2000 Sb., zákona č. 493/2001 Sb., zákona č. 207/2002 Sb., zákona č. 102/2004 Sb., zákona č. 635/2004 Sb., zákona č. 545/2005 Sb., zákona č. 270/2007 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 246/2008 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 199/2010 Sb., zákona č. 30/2011 Sb., zákona č. 375/2011 Sb., zákonného opatření Senátu č. 344/2013 Sb., zákona č. 267/2014 Sb., zákona č. 63/2017 Sb. a zákona č. 299/2020 Sb., se mění takto:
1. Za úvodní větu zákona se vkládá označení a nadpis části první, které znějí:
 
"ČÁST PRVNÍ
ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ".
2. § 1 včetně poznámky pod čarou č. 1 zní:
 
"§ 1
Tento zákon zapracovává příslušné předpisy Evropské unie1) a upravuje daň silniční.
1) Směrnice Rady 83/182/EHS ze dne 28. března 1983 o osvobození od daní, které platí v rámci Společenství pro dočasný dovoz některých dopravních prostředků.
Směrnice Rady 92/106/EHS ze dne 7. prosince 1992 o zavedení společných pravidel pro určité druhy kombinované přepravy zboží mezi členskými státy.
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 1999/62/ES ze dne 17. června 1999 o výběru poplatků za užívání určitých pozemních komunikací těžkými nákladními vozidly.
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/76/EU ze dne 27. září 2011, kterou se mění směrnice 1999/62/ES o výběru poplatků za užívání určitých pozemních komunikací těžkými nákladními vozidly.".
3. Za § 1 se vkládá označení a nadpis části druhé, které znějí:
 
"ČÁST DRUHÁ
DAŇ".
4. § 2 a 3 včetně nadpisů a poznámky pod čarou č. 2 znějí:
 
"§ 2
Předmět daně
(1) Předmětem daně silniční je zdanitelné vozidlo.
(2) Zdanitelným vozidlem se pro účely daně silniční rozumí silniční vozidlo kategorie N2 a N3 a jejich přípojná vozidla kategorie O3 nebo O4, pokud jsou registrovaná v registru silničních vozidel v České republice.
(3) Zdanitelným vozidlem není silniční vozidlo
a) s přidělenou zvláštní registrační značkou podle zákona upravujícího podmínky provozu vozidel na pozemních komunikacích,
b) kategorie N podkategorie
1. vozidlo zvláštního určení nebo
2. terénní vozidlo zvláštního určení nebo
c) kategorie O s kódem druhu karoserie DA.
(4) Zdanitelné vozidlo není předmětem daně v kalendářním měsíci, ve kterém u něj nebyly naplněny skutečnosti, které jsou předmětem daně.
(5) Pro účely daně silniční se kategorií zdanitelného vozidla a jeho kódem druhu karoserie rozumí kategorie a kód druhu karoserie podle přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího schvalování motorových vozidel a jejich přípojných vozidel2).
(6) Na vozidlo podle přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího schvalování motorových vozidel a jejich přípojných vozidel2), které nemá v žádném technickém dokladu k vozidlu uvedenu kategorii vozidla tvořenou kombinací písmene a číslice nebo kód druhu karoserie podle tohoto přímo použitelného předpisu, se hledí jako na silniční vozidlo, které má v technickém průkazu uvedenu kategorii vozidla nebo kód druhu karoserie, které nejblíže odpovídají vymezení podle tohoto přímo použitelného předpisu.
 
