Důvodová zpráva k zákonu č. 286/2022 Sb., změna zákona o spotřebních daních

Vláda ČR; Poslanecká sněmovna PČR Vydáno:
Důvodová zpráva k zákonu č. 286/2022 Sb., změna zákona o spotřebních daních
I. Obecná část
Návrhem se předkládá novela zákona č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o spotřebních daních").
Tímto návrhem zákona dochází k reakci na stávající mimořádnou ekonomickou situaci a přetrvávající zvýšené ceny pohonných hmot, zejména motorové nafty. Navrhovanými změnami dochází k prodloužení účinnosti stávající snížené sazby spotřební daně z motorové nafty ve výši 8 450 Kč/1000 litrů do konce roku 2023. Tím, že nedojde k avizovanému opětovnému nárůstu sazby daně z motorové nafty k 1. říjnu 2022, jak vyplývá ze zákona č. 131/2022 Sb., kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen "zákon č. 131/2022 Sb.") nebude z tohoto titulu vytvářen tlak na další nárůst nákladů podnikatelských subjektů a dotčených domácností.
1. Zhodnocení platného právního stavu
Spotřební daně lze charakterizovat jako opakující se nepřímé daně selektivní, tedy zaměřené na určitý okruh subjektů nakládajících se specifickými výrobky. Důležitou funkcí spotřebních daní je funkce fiskální, jejíž význam spočívá v zajištění přílivu finančních prostředků do veřejných rozpočtů při relativně nízkých administrativních nákladech. Další, neméně významnou funkcí těchto daní, je snaha ovlivnit spotřebu rizikových výrobků s negativním dopadem na zdraví obyvatel, popřípadě na životní prostředí.
Oblast spotřebních daní je od 1. ledna 2004 upravena zákonem o spotřebních daních a je vysoce harmonizována v rámci Evropské unie. Mezi harmonizované spotřební daně se řadí:
-
daň z minerálních olejů,
-
daň z lihu,
-
daň z piva,
-
daň z vína a meziproduktů a
-
daň z tabákových výrobků.
Směrnice Rady 2008/118/ES ze dne 16. prosince 2008 o obecné úpravě spotřebních daní a o zrušení směrnice 92/12/EHS, resp. směrnice Rady (EU) 2020/262 ze dne 19. prosince 2019, kterou se stanoví obecná úprava spotřebních daní (přepracované znění), která nahradí směrnici 2008/118/ES s účinností od 13. února 2023, zakotvují obecné podmínky pro uplatnění spotřební daně v členských státech. Dále zvláštní sektorové směrnice specifikují pravidla pro způsob a míru zdanění jednotlivých skupin výrobků, které jsou předmětem spotřební daně. Oblast zdanění minerálních olejů je konkrétně upravena směrnicí Rady 2003/96/ES ze dne 27. října 2003, kterou se mění struktura rámcových předpisů Společenství o zdanění energetických produktů a elektřiny (dále jen "směrnice o zdanění energií"). Minimální sazby daně u pohonných hmot, které musí členské státy splňovat, jsou uvedeny v příloze I, tabulce A této směrnice.
Předměty spotřební daně z minerálních olejů jsou uvedeny v § 45 zákona o spotřebních daních spolu se sazbami daně v § 48 tohoto zákona. Konkrétní výše sazeb daně z motorové nafty a jejích přímých substitutů jsou uvedeny v § 48 odst. 1, 18, 19 a 20. Tato sazba daně je v současné době stanovena na úrovni 8 450 Kč/1000 litrů, od 1. října 2022 však má na základě zákona č. 131/2022 Sb. opětovně vzrůst na 9 950 Kč/1000 litrů.
Některé substituty nafty podléhají stejné sazbě spotřební daně na základě toho, že mají být podle zákona o spotřebních daních zdaňovány stejnou sazbou jako minerální olej, kterému se vlastnostmi a účelem použití nejvíce přibližují. To se týká například tzv. směsné nafty, která je předmětem daně podle § 45 odst. 2 písm. c) zákona o spotřebních daních.
Systém vracení spotřební daně z minerálních olejů osobám užívajícím tyto oleje pro zemědělskou prvovýrobu nebo pro provádění hospodaření v lese (tedy tzv. zelená nafta) je upraven v § 57 zákona o spotřebních daních. Konkrétní výše vratky daně z motorové nafty spotřebované při chovu hospodářských zvířat, při rostlinné výrobě s vysokým zastoupením citlivých plodin a při kombinované rostlinné a živočišné výrobě s vysokým podílem živočišné výroby je uvedena v § 57 odst. 6 písm. a) zákona o spotřebních daních a v současné době činí 7 300 Kč/1000 litrů. Výše této vratky je nastavena tak, aby byla v konečném důsledku, a po vyloučení podpory biopaliv, splňována unijní minimální sazba stanovená v příloze I tabulce B směrnice o zdanění energií. Výše této vratky má na základě zákona č. 131/2022 Sb. od 1. října 2022 opětovně narůst na 8 500 Kč/1000 litrů, a to v návaznosti na růst základní sazby daně (viz výše).
Současná právní úprava nemá dopad ve vztahu k zákazu diskriminace ani ve vztahu k rovnosti mužů a žen.
2. Vysvětlení nezbytnosti navrhované právní úpravy a odůvodnění jejích hlavních principů
Navrhované změny v oblasti spotřebních daních reagují na současnou ekonomickou situaci, která má řadu negativních dopadů na podnikatelské i nepodnikatelské subjekty. Konkrétně se reaguje na přetrvávající vysoké ceny pohonných hmot, zejména motorové nafty, které jsou spojeny s narůstajícími náklady subjektů působících zejména v dopravním sektoru.
Tyto zvýšené náklady mají potenciál promítnout se do dalšího zvyšování cen zboží a služeb, případně přímo ohrozit podnikatelské aktivity subjektů, u nichž dopravní náklady činí významnou nákladovou položku. Při zvýšení spotřební daně z motorové nafty a jejích substitutů od 1. října 2022, ke kterému má dojít na základě zákona č. 131/2022 Sb., tj. z 8 450 Kč/1000 litrů na 9 950 Kč/1000 litrů, by došlo k dalšímu nárůstu ceny motorové nafty a dopravních nákladů podnikatelských subjektů, a přeneseně i domácností.
Hlavním principem novely zákona o spotřebních daních je prodloužit stávající dočasné snížení spotřební daně z motorové nafty na úrovni 8 450 Kč/1000 litrů do konce roku 2023 tak, aby se tato sazba daně nadále pohybovala mírně nad úrovní minimální sazby, kterou stanovuje směrnice o zdanění energií.1) Tím, že nedojde k avizovanému opětovnému nárůstu sazby daně z motorové nafty, nebude z

