Důvodová zpráva k zákonu č. 142/2022 Sb., změna zákona o daních z příjmů, zákona o dani silniční a zákona o ochraně ovzduší

Vláda ČR; Poslanecká sněmovna PČR Vydáno:
Důvodová zpráva k zákonu č. 142/2022 Sb., změna zákona o daních z příjmů, zákona o dani silniční a zákona o ochraně ovzduší
I. Obecná část
1 Zhodnocení platného právního stavu
Současná právní úprava nemá dopad ve vztahu k zákazu diskriminace ani ve vztahu k rovnosti mužů a žen.
1.1 Podpora nízkoemisní mobility v zákoně o daních z příjmů
Stávající právní úprava zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o daních z příjmů") nerozlišuje v souvislosti s bezplatným poskytováním služebních motorových vozidel zaměstnavatelem zaměstnanci pro soukromé i služební účely, zda se jedná o motorová vozidla nízkoemisního charakteru či nikoli a stanoví pro všechna motorová vozidla stejný režim.
Podle současného znění právní úpravy zákona o daních z příjmů obsažené v § 6 odst. 6 tohoto zákona se při bezplatném poskytnutí služebního vozidla zaměstnavatele zaměstnanci, ke služebním i k soukromým účelům, určí výše příjmu ze závislé činnosti zaměstnance procentuální částkou ze vstupní ceny vozidla, popř. z nejvyšší vstupní ceny, má-li zaměstnanec v kalendářním měsíci poskytnuto více motorových vozidel po sobě, či z úhrnu vstupních cen vozidel, má-li jich zaměstnanec poskytnuto současně více v kalendářním měsíci. Procentuální sazba je v současné době nastavena pro všechny typy motorových vozidel ve stejné výši, což znamená, že se uplatní stejná sazba ve výši 1 % ze vstupní ceny, jak pro motorová vozidla využívající jako pohonnou hmotu motorovou naftu či motorový benzin, tak pro nízkoemisní motorová vozidla, využívající jako pohonnou hmotu elektřinu (popř. její kombinaci s jinou pohonnou hmotou), nebo zemní plyny.
S podporou nízkoemisní mobility dále souvisí délka období, po které je nutné odpisovat příslušenství nezbytné pro rozvoj elektromobily, tzn. stroje nebo zařízení sloužící k dobíjení vozidla, které má elektrický pohon nebo pohon kombinující spalovací motor a elektromotor. Tato zařízení, jedná-li se o samostatné movité věci, jsou v současné době zařazena v odpisové skupině č. 3, pro kterou je stanovena minimální doba odpisování 10 let.
Daň silniční je upravena zákonem č. 16/1993 Sb., o dani silniční, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o dani silniční"). Zákon o dani silniční mimo jiné zapracovává pravidla obsažená ve směrnici Evropského parlamentu a Rady 1999/62/ES, ze dne 17. června 1999, o výběru poplatků za užívání určitých pozemních komunikací těžkými nákladními vozidly, ve znění pozdějších novelizací (dále jen "směrnice Euroviněta", blíže viz část 5). V rámci daně silniční se uplatňuje řada motivačních opatření přispívajících k obnově vozového parku či k pořizování vozidel, jejichž provozování je šetrnější k životnímu prostředí. Tato daň je jedním ze zdrojů příjmů Státního fondu dopravní infrastruktury.
1.2.1 Konstrukční prvky daně silniční
1.1. Subjekt daně
Obecně platí, že poplatníkem daně silniční je ten, kdo je zapsán v technickém průkazu vozidla jako provozovatel vozidla. Provozovatelem silničního vozidla je osoba, která je v registru silničních vozidel zapsána jako vlastník vozidla, není-li jako jeho provozovatel v registru silničních vozidel zapsána jiná osoba, srov. § 2 odst. 15 zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích").
V případě, že osoba, která je zapsána v technickém průkazu jako provozovatel, zemřela, zanikla nebo byla zrušena, je poplatníkem této daně ten, kdo vozidlo užívá.
Poplatníkem daně je rovněž zaměstnavatel, pokud vyplácí cestovní náhrady svému zaměstnanci za použití osobního automobilu nebo jeho přípojného vozidla, a to za podmínky, že daňová povinnost nevznikla již samotnému provozovateli vozidla.
V případě osob se sídlem nebo trvalým pobytem v zahraničí, které provozují vozidla podléhající zdanění v České republice, je poplatníkem daně silniční organizační složka těchto osob. Pro účely daně silniční se za organizační složku osoby se sídlem nebo trvalým pobytem v zahraničí považuje také stálá provozovna podle právních předpisů upravujících daně z příjmů. Poplatníkem daně silniční je i osoba, která používá vozidlo registrované a určené jako mobilizační rezerva nebo pohotovostní zásoba.
Je-li u téhož vozidla poplatníků více, platí daň společně a nerozdílně.
1.2. Předmět daně
Předmětem daně silniční jsou motorová vozidla a jejich přípojná vozidla (dále jen "vozidla") za předpokladu, že jsou v České republice registrovaná, provozovaná a používaná poplatníkem daně z příjmů právnických osob (s výjimkou používání k činnosti veřejně prospěšného poplatníka daně z příjmů právnických osob, pokud příjmy z této jeho činnosti nejsou předmětem daně z příjmů), nebo používaná poplatníkem daně z příjmů fyzických osob k činnosti nebo v přímé souvislosti s činností, ze kterých plynou příjmy ze samostatné činnosti ve smyslu § 7 zákona č. 586/1992 Sb. o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o daních z příjmů"). Jde o tři kumulativně stanovené podmínky, které v případě, že vozidlo podléhá zdanění daní silniční, musí být splněny současně. Při absenci splnění kterékoliv z nich tak není zcela naplněn předmět daně silniční a takové vozidlo pak dani silniční v České republice nepodléhá.