§ 3
Osvobození od daně
(1) Od daně silniční se osvobozuje zdanitelné vozidlo
a) vybavené zvláštním zvukovým výstražným zařízením doplněným zvláštním výstražným světlem modré barvy nebo modré a červené barvy zapsaným v technickém průkazu vozidla,
b) určené jako státní hmotná rezerva, pokud není používáno k podnikání,
c) kategorie O, pokud je poplatníkem dílčí daně za něj poplatník dílčí daně za zdanitelné vozidlo kategorie N s kódem druhu karoserie BD, nebo
d) poplatníka dílčí daně za toto vozidlo, pokud je tímto poplatníkem
1. diplomatická mise nebo konzulární úřad, je-li zaručena vzájemnost,
2. poskytovatel zdravotních služeb, báňská záchranná služba nebo horská záchranná služba, je-li v technickém průkazu vozidla označeno jako sanitní nebo záchranářské,
3. Český červený kříž, a to v rozsahu osvobození podle zákona upravujícího Český červený kříž, nebo
4. vlastník pozemní komunikace, správce pozemní komunikace nebo jimi pověřená osoba, je-li používáno výlučně k zabezpečení sjízdnosti nebo schůdnosti pozemní komunikace.
(2) Zdanitelné vozidlo je od daně silniční osvobozeno v kalendářním měsíci, ve kterém byly splněny podmínky pro osvobození od daně ve všech dnech, kdy byly u tohoto zdanitelného vozidla naplněny skutečnosti, které jsou předmětem daně.
2) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/858 ze dne 30. května 2018 o schvalování motorových vozidel a jejich přípojných vozidel, jakož i systémů, konstrukčních částí a samostatných technických celků určených pro tato vozidla a o dozoru nad trhem s nimi, o změně nařízení (ES) č. 715/2007 a č. 595/2009 a o zrušení směrnice 2007/46/ES, v platném znění.".
Poznámky pod čarou č. 1c, 2a a 3d se zrušují.
5. V § 4 odst. 1 úvodní části ustanovení se za slovo "daně" vkládá slovo "silniční".
6. V § 4 odst. 1 písm. a) se za slovo "provozovatel" vkládá slovo "zdanitelného".
7. V § 4 odst. 1 písm. b) se za slovo "užívá" vkládá slovo "zdanitelné" a slova " , anebo vozidlo, jehož provozovatel je odhlášen z registru vozidel" se zrušují.
8. V § 4 odst. 2 se za slovo "daně" vkládá slovo "silniční" a písmeno a) se zrušuje.
Dosavadní písmena b) a c) se označují jako písmena a) a b).
Poznámka pod čarou č. 4a se zrušuje.
9. V § 4 odst. 2 písm. a) se za slovo "používá" vkládá slovo "zdanitelné" a slova "registrované a určené jako mobilizační rezerva nebo pohotovostní zásoba4b) " se nahrazují slovy "určené jako státní hmotná rezerva".
Poznámka pod čarou č. 4b se zrušuje.
10. V § 4 odst. 3 se za slovo "téhož" vkládá slovo "zdanitelného".
11. § 5 včetně nadpisu zní:
 
"§ 5
Výše daně za zdanitelné vozidlo
Výše daně silniční za zdanitelné vozidlo je uvedena v příloze k tomuto zákonu.".
12. Nadpis nad označením § 6 se zrušuje.
13. Nadpis nad označením § 8 se zrušuje.
14. § 8 až 11 se zrušují.
15. V § 12 odst. 2 se za slovo "U" vkládá slovo "zdanitelného" a za text "100 %" se vkládají slova "výše daně pro toto vozidlo".
16. V § 12 odst. 3 se za slovo "U" vkládá slovo "zdanitelného" a slovo "daně" se nahrazuje slovy "výše daně pro toto vozidlo".
17. V § 12 se odstavec 4 zrušuje.
Dosavadní odstavec 5 se označuje jako odstavec 4.
18. V § 12 odst. 4 se slova "u místně příslušného správce daně" nahrazují slovy "v daňovém přiznání".
19. Za § 12 se vkládá nový § 12a, který včetně nadpisu zní:
 
"§ 12a
Výpočet daně
(1) Daň silniční se vypočte jako součet dílčích daní za jednotlivá zdanitelná vozidla.
(2) Dílčí daň za jednotlivé zdanitelné vozidlo se vypočte jako rozdíl
a) výše daně pro toto zdanitelné vozidlo, případně snížená o jednu dvanáctinu za každý kalendářní měsíc, ve kterém vozidlo není předmětem daně nebo je od této daně osvobozeno, a
b) uplatněné slevy na dani za toto zdanitelné vozidlo.".
20. V § 13 se za slovo "obdobím" vkládají slova "daně silniční".
21. Nadpis nad označením § 14 se zrušuje.
22. § 14 včetně nadpisu zní:
 