Související dokumenty

Zákony

Zákon č. 286/2022 Sb., kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních
131/2022 Sb., kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů
309/1999 Sb., o Sbírce zákonů a o Sbírce mezinárodních smluv
1/1993 Sb., Ústava České republiky
2/1993 Sb., o vyhlášení LISTINY ZÁKLADNÍCH PRÁV A SVOBOD jako součásti ústavního pořádku České republiky
512/2004 Sb., ve věci návrhu na zrušení vyhlášky Ministerstva financí č. 487/2001 Sb., kterou se mění vyhláška Ministerstva financí č. 125/1993 Sb., kterou se stanoví podmínky a sazby zákonného pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání, a o návrhu na zrušení § 205d zákoníku práce a na zrušení vyhlášky č. 125/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů
209/1992 Sb., o Úmluvě o ochraně lidských práv a základních svobod ve znění protokolů č. 3, 5 a 8
111/2009 Sb., o základních registrech
Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád
150/2002 Sb., soudní řád správní
403/2002 Sb., ve věci návrhu na zrušení § 5 odst. 1 věty druhé a § 8 odst. 3 věty druhé zákona č. 328/1991 Sb., o konkursu a vyrovnání, ve znění pozdějších předpisů
101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů
106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
40/2009 Sb., trestní zákoník
90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny

Nařízení vlády

82/1992 Sb., kterým se určují další pověřené obecní úřady

Vyhlášky

120/1976 Sb., o Mezinárodním paktu o občanských a politických právech a Mezinárodním paktu o hospodářských, sociálních a kulturních právech

Mezinárodní smlouvy

115/2001 Sb.m.s. o přijetí Úmluvy o ochraně osob se zřetelem na automatizované zpracování osobních dat