Účtová skupina 32: Závazky (krátkodobé)

Vydáno: 9 minut čtení

V rámci účtové skupiny 32 účetní jednotky evidují dluhy z obchodních vztahů se splatností do jednoho roku. Jedná se zejména o:

  • závazky vůči dodavatelům,
  • směnečné závazky z titulu směnek k úhradě,
  • přijaté provozní zálohy (krátkodobého charakteru), a
  • ostatní závazky (zejména z titulu reklamací).

Syntetické účty

321 – Závazky z obchodních vztahů

322 – Směnky k úhradě

324 – Přijaté provozní zálohy

325 – Ostatní závazky

Vazba na účetní výkazy

Ve výkazu rozvaha nalezneme informace o výši konečných zůstatků uvedených syntetických účtů v následujících položkách:

Účet

Položka rozvahy

Aktiva

Pasiva

321 – Závazky z obchodních vztahů

 

C.II.4.

322 – Směnky k úhradě

 

C.II.5.

324 – Přijaté provozní zálohy

 

C.II.3.

325 – Ostatní závazky

 

C.II.4.

Základní účetní souvztažnosti

 

321 – Závazky z obchodních vztahů

Na tomto účtu zachycujeme zejména dluhy vůči dodavatelům. Za předpokladu, že dluh zní na cizí měnu, je třeba provádět kursový přepočet tohoto dluhu.

Operace

MD

D

Faktury dodavatelů

  1. za materiál
  2. za zboží
  3. za drobný nehmotný majetek

 

111, 112, 501

131, 132, 504

518

 

321

321

321

Faktury za materiál apod., který do konce měsíce nedošel, popř. nebyl převzat (materiál n