Členské příspěvky

Klientka je členem České manažerské asociace. Přihlásila se do soutěže manažer roku a zaplatila registrační poplatek (včetně DPH). Jsou oba výdaje daňově účinné? 
Vydáno: 27. 09. 2023
Společnost s r. o. zubní ordinace zaměstnává zubního lékaře, který je zároveń odpovědným zástupcem společnosti. Společnost za tohoto zaměstnance hradí členský příspěvek do lékařské komory a také zákonné profesní pojištění odpovědnosti. Jedná se u tohoto zaměstnance o nepeněžní příjem, který je předmětem daně a zároveň vstupuje do vyměřovacího základu pro sociální a zdravotní pojištění? Jedná se u společnosti o daňově uznatelný náklad?
Vydáno: 22. 12. 2022
Členské příspěvky 10 000 Kč, příjem v hlavní činnosti 10 000 Kč, výdaje v hlavní činnosti 15 000 Kč. Musím vyloučit proti osvobozeným členským příspěvkům výdaje ve stejné hodnotě? Pak by byla hlavní činnost zisková. Nebo vyloučím členské příspěvky jako osvobozené a hlavní činnost bude ztrátová? Pokud se nutné vyloučit některé náklady proti členským příspěvkům, pak jaké by měly být povahy?
Vydáno: 02. 12. 2022
Hospodářská komora v rámci své činnosti vybírá od svých členů členské příspěvky. Tyto příspěvky zdaňuje v rámci daně z příjmů právnických osob. Pokud komora uskuteční nějakou akci pro své členy, na kterou zakoupí občerstvení, může si toto občerstvení dát do daňových nákladů, když je jakoby kryto ze zdaňovaných členských příspěvků? Je správně, že z vybraných členských příspěvků neodvádí DPH na výstupu?
Vydáno: 04. 10. 2022
Spolek (dřívější SRPŠ) při škole, příspěvkové organizaci, má příjmy jen z členských příspěvků. V tom případě nemusí podávat daňové přiznání? Musí uveřejňovat nějaké zprávy o činnosti apod.? Může vyplácet žákům finanční odměny nebo dary za prospěch a nemusí je zdaňovat? Případně do jaké výše? 
Vydáno: 14. 07. 2022
Hlavní náboženská organizace (diecéze) vybírá od svých členů (náboženských obcí v jednotlivých městech) příspěvky, stanovené vnitřním předpisem. Počítají se tyto příspěvky do obratu DPH? A pokud se tato organizace stane plátcem DPH, bude se z těchto příspěvků odvádět DPH?
Vydáno: 07. 07. 2022
  • Článek
Mnoho z nás je členem různých organizací a hradí každoroční členský příspěvek. Brzy nastane čas, kdy budeme platit členské příspěvky na rok 2020 a zároveň řešit daně roku 2019. A jak to bude v daních? Jen pro málo z nás vyplývá povinnost členství přímo ze zákona nebo je podmínkou k provozování předmětu podnikání. Častou chybou daňových poplatníků je, že zahrnou do svých výdajů (nákladů) příspěvky, u kterých povinnost členství nevyplývá ze zákona. Jednoduše nerozpoznají „hranici potřebnosti“. Musíme se tedy vždy ptát, jestli je členství v zájmové organizaci k výkonu naší činnosti nezbytné.
Vydáno: 18. 01. 2020
  • Článek
Spolek, coby jedna z právnických osob soukromého práva, je typickým představitelem korporace, tedy subjektu, jehož charakteristickým znakem je existence členské základny. Otázky členství ve spolku, včetně problematiky jeho zániku, reguluje zákon č. 89/2012 Sb. , občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „obč. zák. “). Zákon obsahuje základní regulaci úpravy zániku členství, přičemž s ohledem na dispozitivnost právní úpravy zároveň umožňuje, aby další způsoby (důvody) zániku členství upravovaly přímo stanovy spolku. Z platné právní úpravy a praxe lze dovodit několik způsobů zániku členství ve spolku: smrt člena – fyzické osoby, zánik člena – právnické osoby, automatický zánik členství nezaplacením členského příspěvku, vystoupení, vyloučení, zánik spolku, dohoda uzavřená mezi spolkem a členem. Z oblasti spolkového práva je právě otázka zániku členství (zejména vyloučením, tedy jednáním ze strany spolku) nejčastějším předmětem soudních sporů.
Vydáno: 21. 11. 2018
  • Článek
Jsme spolek založený za účelem propagace tradic, vinaři. Vedeme účetnictví. Každoročně pořádáme kulturní akci v rámci stanov, ukončení vinařského roku. Nevybíráme na akci žádné vstupné. Pro návštěvníky máme připraveno občerstvení, pečené maso, chleba. Může být toto občerstvení považováno za daňový náklad, jako náklad na propagaci nebo je třeba účtovat nedaňově? (Nedaňové náklady vylučuji pro posouzení ziskovosti akce.) Jak správně účtovat a posuzovat? Není mi ještě jasný příjem za členské příspěvky. Ty jsou osvobozené, uvádím na řádku 110 daňového přiznání. Máme náklady na poštovné apod. (provozní náklady) vynaložené na svoji činnost. Tyto náklady „neporovnávám“ s příjmy za členské příspěvky za účelem zjištění ziskovosti. Jen je uvádím na řádku 40 daňového přiznání. Je to tak správně?
Vydáno: 03. 09. 2018
  • Článek
Realizaci činnosti, kterou hodlá spolek vykonávat, si nelze představit bez zajištění finančních prostředků. Častým zdrojem financování činnosti spolku jsou právě členské příspěvky, o kterých pojednává následující text.
Vydáno: 20. 10. 2017
  • Článek
Lékař platí členské příspěvky do Sdružení Ambulantních Specialistů České Republiky, o. s. a České lékařské společnosti J. E. Purkyně, z.s. Členství není povinné, nicméně lékař tvrdí, že je pro jeho práci nutné být členem těchto sdružení. Jde o daňově účinný náklad?
Vydáno: 20. 02. 2017