286/2022 Sb. , kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů

Schválený:
286/2022 Sb.
ZÁKON
ze dne 20. září 2022,
kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
Čl.I
Zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění zákona č. 479/2003 Sb., zákona č. 237/2004 Sb., zákona č. 313/2004 Sb., zákona č. 558/2004 Sb., zákona č. 693/2004 Sb., zákona č. 179/2005 Sb., zákona č. 217/2005 Sb., zákona č. 377/2005 Sb., zákona č. 379/2005 Sb., zákona č. 545/2005 Sb., zákona č. 310/2006 Sb., zákona č. 575/2006 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 270/2007 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 37/2008 Sb., zákona č. 124/2008 Sb., zákona č. 245/2008 Sb., zákona č. 309/2008 Sb., zákona č. 87/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 292/2009 Sb., zákona č. 362/2009 Sb., zákona č. 59/2010 Sb., zákona č. 95/2011 Sb., zákona č. 221/2011 Sb., zákona č. 420/2011 Sb., zákona č. 457/2011 Sb., zákona č. 458/2011 Sb., zákona č. 18/2012 Sb., zákona č. 407/2012 Sb., zákona č. 500/2012 Sb., zákona č. 308/2013 Sb., zákonného opatření Senátu č. 344/2013 Sb., zákona č. 201/2014 Sb., zákona č. 331/2014 Sb., zákona č. 157/2015 Sb., zákona č. 315/2015 Sb., zákona č. 382/2015 Sb., zákona č. 188/2016 Sb., zákona č. 243/2016 Sb., zákona č. 453/2016 Sb., zákona č. 65/2017 Sb., zákona č. 183/2017 Sb., zákona č. 4/2019 Sb., zákona č. 80/2019 Sb., zákona č. 277/2019 Sb., zákona č. 364/2019 Sb., zákona č. 229/2020 Sb., zákona č. 299/2020 Sb., zákona č. 343/2020 Sb., zákona č. 584/2020 Sb., zákona č. 609/2020 Sb., zákona č. 93/2022 Sb., zákona č. 131/2022 Sb. a zákona č. 179/2022 Sb., se mění takto:
1. V § 48 odstavec 1 zní:
"(1) Sazby daně jsou stanoveny takto:
 