Výjimku tvoří nákladní automobily s největší povolenou hmotností nad 3,5 tuny registrované v České republice a přípojná vozidla s největší povolenou hmotností nad 3,5 tuny registrovaná v České republice, která jsou vždy předmětem daně.
V případě veřejně prospěšných poplatníků daně z příjmů právnických osob se vychází z jejich vymezení podle § 17a zákona o daních z příjmů s tím, že toto vymezení je rozšířeno o Českou televizi, Český rozhlas, Českou tiskovou kancelář a zdravotní pojišťovnu. Tito poplatníci podléhají zdanění daní silniční vozidla za předpokladu naplnění třech kumulativních podmínek, tj. že se jedná o vozidlo registrované v České republice, provozované v České republice a veřejně prospěšný poplatník předmětné vozidlo používá k činnosti, z níž příjmy jsou předmětem daně z příjmů podle § 18a zákona o daních z příjmů.
Vozidla vyřazená z provozu dani silniční nepodléhají.
Zákon o dani silniční rovněž stanoví i negativní výčet, tj. výslovně některá vozidla vyjímá ze zdanění. Předmětem daně tedy nejsou
-
speciální pásové automobily a ostatní vozidla, jakož i zemědělské a lesnické traktory a jejich přípojná vozidla a další zvláštní vozidla a
-
vozidla, kterým byla přidělena zvláštní registrační značka.
1.3. Osvobození od daně
Zákon o dani silniční stanoví
taxativní
výčet vozidel, která jsou za předpokladu naplnění všech zákonných podmínek od silniční daně osvobozena. Zákonná úprava kombinuje různé předpoklady pro uplatnění osvobození, např. osobu provozovatele vozidla, účel užívání vozidla, či specifické vybavení vozidla aj.
Obecně platí, že nárok na osvobození od daně silniční lze uplatnit pouze za celý kalendářní měsíc, resp. kalendářní měsíce, v jejichž celém průběhu byly všechny zákonem stanovené podmínky pro uplatnění osvobození splněny. V případě, že podmínky pro uplatnění nároku na osvobození dané vozidlo splňuje pouze po část kalendářního měsíce, nelze nárok na osvobození od daně uplatnit.
Od daně silniční jsou osvobozeny například
-
motocykly a jejich přípojná vozidla,
-
vozidla zabezpečující linkovou osobní vnitrostátní přepravu za předpokladu, že ujedou pro tento účel více než 80 % kilometrů z celkového počtu kilometrů jimi ujetých ve zdaňovacím období,
-
za stanovených podmínek vozidla provozovaná ozbrojenými silami, vozidla civilní obrany, vozidla bezpečnostních sborů, obecní policie, sboru dobrovolných hasičů, vozidla poskytovatele zdravotních služeb, vozidla důlní a horské záchranné služby a poruchové služby plynárenských a energetických zařízení.
1.4. Základ daně
Základem daně silniční je u
-
osobních automobilů zdvihový objem motoru v cm3,
-
návěsů součet největších povolených hmotností na nápravy v tunách a počet nápravu,
-
ostatních vozidel největší povolená hmotnost v tunách a počet náprav.
Pro určení základu daně jsou vždy rozhodující údaje zapsané v technickém průkazu vozidla.
1.5. Sazba daně
Koncepce základní sazby daně silniční je založena na roční sazbě daně. Jedinou výjimkou je ve specifickém případě možnost využití denní sazby daně.
V případě osobních automobilů se sazba daně pohybuje v rozmezí 1 200 až 4 200 Kč. V případě ostatních vozidel se sazba daně pohybuje v závislosti na základu daně od 1 800 Kč (u vozidel s jednou nápravou s největší povolenou hmotností do 1 tuny) až do 37 800 Kč (u vozidel s třemi nápravami s největší povolenou hmotností nad 36 tun).
Roční sazba daně se určuje podle údajů uvedených v technickém průkazu vozidla.
U vozidel používaných pro činnosti výrobní povahy v rostlinné výrobě, je-li poplatníkem daně osoba provozující zemědělskou výrobu, se roční sazba daně snižuje o 25 %. Toto snížení nelze uplatnit u osobních automobilů.
V souvislosti s datem registrace vozidla (bez ohledu na druh či kategorii vozidla) se roční sazba daně může snížit o 48 %, 40 %, či 25 %. Příslušná výše snížení se odvíjí od stáří vozidla, resp. data první registrace vozidla a platí vždy po dobu 36 kalendářních měsíců. Nárok na příslušné snížení sazby daně vzniká počínaje kalendářním měsícem prvé registrace vozidla a končí u téhož vozidla nejpozději po 108 kalendářních měsících. Při změně provozovatele vozidla s nárokem na snížení sazby daně lze u nového provozovatele uplatnit příslušné snížení sazby daně nejdříve v kalendářním měsíci zápisu změny provozovatele v technickém průkazu. Snížení roční sazby daně se uplatňuje u každého vozidla samostatně podle údajů uvedených v technických průkazech vozidel.
