Účtová skupina 22: Peněžní prostředky na účtech

Vydáno: 5 minut čtení

V rámci účtové skupiny 22 účetní jednotka eviduje peněžní prostředky, které má účetní jednotka uložena na účtech v bankách. Může se jednat o peněžní prostředky v domácí měně, nebo o devizy.

Bezhotovostní platební styk je uskutečňován na základě příkazu k úhradě, ať již jednotlivého či hromadného. Pro opakující se platby lze využít trvalý příkaz k úhradě. Na tomto dokumentu je obvykle uváděn i variabilní symbol, na základě nějž lze identifikovat danou transakci. Obvykle se jedná o číslo faktury, rodné číslo, IČO apod. Součástí příkazu k úhradě je rovněž konstantní symbol, který je určen primárně pro potřeby bankovních institucí. Tento nelze zadávat na základě libovůle poplatníka, ale je nutné se řídit předpisy ČNB a MF ČR, které vydávají opatření týkající se číselníku konstantních symbolů.

V případě, že účetní jednotka disponuje devizami, potom je musí v účetnictví vést zároveň v českých korunách, a to přepočtem aktuálním kursem ČNB. Kromě aktuálního kursu může účetní jednotka zároveň používat kurs pevný. K rozvahovému dni platí rovněž povinnost přepočítat devizové prostředky aktuálním kursem ČNB.

Syntetické účty

221 – Bankovní účty

Vazba na účetní výkazy

Ve výkazu rozvaha nalezneme informace o výši konečných zůstatků uvedených syntetických účtů v následujících položkách:

Účet

Položka rozvahy

Aktiva

Pasiva

221 – Bankovní účty

C.IV.2.

C.II.2.

Základní účetní souvztažnosti

 

221 – Bankovní účty

O pohybu na bankovním účtu účetní jednotka účtuje na základě bankovních výpisů, které musí mít písemnou formu.

V případě, že účetní jednotka disponuje devizami, potom je musí v účetnictví vést zároveň v českých korunách, a to přepočtem aktuálním kursem ČNB. Kromě aktuálního kursu může účetní jednotka zároveň používat kurs pevný. K rozvahovému dni platí rovněž povinnost přepočítat devizové prostředky aktuálním kursem ČNB.

Pakliže má účetní jednotka u banky otevřený kontokorentní účet, má-li te