I--------------I-----------------------------------------I-------------------I
I   Kód   I          Text         I  Sazba daně   I 
I nomenklatury I                     I          I
I--------------I-----------------------------------------I-------------------I
I   2710   I motorové benziny, ostatní benziny a   I 12 840 Kč/1 000 l I
I       I letecké pohonné hmoty benzinového typu I          I
I       I podle § 45 odst. 1 písm. a) s obsahem  I          I
I       I olova do 0,013 g/l včetně        I          I
I       I-----------------------------------------I-------------------I
I       I motorové benziny, ostatní benziny a   I 13 710 Kč/1 000 l I
I       I letecké pohonné hmoty benzinového typu I          I
I       I podle § 45 odst. 1 písm. a) s obsahem  I          I
I       I olova nad 0,013 g/l           I          I
I       I-----------------------------------------I-------------------I
I       I střední oleje a těžké plynové oleje   I 8 450 Kč/1 000 l I
I       I podle § 45 odst. 1 písm. b)       I          I
I       I-----------------------------------------I-------------------I
I       I těžké topné oleje podle         I   472 Kč/t   I
I       I § 45 odst. 1 písm. c)          I          I
I       I-----------------------------------------I-------------------I
I       I odpadní oleje podle           I  660 Kč/1 000 l I
I       I § 45 odst. 1 písm. d)          I          I
I--------------I-----------------------------------------I-------------------I
I   2711   I zkapalněné ropné plyny podle      I   3 933 Kč/t  I
I       I § 45 odst. 1 písm. e)          I          I
I       I-----------------------------------------I-------------------I
I       I zkapalněné ropné plyny podle      I    0 Kč/t   I
I       I § 45 odst. 1 písm. f)          I          I
I       I-----------------------------------------I-------------------I
I       I zkapalněné ropné plyny podle      I   1 290 Kč/t  I
I       I § 45 odst. 1 písm. g)          I          I
I--------------I-----------------------------------------I-------------------I
                                      ".
2. V § 48 odst. 1 se částka "8 450 Kč" nahrazuje částkou "9 950 Kč".
3. V § 48 odstavce 18 až 20 znějí:
"(18) Směsi minerálních olejů uvedené v § 45 odst. 2 písm. m) se zdaňují sazbou 8 450 Kč/1 000 l.
(19) Směsi minerálních olejů uvedené v § 45 odst. 2 písm. n) se zdaňují sazbou 8 450 Kč/1 000 l.
(20) Směsi minerálních olejů uvedené v § 45 odst. 2 písm. o) se zdaňují sazbou 8 450 Kč/1 000 l.".
4. V § 48 odst. 18 až 20 se částka "8 450 Kč" nahrazuje částkou "9 950 Kč".
5. V § 57 odst. 6 písm. a) úvodní část ustanovení zní:
"a) 7 300 Kč/1 000 l minerálních olejů vrací osobě uvedené v odstavci 1 provozující".
6. V § 57 odst. 6 písm. a) úvodní části ustanovení se částka "7 300 Kč" nahrazuje částkou "8 500 Kč".
Čl.II
Přechodná ustanovení
1. Pro daňové povinnosti u daně z minerálních olejů vzniklé u minerálních olejů, které byly uvedeny do volného daňového oběhu přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, jakož i pro práva a povinnosti s nimi související se použije zákon č. 353/2003 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.
2. Pro daňové povinnosti u daně z minerálních olejů vzniklé u minerálních olejů, které byly uvedeny do volného daňového oběhu přede dnem nabytí účinnosti čl. I bodů 2, 4 a 6, jakož i pro práva a povinnosti s nimi související se použije zákon č. 353/2003 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti čl. I bodů 2, 4 a 6.
3. Při vracení daně z minerálních olejů osobám užívajícím tyto oleje pro zemědělskou prvovýrobu nebo pro provádění hospodaření v lese se použije § 57 odst. 6 zákona č. 353/2003 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, na tu část nároku na vrácení daně, u které osoba, jíž nárok na vrácení daně vznikl, prokáže, že minerální oleje podle § 45 odst. 1 písm. b) nebo § 45 odst. 2 písm. j) zákona č. 353/2003 Sb., ve znění pozdějších předpisů,
a) nakoupila za cenu obsahující daň ve výši podle § 48 odst. 1 nebo 15 zákona č. 353/2003 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, nebo
b) vyrobila a uvedla do volného daňového oběhu přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.
4. Při vracení daně z minerálních olejů osobám užívajícím tyto oleje pro zemědělskou prvovýrobu nebo pro provádění hospodaření v lese se použije § 57 odst. 6 zákona č. 353/2003 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, na tu část nároku na vrácení daně, u které osoba, jíž nárok na vrácení daně vznikl, minerální oleje podle § 45 odst. 1 písm. b) nebo § 45 odst. 2 písm. j) zákona č. 353/2003 Sb., ve znění pozdějších předpisů,
a) nakoupila za cenu obsahující daň ve výši podle § 48 odst. 1 nebo 15 zákona č. 353/2003 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, nebo
b) vyrobila a uvedla do volného daňového oběhu ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona do dne předcházejícího dni nabytí účinnosti čl. I bodů 2, 4 a 6.
5. Při vracení daně z minerálních olejů osobám užívajícím tyto oleje pro zemědělskou prvovýrobu nebo pro provádění hospodaření v lese se použije § 57 odst. 6 zákona č. 353/2003 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti čl. I bodů 2, 4 a 6, na tu část nároku na vrácení daně, u které osoba, jíž nárok na vrácení daně vznikl, prokáže, že minerální oleje podle § 45 odst. 1 písm. b) nebo § 45 odst. 2 písm. j) zákona č. 353/2003 Sb., ve znění pozdějších předpisů,
a) nakoupila za cenu obsahující daň ve výši podle § 48 odst. 1 nebo 15 zákona č. 353/2003 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti čl. I bodů 2, 4 a 6, nebo
b) vyrobila a uvedla do volného daňového oběhu ode dne nabytí účinnosti čl. I bodů 2, 4 a 6.
Čl.III
Účinnost
Tento zákon nabývá účinnosti dnem následujícím po dni jeho vyhlášení, s výjimkou ustanovení čl. I bodů 2, 4 a 6 a čl. II bodů 2 a 5, která nabývají účinnosti dnem 1. ledna 2024.
Pekarová Adamová v. r.
Zeman v. r.
Fiala v. r.

Související dokumenty

Zákony

353/2003 Sb. o spotřebních daních