Nehmotný majetek

Podnikatel FO, plátce DPH si nechal zřídit webové stránky (vč. nového designu a kódování stránek). Jedná se o webové stránky k prezentaci společnosti. Pořizovací cena byla 150 tis bez DPH. Může jít celá částka v daňové evidenci do daňově uznatelných nákladů nebo se musí odepisovat?
Vydáno: 25. 08. 2023
S.r.o. má nehmotný dlouhodobý majetek - software, který byl zařazen do majetku v r. 1994. V roce 2023 došlo k rozšíření licence ve výši 17.000,- Kč. Lze toto technické zhodnocení nehmotného majetku dát rovnou do nákladů? Jaká je hranice TZ u takto starého nehmotného majetku? Předpokládáme, že každé jednotlivé TZ se posuzují samostatně. Na jaký účet bysme měli účtovat?
Vydáno: 11. 07. 2023
Firma si v roce 2022 nechala zhotovit nový web na míru za 255 000 Kč bez DPH. Jak správně zaúčtovat toto pořízení a jak odepisovat daňově?
Vydáno: 07. 02. 2023
Způsob daňového odpisování NM v závislosti na době jeho pořízení a zaevidování:1),2) Do 31. 12. 2000 1. 1. 2001 – 31. 12. 2003 1. 1. 2004 – 31. 12. 2020...
Vydáno: 01. 01. 2023
Účetní jednotka se sídlem v ČR (plátce DPH, CZ VAT No.) bude objednávat díly pro svoji výrobu od dodavatele A ze třetí země. K výrobě těchto dílů bude dodavatel A využívat výrobní zařízení, které má v zápůjčce od dodavatele B (také ze třetí země). Aby si účetní jednotka zajistila dostatečnou kapacitu výrobního zařízení pro výrobu těchto dílů, dohodla se s dodavatelem B, že zaplatí 50 % pořizovací ceny stroje dodavateli B na základě smlouvy o právu k užitku. Tato částka byla fakturována dodavatelem B účetní jednotce do ČR v červnu 2022 a v témže měsíci byla uhrazena. Dne 5. září 2022 pak byla podepsána zmíněná smlouva mezi českou účetní jednotkou a dodavatelem B o právu užitku z tohoto výrobního zařízení. Domníváme se správně, že toto právo užitku oceněné ve fakturované hodnotě 50 % ceny výrobního zařízení, zařadí česká účetní jednotka jako ocenitelné právo a bude odepisovat (v souladu se svými interními předpisy eviduje i po roce 2021 dlouhodobý nehmotný majetek nad 60 tis. Kč), účetní odpisy pak budou daňovým nákladem? Plynou z této transakce pro českou účetní jednotku nějaké povinnosti z hlediska DPH (v režimu samovyměření), případně k jakému datu vznikla povinnost přiznat daň? Děkuji za odpověď.
Vydáno: 16. 09. 2022
Společnost je producentem celovečerního filmu. Na výrobě filmu se podílí také koproducenti, kteří poskytují producentovi finanční obnosy - tzv. koprodukční vklady. Tyto finanční prostředky producent spotřebovává na tvorbu filmu - tj. celovečerního filmu a jsou vedeny na účtu 384- výnosy příštích období. Natáčení filmu probíhá i několik let, několik účetních období. Po té je film uveden do kin a má svoji premiéru. K datu premiéry jsou vynaložené náklady na film převedeny z účtu 041 na dokončený dlouhodobý nehmotný majetek (film je zařazen do užívání) a začíná jeho účetní a daňové odepisování. Ze zkušenosti je pro rok 2021 zpracována směrnice a v ní je stanoveno, že odpisování filmu bude probíhat po dobu 12 měsíců. Účetní odpisy v roce 2021 jsou totožné s daňovými odpisy (je totiž zrušen § 32a zákona o daních z příjmů počínaje rokem 2021). Může tato účetní jednotka rozlišit prostředky přijaté a vedené na 384 - výnosy příštích období (koprodukční vklady) právě na oněch 12 měsíců (byla by tak doba odepisování a doba použití přijatých koprodukčních vkladů totožná) nebo je povinna je rozpustit do výnosů tyto koprodukční vklady jednorázově? A a to k datu premiéry filmu? Nebo obhájí jejich navedení do výnosů postupně v souladu s dobou odepisování filmu? Dosud přijaté vklady účtujeme do výnosů jednorázově k datu premiéry, má to však za následek obrovské výkyvy v hospodářském výsledku.
Vydáno: 16. 06. 2022
Naše a. s. (kupující) si objednala u IT firmy aplikaci, kterou využívají zaměstnanci k ekonomické činnosti firmy. Jen zaměstnanci si mohou aplikaci stáhnout do telefonu. Na aplikaci je uzavřena smlouva o dílo, ve které je informace, že aplikace není majetek kupujícího dle autorského zákona. Za tuto aplikaci jsme zaplatili 2 mil. CZK IT firmě. Pro její používání jsme zaplatili ještě za licenční smlouvu 1 mil. CZK. Licenční smlouva je na dobu neurčitou. Máme náklady na zhotovení aplikace odpisovat nebo časově rozlišovat (na jak dlouho)? Licenční smlouvu na dobu neurčitou máme odpisovat jako SW na 36 měsíců (pravidla v naší účetní jednotce po novele ZDP k 1. 1. 2021 zůstala stejná pro DHNM)? 
Vydáno: 08. 06. 2022
Do jakého řádku v přiznání k dani z příjmů právnických osob - oddílu B. Odpisy hmotného a nehmotného majetku, patří odpisy nehmotného majetku pořízeného v roce 2021?
