Zákon č. 286/2022 Sb., kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů

Schválený:
286/2022 Sb.
ZÁKON
ze dne 20. září 2022,
kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů
Změna: 234/2023 Sb.
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
Čl.I
Zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění zákona č. 479/2003 Sb., zákona č. 237/2004 Sb., zákona č. 313/2004 Sb., zákona č. 558/2004 Sb., zákona č. 693/2004 Sb., zákona č. 179/2005 Sb., zákona č. 217/2005 Sb., zákona č. 377/2005 Sb., zákona č. 379/2005 Sb., zákona č. 545/2005 Sb., zákona č. 310/2006 Sb., zákona č. 575/2006 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 270/2007 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 37/2008 Sb., zákona č. 124/2008 Sb., zákona č. 245/2008 Sb., zákona č. 309/2008 Sb., zákona č. 87/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 292/2009 Sb., zákona č. 362/2009 Sb., zákona č. 59/2010 Sb., zákona č. 95/2011 Sb., zákona č. 221/2011 Sb., zákona č. 420/2011 Sb., zákona č. 457/2011 Sb., zákona č. 458/2011 Sb., zákona č. 18/2012 Sb., zákona č. 407/2012 Sb., zákona č. 500/2012 Sb., zákona č. 308/2013 Sb., zákonného opatření Senátu č. 344/2013 Sb., zákona č. 201/2014 Sb., zákona č. 331/2014 Sb., zákona č. 157/2015 Sb., zákona č. 315/2015 Sb., zákona č. 382/2015 Sb., zákona č. 188/2016 Sb., zákona č. 243/2016 Sb., zákona č. 453/2016 Sb., zákona č. 65/2017 Sb., zákona č. 183/2017 Sb., zákona č. 4/2019 Sb., zákona č. 80/2019 Sb., zákona č. 277/2019 Sb., zákona č. 364/2019 Sb., zákona č. 229/2020 Sb., zákona č. 299/2020 Sb., zákona č. 343/2020 Sb., zákona č. 584/2020 Sb., zákona č. 609/2020 Sb., zákona č. 93/2022 Sb., zákona č. 131/2022 Sb. a zákona č. 179/2022 Sb., se mění takto:
1. V § 48 odstavec 1 zní:
"(1) Sazby daně jsou stanoveny takto:
 
I--------------I-----------------------------------------I-------------------I
I   Kód   I          Text         I  Sazba daně   I 
I nomenklatury I                     I          I
I--------------I-----------------------------------------I-------------------I
I   2710   I motorové benziny, ostatní benziny a   I 12 840 Kč/1 000 l I
I       I letecké pohonné hmoty benzinového typu I          I
I       I podle § 45 odst. 1 písm. a) s obsahem  I          I
I       I olova do 0,013 g/l včetně        I          I
I       I-----------------------------------------I-------------------I
I       I motorové benziny, ostatní benziny a   I 13 710 Kč/1 000 l I
I       I letecké pohonné hmoty benzinového typu I          I
I       I podle § 45 odst. 1 písm. a) s obsahem  I          I
I       I olova nad 0,013 g/l           I          I
I       I-----------------------------------------I-------------------I
I       I střední oleje a těžké plynové oleje   I 8 450 Kč/1 000 l I
I       I podle § 45 odst. 1 písm. b)       I          I
I       I-----------------------------------------I-------------------I
I       I těžké topné oleje podle         I   472 Kč/t   I
I       I § 45 odst. 1 písm. c)          I          I
I       I-----------------------------------------I-------------------I
I       I odpadní oleje podle           I  660 Kč/1 000 l I
I       I § 45 odst. 1 písm. d)          I          I
I--------------I-----------------------------------------I-------------------I
I   2711   I zkapalněné ropné plyny podle      I   3 933 Kč/t  I
I       I § 45 odst. 1 písm. e)          I          I
I       I-----------------------------------------I-------------------I
I       I zkapalněné ropné plyny podle      I    0 Kč/t   I
I       I § 45 odst. 1 písm. f)          I          I
I       I-----------------------------------------I-------------------I
I       I zkapalněné ropné plyny podle      I   1 290 Kč/t  I
I       I § 45 odst. 1 písm. g)          I          I
I--------------I-----------------------------------------I-------------------I
                                      ".
2.
zrušen
3. V § 48 odstavce 18 až 20 znějí:
"(18) Směsi minerálních olejů uvedené v § 45 odst. 2 písm. m) se zdaňují sazbou 8 450 Kč/1 000 l.
(19) Směsi minerálních olejů uvedené v § 45 odst. 2 písm. n) se zdaňují sazbou 8 450 Kč/1 000 l.
(20) Směsi minerálních olejů uvedené v § 45 odst. 2 písm. o) se zdaňují sazbou 8 450 Kč/1 000 l.".
4.
zrušen
5. V § 57 odst. 6 písm. a) úvodní část ustanovení zní:
"a) 7 300 Kč/1 000 l minerálních olejů vrací osobě uvedené v odstavci 1 provozující".
6.
zrušen
Čl.II
Přechodná ustanovení
1. Pro daňové povinnosti u daně z minerálních olejů vzniklé u minerálních olejů, které byly uvedeny do volného daňového oběhu přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, jakož i pro práva a povinnosti s nimi související se použije zákon č. 353/2003 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.
2.
zrušen
3. Při vracení daně z minerálních olejů osobám užívajícím tyto oleje pro zemědělskou prvovýrobu nebo pro provádění hospodaření v lese se použije § 57 odst. 6 zákona č. 353/2003 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, na tu část nároku na vrácení daně, u které osoba, jíž nárok na vrácení daně vznikl, prokáže, že minerální oleje podle § 45 odst. 1 písm. b) nebo § 45 odst. 2 písm. j) zákona č. 353/2003 Sb., ve znění pozdějších předpisů,
a) nakoupila za cenu obsahující daň ve výši podle § 48 odst. 1 nebo 15 zákona č. 353/2003 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, nebo
b) vyrobila a uvedla do volného daňového oběhu přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.
4. Při vracení daně z minerálních olejů osobám užívajícím tyto oleje pro zemědělskou prvovýrobu nebo pro provádění hospodaření v lese se použije § 57 odst. 6 zákona č. 353/2003 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, na tu část nároku na vrácení daně, u které osoba, jíž nárok na vrácení daně vznikl, minerální oleje podle § 45 odst. 1 písm. b) nebo § 45 odst. 2 písm. j) zákona č. 353/2003 Sb., ve znění pozdějších předpisů,
a) nakoupila za cenu obsahující daň ve výši podle § 48 odst. 1 nebo 15 zákona č. 353/2003 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, nebo
b) vyrobila a uvedla do volného daňového oběhu ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.
Čl.III
Účinnost
Tento zákon nabývá účinnosti dnem následujícím po dni jeho vyhlášení.
Pekarová Adamová v. r.
Zeman v. r.
Fiala v. r.