"§ 14
Rozpočtové určení daně
Výnos daně silniční je příjmem rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury.".
23. Za § 14 se vkládá nový § 14a, který včetně nadpisu zní:
 
"§ 14a
Technický průkaz a jiné technické doklady zdanitelného vozidla
(1) Skutečnosti rozhodné pro daň silniční ve vztahu k jednotlivému zdanitelnému vozidlu se určí podle údajů uvedených v technickém průkazu tohoto zdanitelného vozidla platných
a) k prvnímu dni zdaňovacího období nebo
b) ke dni první registrace tohoto zdanitelného vozidla v registru silničních vozidel v České republice, pokud k první registraci došlo v průběhu zdaňovacího období.
(2) Pokud skutečnost rozhodná pro daň silniční není uvedena v technickém průkazu zdanitelného vozidla, určí se z jiného technického dokladu tohoto zdanitelného vozidla.".
24. Za § 14a se vkládá označení a nadpis části třetí, které znějí:
 
"ČÁST TŘETÍ
SPRÁVA DANĚ".
25. § 15 a 16 včetně nadpisů znějí:
 
"§ 15
Daňové přiznání
(1) Poplatník je povinen podat řádné daňové přiznání k dani silniční, pokud se v něm uvádí alespoň jedno zdanitelné vozidlo, a to nejpozději do 31. ledna kalendářního roku následujícího po uplynutí zdaňovacího období.
(2) V daňovém přiznání se uvádí pouze zdanitelné vozidlo,
a) za které je dílčí daň vyšší než 0 Kč,
b) za které se uplatňuje sleva na dani nebo
c) které je osvobozeno, pokud by jinak dílčí daň za něj byla vyšší než 0 Kč.
(3) V daňovém přiznání se neuvádí zdanitelné vozidlo osvobozené podle § 3 odst. 1 písm. d) bodu 1.
(4) Daňové přiznání k dani silniční se podává pouze elektronicky.
 
§ 16
Záznamní povinnost
Poplatník uplatňující slevu na dani silniční je povinen uchovávat přepravní doklady s potvrzenými údaji překladiště kombinované dopravy, případně nakládací a vykládací železniční stanice vhodné k překládce nebo vnitrozemského přístavu.".
26. Za § 16 se vkládá nový § 16a, který včetně nadpisu zní:
 
"§ 16a
Limit pro předepsání a placení daně
Činí-li daň silniční méně než 100 Kč, daň se nepředepíše a neplatí.".
27. Za § 16a se vkládá označení a nadpis části čtvrté, které znějí:
 
"ČÁST ČTVRTÁ
USTANOVENÍ ZMOCŇOVACÍ A ZRUŠOVACÍ".
28. V § 17 písm. a) se slova "sazeb daně" nahrazují slovy "výše daně silniční".
29. V § 17 písm. b) se slova "vozidla používaná" nahrazují slovy "zdanitelné vozidlo používané".
30. Doplňuje se příloha k zákonu, která zní:
 