Bez ohledu na datum první registrace vozidla se snižuje roční sazba daně o 100 % u nákladních automobilů a přípojných vozidel s největší povolenou hmotností nad 3,5 tuny a méně než 12 tun, a o 48 % u uvedených vozidel s největší povolenou hmotností 12 a více tun, pokud
a)
jsou tato vozidla používána veřejně prospěšným poplatníkem daně z příjmů právnických osob pouze k činnosti, z níž plynoucí příjmy nejsou předmětem daně z příjmů,
b)
jsou tato vozidla používána fyzickou osobou pouze k činnosti, ze které nebo v přímé souvislosti se kterou neplynou příjmy ze samostatné činnosti (§ 7 zákona o daních z příjmů), nebo
c)
jde o výcviková vozidla podle právního předpisu upravujícího získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel (zákon č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel, ve znění pozdějších předpisů), která nejsou používána k činnosti, z níž plynoucí příjmy jsou předmětem daně z příjmů právnických osob, nebo plynou příjmy ze samostatné činnosti ve smyslu § 7 zákona o daních z příjmů.
U vozidel poprvé registrovaných v České republice nebo v zahraničí do 31. prosince 1989 se roční sazba daně zvyšuje o 25 %.
Pro některé případy zákon o dani silniční stanoví zákaz kombinovat nároky na snížení, resp. zvýšení roční sazby daně.
Denní sazbu lze využít v případech, kdy je poplatníkem daně zaměstnavatel, který vyplácí zaměstnanci za použití osobního automobilu nebo jeho přípojného vozidla cestovní náhrady. Denní sazba daně činí 25 Kč. Postup při placení záloh (denní sazbou nebo poměrnou částí roční daňové sazby) nelze u téhož osobního automobilu nebo jeho přípojného vozidla v průběhu zdaňovacího období měnit. Zvolený postup při placení záloh lze změnit při výpočtu daně v daňovém přiznání, přitom nelze kombinovat u téhož osobního automobilu nebo jeho přípojného vozidla roční a denní sazbu.
1.6. Sleva na dani
Zákon o dani silniční stanoví podmínky a pravidla pro poskytnutí slevy na dani silniční u vozidel, která jsou používána v tzv. kombinované dopravě. Principem kombinované dopravy je uskutečňovat dopravu v určité přepravní jednotce nebo silničním vozidle. Jako přepravní jednotku zákon o dani silniční uvádí velký kontejner, výměnnou nástavbu či odvalovací kontejner. V tomto ohledu zákon o dani silniční připouští vedle přepravní jednotky použití také nákladního automobilu, přívěsu, návěsu s tahačem nebo návěsu bez tahače. Dalším významným předpokladem je skutečnost, že při překládce nákladu, kdy dochází ke změně používaného druhu dopravy, se manipuluje pouze s přepravní jednotkou či s vozidlem, v němž je náklad uložen. K přímé manipulaci se zbožím zde nesmí docházet. Pro kombinovanou dopravu charakteristicky platí, že v případě překládky dopravovaného nákladu se překládá pouze nákladová jednotka kombinované dopravy, nikoliv samotné zboží.
Kromě výše zmíněných podmínek zákon o dani silniční stanoví i další podmínky, jež je třeba splnit, např. naplnění minimální vzdálenosti, při které je doprava uskutečněna po železnici či vnitrozemské vodní cestě.
Vlastní výše poskytované slevy na dani u vozidel používaných v kombinované dopravě se odvíjí od příslušného počtu uskutečněných jízd v kombinované dopravě v příslušném zdaňovacím období. Výše slevy může poté činit 90 %, 75 %, 50 % či 25 % daně. Slevu na dani silniční ve výši 100 % lze uplatnit u vozidel používaných výlučně k přepravě v počátečním nebo konečném úseku kombinované dopravy.
1.7. Výpočet daně
V případě, že daňová povinnost u vozidla trvá celé zdaňovací období, určí se daň silniční v závislosti na základu daně, popř. se upraví o příslušné snížení či zvýšení roční sazby.
U vozidel, u nichž daňová povinnost vznikne, nebo zanikne v průběhu zdaňovacího období, se daň vypočte jako součin jedné dvanáctiny roční sazby daně (popř. upravené o příslušné snížení či zvýšení roční sazby daně) a počtu kalendářních měsíců, ve kterém u vozidla trvala, vznikla nebo zanikla daňová povinnost ve zdaňovacím období.
V případech, kdy je poplatníkem daně zaměstnavatel, který zvolí denní sazbu daně, se daň silniční určí jako součin denní sazby daně a počtu příslušných dní.
1.8. Zdaňovací období
Zdaňovacím obdobím je kalendářní rok.
1.9. Rozpočtové určení daně
Výnos daně silniční je příjmem rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury.
1.2.2 Správa daně silniční
Správa daně silniční se řídí zákonem o dani silniční a podpůrně zákonem č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "daňový řád).
Správcem daně silniční jsou orgány Finanční správy České republiky. Ty jsou tvořeny v prvním stupni finančními úřady.
Nový poplatník daně je povinen podat přihlášku k registraci k dani silniční ve lhůtě splatnosti nejbližší zálohy.
Zálohy silniční daně se standardně platí čtyřikrát ročně. Za každý kalendářní měsíc, ve kterém vznikla, trvala nebo zanikla daňová povinnost, se platí jedna dvanáctina roční sazby daně (příp. upravené o příslušné zvýšení

