Důvodová zpráva k zákonu č. 344/2013 Sb., změna zákonů v souvislosti s rekodifikací soukromého práva

Poslanecká sněmovna PČR; Vláda ČR Vydáno:
Důvodová zpráva k zákonu č. 344/2013 Sb., změna zákonů v souvislosti s rekodifikací soukromého práva
Ing.
Jiří
Rusnok
předseda vlády
Ing.
Jan
Fischer
CSc.
ministr financí
I. Obecná část
1. Zhodnocení platného právního stavu
Parlament České republiky schválil komplexní změnu soukromého práva, tzv. rekodifikaci soukromého práva, která přinese s účinností k 1. lednu 2014 rozsáhlé změny v oblasti soukromého práva. Dojde ke zrušení desítek zákonů a jejich nahrazení novými zákony.
Tato rekodifikace se skládá ze tří základních zákonů, a to
-
zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
-
zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) a
-
zákon č. 91/2012 Sb., o mezinárodním právu soukromém.
V reakci na přijetí těchto zákonů byla Parlamentem schválena tzv. doprovodná
legislativa
k rekodifikaci soukromého práva, která zahrnuje tyto další zákony:
-
zákon č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální zákon),
-
zákon č. 257/2013 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o katastru nemovitostí,
-
zákon č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob,
-
zákon č. 303/2013 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím rekodifikace soukromého práva,
-
zákon č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních,
-
zákon č. 293/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony,
-
zákon č. 294/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 312/2006 Sb., o insolvenčních správcích, ve znění pozdějších předpisů
-
zákon č. 312/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony,
-
zákon č. 311/2013 Sb., o převodu vlastnického práva k jednotkám a skupinovým rodinným domům některých bytových družstev a o změně některých zákonů.
Dále byl Parlamentem schválen zákon č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, a zákon č. 241/2013 Sb., o změně některých zákonů v souvislosti s přijetím zákona o investičních společnostech a investičních fondech a s přijetím přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího vypořádání některých derivátů.
Mezi návrhy zákonů, které lze subsumovat pod pojem doprovodná
legislativa
k rekodifikaci soukromého práva, byl zařazen též návrh zákona o statusu veřejné prospěšnosti (sněmovní tisk 989, senátní tisk 167). Tento návrh však byl Senátem zamítnut, což s ohledem na rozpuštění Poslanecké sněmovny znamenalo ukončení jeho legislativního procesu.
Všem výše uvedeným právním předpisům, resp. návrhům právních předpisů, se daňové právo přizpůsobovalo změnami obsaženými v návrhu zákona o dani z nabytí nemovitých věcí (sněmovní tisk 1003, senátní tisk 170) a návrhu zákona o změně daňových zákonů v souvislosti s rekodifikací soukromého práva a o změně některých zákonů (sněmovní tisk

Související dokumenty

Zákony

344/2013 Sb., o změně daňových zákonů v souvislosti s rekodifikací soukromého práva a o změně některých zákonů
89/2012 Sb., občanský zákoník
90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích)
91/2012 Sb., o mezinárodním právu soukromém
256/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální zákon)
257/2013 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o katastru nemovitostí
304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob a o evidenci svěřenských fondů
303/2013 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím rekodifikace soukromého práva
292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních
293/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
99/1963 Sb., občanský soudní řád
294/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 312/2006 Sb., o insolvenčních správcích, ve znění pozdějších předpisů
182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon)
312/2006 Sb., o insolvenčních správcích
312/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů
311/2013 Sb., o převodu vlastnického práva k jednotkám a skupinovým rodinným domům některých bytových družstev a o změně některých zákonů
240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech
241/2013 Sb., o změně některých zákonů v souvislosti s přijetím zákona o investičních společnostech a investičních fondech a s přijetím přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího vypořádání některých derivátů
Zákon č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitých věcí
Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů
Zákon č. 16/1993 Sb., o dani silniční
357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí
458/2011 Sb., o změně zákonů související se zřízením jednoho inkasního místa a dalších změnách daňových a pojistných zákonů
1/1993 Sb., Ústava České republiky
2/1993 Sb., o vyhlášení LISTINY ZÁKLADNÍCH PRÁV A SVOBOD jako součásti ústavního pořádku České republiky
Zákon č. 593/1992 Sb., o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů
397/2012 Sb., o pojistném na důchodové spoření
Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty
Zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních
261/2007 Sb., o stabilizaci veřejných rozpočtů
Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád
Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví
189/2004 Sb., o kolektivním investování
Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce
307/2013 Sb., o povinném značení lihu
Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích
13/1993 Sb., Celní zákon
Zákon č. 471/2011 Sb., o mezinárodní pomoci při vymáhání některých finančních pohledávek
Zákon č. 164/2013 Sb., o mezinárodní spolupráci při správě daní a o změně dalších souvisejících zákonů
Zákon č. 456/2011 Sb., o Finanční správě České republiky
Zákon č. 17/2012 Sb., o Celní správě České republiky
243/2000 Sb., o rozpočtovém určení výnosů některých daní územním samosprávným celkům a některým státním fondům (zákon o rozpočtovém určení daní)