"Příloha k zákonu č. 16/1993 Sb.
Výše daně pro zdanitelná vozidla
I. Výše daně pro zdanitelné vozidlo kategorie N s kódem druhu karoserie BA nebo BB
I--------------I-------------------------------------I----------------I
I Počet náprav I Největší povolená hmotnost v tunách I Výše daně v Kč I
I       I------------------I------------------I        I
I       I   nejméně   I   méně než   I        I
I--------------I------------------I------------------I----------------I
I   2    I         I    12    I       0 I
I       I------------------I------------------I----------------I
I       I    12    I    13    I      800 I
I       I------------------I------------------I----------------I
I       I    13    I    14    I     2 300 I
I       I------------------I------------------I----------------I
I       I    14    I    15    I     3 200 I
I       I------------------I------------------I----------------I
I       I    15    I         I     7 200 I
I--------------I------------------I------------------I----------------I
I   3    I         I    15    I       0 I
I       I------------------I------------------I----------------I
I       I    15    I    17    I      1400 I
I       I------------------I------------------I----------------I
I       I    17    I    19    I     2 900 I
I       I------------------I------------------I----------------I
I       I    19    I    21    I     3 800 I
I       I------------------I------------------I----------------I
I       I    21    I    23    I     5 800 I
I       I------------------I------------------I----------------I
I       I    23    I         I     9 000 I
I--------------I------------------I------------------I----------------I
I  4 a více  I         I    23    I       0 I
I       I------------------I------------------I----------------I
I       I    23    I    25    I     3 800 I
I       I------------------I------------------I----------------I
I       I    25    I    27    I     6 000 I
I       I------------------I------------------I----------------I
I       I    27    I    29    I     9 400 I
I       I------------------I------------------I----------------I
I       I    29    I         I     14 000 I
I--------------I------------------I------------------I----------------I
II. Výše daně pro zdanitelné vozidlo kategorie N s kódem druhu karoserie BC nebo BD
I--------------I-------------------------------------I----------------I
I Počet náprav I  Největší povolená hmotnost jízdní I Výše daně v Kč I
I       I     soupravy v tunách     I        I
I       I------------------I------------------I        I
I       I   nejméně   I   méně než   I        I
I--------------I------------------I------------------I----------------I
I   2    I         I    16    I       0 I
I       I------------------I------------------I----------------I
I       I    16    I    18    I      400 I
I       I------------------I------------------I----------------I
I       I    18    I    20    I      900 I
I       I------------------I------------------I----------------I
I       I    20    I    22    I     2 000 I
I       I------------------I------------------I----------------I
I       I    22    I    23    I     2 600 I
I       I------------------I------------------I----------------I
I       I    23    I    25    I     4 600 I
I       I------------------I------------------I----------------I
I       I    25    I    28    I     8 000 I
I       I------------------I------------------I----------------I
I       I    28    I    31    I     8 700 I
I       I------------------I------------------I----------------I
I       I    31    I    33    I     12 100 I
I       I------------------I------------------I----------------I
I       I    33    I         I     18 400 I
I--------------I------------------I------------------I----------------I
I  3 a více  I         I    36    I       0 I
I       I------------------I------------------I----------------I
I       I    36    I    38    I     11 800 I
I       I------------------I------------------I----------------I
I       I    38    I    40    I     16 300 I
I       I------------------I------------------I----------------I
I       I    40    I         I     24 200 I
I--------------I------------------I------------------I----------------I
III. Výše daně pro zdanitelné vozidlo kategorie O
I-------------------------------------I----------------I
I Největší povolená hmotnost v tunách I Výše daně v Kč I
I------------------I------------------I        I 
I   nejméně   I   méně než   I        I 
I------------------I------------------I----------------I
I         I    12    I    0    I 
I------------------I------------------I----------------I
I    12    I    -     I   3 600   I 
I------------------I------------------I----------------I
                           ".  
Čl.IV
Přechodná ustanovení
1. Pro daňové povinnosti u daně silniční za zdaňovací období započatá před 1. lednem 2022, jakož i pro práva a povinnosti s nimi související se použije zákon č. 16/1993 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.
2. Pro daňové povinnosti u daně silniční za zdaňovací období 2022, jakož i pro práva a povinnosti s nimi související se použije zákon č. 16/1993 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.
3. Registrační povinnost k dani silniční vzniklá přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona zaniká dnem 1. ledna 2022. Rozhodnutí o zrušení registrace se v takovém případě nevydává.
4. Ustanovení § 15 odst. 4 zákona č. 16/1993 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto bodu, se nepoužije pro daňové přiznání za zdaňovací období započaté před 1. lednem 2022.
 