Související dokumenty

Zákony

Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů
Zákon č. 16/1993 Sb., o dani silniční
56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění
247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů
Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád
201/2012 Sb., o ochraně ovzduší
1/1993 Sb., Ústava České republiky
2/1993 Sb., o vyhlášení LISTINY ZÁKLADNÍCH PRÁV A SVOBOD jako součásti ústavního pořádku České republiky
512/2004 Sb., ve věci návrhu na zrušení vyhlášky Ministerstva financí č. 487/2001 Sb., kterou se mění vyhláška Ministerstva financí č. 125/1993 Sb., kterou se stanoví podmínky a sazby zákonného pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání, a o návrhu na zrušení § 205d zákoníku práce a na zrušení vyhlášky č. 125/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů
209/1992 Sb., o Úmluvě o ochraně lidských práv a základních svobod ve znění protokolů č. 3, 5 a 8
403/2002 Sb., ve věci návrhu na zrušení § 5 odst. 1 věty druhé a § 8 odst. 3 věty druhé zákona č. 328/1991 Sb., o konkursu a vyrovnání, ve znění pozdějších předpisů
110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů
106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
40/2009 Sb., trestní zákoník
Zákon č. 164/2013 Sb., o mezinárodní spolupráci při správě daní a o změně dalších souvisejících zákonů
186/2016 Sb., o hazardních hrách
126/1992 Sb., o ochraně znaku a názvu Červeného kříže a o Československém červeném kříži
13/1997 Sb., o pozemních komunikacích
97/1993 Sb., o působnosti Správy státních hmotných rezerv
565/1990 Sb., o místních poplatcích
Zákon č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí
Zákon č. 187/2016 Sb., o dani z hazardních her
243/2000 Sb., o rozpočtovém určení výnosů některých daní územním samosprávným celkům a některým státním fondům (zákon o rozpočtovém určení daní)
395/2001 Sb., kterým se mění ústavní zákon České národní rady č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších předpisů
337/1992 Sb., o správě daní a poplatků
311/2006 Sb., o pohonných hmotách a čerpacích stanicích pohonných hmot a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pohonných hmotách)

Vyhlášky

120/1976 Sb., o Mezinárodním paktu o občanských a politických právech a Mezinárodním paktu o hospodářských, sociálních a kulturních právech
343/2014 Sb., o registraci vozidel
345/2002 Sb., kterou se stanoví měřidla k povinnému ověřování a měřidla podléhající schválení typu

Mezinárodní smlouvy

80/2005 Sb.m.s. o sjednání Rámcové úmluvy Organizace spojených národů o změně klimatu
81/2005 Sb.m.s. o sjednání Kjótského protokolu k rámcové úmluvě Organizace spojených národů o změně klimatu
64/2017 Sb.m.s. o sjednání Pařížské dohody, přijaté v Paříži dne 12. prosince 2015