Vydáno: 03. 06. 2022
Certifikační autorita nakupuje ke své činnosti drahé publikace, tištěné normy a různé tištěné předpisy - patří to mezi (drobný) nehmotný majetek nebo hmotný majetek? Pokud by to výjimečně bylo nakoupeno na CD, tak je (drobný) nehmotný majetek?
Vydáno: 13. 05. 2022
Připravuji daňové odpisy za rok 2021 a zjistila jsem, že firma (a. s.) má v majetku software v hodnotě 139 000 Kč, který odepsala účetně, ale neuplatnila žádné daňové odpisy. Tento nehmotný majetek byl ale pořízen již v roce 2014. Lze i po tak dlouhé době uplatnit daňové odpisy z tohoto majetku.
Vydáno: 16. 03. 2022
  • Článek
V článku si ukážeme odlišnosti u daňového řešení nehmotného majetku a jeho technického zhodnocení v roce 2020 a v roce 2021, a to v souvislosti se zákonem č. 609/2020 Sb. , kterým byla s účinností od 1. 1. 2021 zrušena daňová kategorie nehmotného majetku.
Vydáno: 17. 09. 2021
  • Článek
Firma ABC, s. r. o., zakoupila v roce 2021 od české firmy: licenci na software (28 500 EUR) a telefon (1 230 EUR). Aby se mohla licence používat, firma rovnou nainstalovala software na testovací přijímač, což je tento telefon. Instalace byla za 130 EUR. Celá faktura byla zaúčtována na účet č. 042. 1. Do jaké odpisové skupiny tento software zařadit? Předpokládám, že bude zařazeno vše, tj. včetně telefonu i instalace. 2. Jakým způsobem budou odpisy daňově uznatelné? 3. Prosím o návod, jak postupovat při účtování.
Vydáno: 23. 08. 2021
  • Článek
Daňový balíček zvýšil limit pro hmotný majetek a zrušil odpisy pro nehmotný majetek. Pohled účetnictví do minula se nemění, budoucnost je v rukách účetních metodiků. Daně však mohou mířit i zpět a kouzlit s odpisy a ztrátami. Lze upravit zpětně majetek z pohledu zdrojů, co na to vlastníci? Prominutí pojistného je dotací nebo majetkovým prospěchem?
Vydáno: 19. 05. 2021
  • Článek
Tento článek shrnuje hlavní novinky v daňové legislativě roku 2021.
Vydáno: 18. 01. 2021
  • Článek
Účetní společnost používá pro svou práci účetní program. K tomuto programu si přikoupila modul pro snadnější zpracování mezd. Hodnota modulu je 65 000 kč bez DPH. Je uvedený modul technickým zhodnocením účetního programu nebo jde o samostatný nehmotný majetek?
Vydáno: 22. 05. 2020
Přinášíme vám nejnovější příspěvky na aktuální daňová a účetní témata, v nichž probereme například oceňovací rozdíly, odpisy nehmotného majetku, vymezení osob povinných k dani po novele, ale také náklady související s automobilem na pracovní cestě.
Vydáno: 03. 09. 2019
  • Článek
Nehmotným majetkem se pro účely zákona č. 586/1992 Sb. , o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „ZDP “), rozumí nehmotné výsledky výzkumu a vývoje, software, ocenitelná práva a jiný majetek, který je v účetnictví (viz též dále) vymezen jako nehmotný majetek ve smyslu účetních předpisů. V praxi je nehmotný majetek u poplatníků nejčastěji zastoupen softwarem. Zatímco „předmět“ tohoto majetku se od roku 1993 příliš nezměnil, způsob odpisování podle ZDP prošel několika změnami. Poplatníci mohou ještě stále vlastnit i několik identických nehmotných aktiv, která podléhají – v závislosti na roce pořízení – zcela odlišnému odpisovému režimu.
Vydáno: 26. 08. 2019
  • Článek
Při pořízení (dlouhodobého) hmotného majetku nelze související výdaje (náklady) zohlednit jednorázově. Vstupní cena hmotného majetku se do nákladů (účetních i daňových) promítá až postupně v průběhu několika období formou odpisů, které vyjadřují postupné snižování hodnoty (dlouhodobého) hmotného majetku. Již úvodem upozorňuji, že účetní odpisy tvoří pouze poplatníci, kteří vedou účetnictví, jsou tedy účetními jednotkami. Poplatníků, kteří vedou daňovou evidenci, se týká pouze to, co bude napsáno o odpisech daňových. A zatímco zákon č. 586/1992 Sb. , o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDP “), hovoří o hmotném majetku, účetní předpisy definují tento majetek jako dlouhodobý hmotný majetek.
Vydáno: 14. 08. 2019
  • Článek
V příspěvku si ukážeme postup při daňovém odpisování nehmotného majetku a při provedení technického zhodnocení na nehmotném majetku a uvedeme si změnu v odpisování nehmotného majetku na základě zákona č. 170/2017 Sb. Níže uvedené se vztahuje na poplatníka, který vede účetnictví. Pokud podnikatel (fyzická osoba) není ze zákona o účetnictví povinen vést účetnictví (podvojné), ani je nevede dobrovolně, a vede tudíž daňovou evidenci pro zjištění základu daně z příjmů, může veškeré výdaje na pořízení nehmotného majetku zahrnout do daňově uznatelných výdajů při jejich zaplacení, a to bez ohledu na jejich výši.
Vydáno: 04. 10. 2017
  • Článek
Nehmotný majetek z hlediska daně z příjmů Ing. Eva Sedláková Na straně poplatníků s příjmy ze samostatné činnosti lze jako výdaj na dosažení zajištění a udržení příjmů uplatnit mimo...
Vydáno: 23. 02. 2017