ČÁST TŘETÍ
Změna zákona o ochraně ovzduší
Čl.V
Zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění zákona č. 64/2014 Sb., zákona č. 87/2014 Sb., zákona č. 382/2015 Sb., zákona č. 369/2016 Sb., zákona č. 183/2017 Sb., zákona č. 225/2017 Sb., zákona č. 172/2018 Sb., zákona č. 403/2020 Sb., zákona č. 261/2021 Sb., zákona č. 284/2021 Sb. a zákona č. 382/2021 Sb., se mění takto:
1. § 19 až 19e se včetně nadpisů zrušují.
2. V § 19g odst. 2 písm. d) a v § 19h odst. 1 písm. d) se slova "čerpacích a dobíjecích stanic podle jiného právního předpisu upravujícího pohonné hmoty15) " nahrazují slovy "dobíjecích stanic podle zákona o pohonných hmotách41) ".
Poznámka pod čarou č. 41 zní:
"41) Zákon č. 311/2006 Sb., o pohonných hmotách a čerpacích stanicích pohonných hmot a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pohonných hmotách), ve znění pozdějších předpisů.".
3. V § 20 odstavec 1 zní:
"(1) Dodavatel motorového benzinu nebo motorové nafty je povinen zajistit snížení emisí skleníkových plynů na jednotku energie obsaženou v pohonné hmotě jím uvedené do volného daňového oběhu za kalendářní rok pro dopravní účely a v elektřině pro dopravní účely o 6 % ve srovnání se základní hodnotou produkce emisí skleníkových plynů pro fosilní pohonné hmoty stanovenou prováděcím právním předpisem. Do povinného snížení se nezapočítávají státní hmotné rezervy16) uváděné při jejich obměně do volného daňového oběhu na daňovém území České republiky. Způsob výpočtu emisí skleníkových plynů z pohonných hmot pro dopravní účely a elektřiny pro dopravní účely je stanoven prováděcím právním předpisem.".
4. V § 20 odst. 2 písm. e) a v § 20a odst. 1 písm. e) se slova "veřejné dobíjecí stanice zapsané v evidenci čerpacích a dobíjecích stanic podle jiného právního předpisu upravujícího pohonné hmoty15) " nahrazují slovy "dobíjecí stanice zapsané v evidenci dobíjecích stanic podle zákona o pohonných hmotách41) ".
5. V § 20a se doplňuje odstavec 6, který zní:
"(6) Dodavatel motorového benzinu nebo motorové nafty je povinen uvést v dokladu vydaném podle zákona o spotřebních daních druh a obsah biopaliva v pohonné hmotě s přesností na jedno desetinné místo procenta objemových.".
6. V § 21 odst. 1 úvodní části ustanovení se text "§ 19 odst. 1, § 19a odst. 1" zrušuje.
7. V § 25 odst. 6 se písmena d) a e) zrušují.
Dosavadní písmena f) až j) se označují jako písmena d) až h).
8. V § 25 odst. 6 písm. d) se text "§ 19 odst. 10" nahrazuje textem "§ 20a odst. 6".
9. V § 25 odst. 7 písm. b) se text "i)" nahrazuje textem "g)".
10. V § 25 odst. 7 písm. c) se slova " , e), f) nebo j)" nahrazují slovy "nebo h)".
11. V § 25 odst. 7 písm. d) se text "h)" nahrazuje textem "f)".
12. V § 25 odst. 8 se text "g)" nahrazuje textem "e)".
13. V § 41 se na konci odstavce 16 doplňuje věta "Pokud je spalovací stacionární zdroj podle věty první provozován v rodinném domě, bytovém domě nebo stavbě pro rodinnou rekreaci, je provozovatel povinen jej provozovat v souladu s požadavky uvedenými v § 17 odst. 1 písm. g) nejpozději do 31. srpna 2024.".
Čl.VI
Přechodná ustanovení
1. Jistota podle § 19c zákona č. 201/2012 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, za příslušné období započaté dnem 1. ledna 2022 zaniká ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona a stává se přeplatkem. Pro vrácení složené jistoty se § 19d zákona č. 201/2012 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, použije obdobně.
2. Pro daňové povinnosti u pokuty podle § 19 odst. 9 zákona č. 201/2012 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, vzniklé před 1. lednem 2022, jakož i pro práva a povinnosti s nimi související se použije zákon č. 201/2012 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.
 
ČÁST ČTVRTÁ
ÚČINNOST
Čl.VII
Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. července 2022, s výjimkou ustanovení čl. III bodu 25, pokud jde o § 15 odst. 4, a čl. IV bodu 4, která nabývají účinnosti dnem 1. ledna 2025.
Pekarová Adamová v. r.
Zeman v. r.
Fiala v. r.