Důvodová zpráva k zákonu č. 111/2019 Sb., změna některých zákonů v souvislosti s přijetím zákona o zpracování osobních údajů

Vláda ČR; Poslanecká sněmovna PČR Vydáno:
Důvodová zpráva
Ing.
Andrej
Babiš,
Předseda vlády
Mgr.
Lubomír
Metnar,
Ministr vnitra
Ing.
Dan
Ťok,
Ministr dopravy
Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zpracování osobních údajů
I. Obecná část
A)Zhodnocení platného právního stavu, včetně zhodnocení současného stavu ve vztahu k zákazu diskriminace a ve vztahu k rovnosti mužů a žen
V rámci kontinuálního zajišťování slučitelnosti právního řádu České republiky s právem Evropské unie a v souladu s ustanovením § 24 zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění pozdějších předpisů, byly aktuálně identifikovány sekundární právní předpisy Evropské unie, u nichž je třeba realizovat jeho implementaci do vnitrostátního práva. Těmito sekundárními právními předpisy Evropské unie jsou směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/681 ze dne 27. dubna 2016 o používání údajů jmenné evidence cestujících (PNR) pro prevenci, odhalování, vyšetřování a stíhání teroristických trestných činů a závažné trestné činnosti (dále také jen „směrnice 2016/681“) a směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/680 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů příslušnými orgány za účelem prevence, vyšetřování, odhalování či stíhání trestných činů nebo výkonu trestů, o volném pohybu těchto údajů a o zrušení rámcového rozhodnutí Rady 2008/977/SVV (dále také jen „směrnice 2016/680). Předkládaná novela rovněž v dotčených oblastech reaguje na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále také jen „Obecné nařízení o ochraně osobních údajů“). Směrnice 2016/680 a nařízení o ochraně osobních údajů jsou součástí balíčku za účelem komplexní revize právního rámce ochrany osobních údajů v Evropské unii. Zatímco nařízení o ochraně osobních údajů je normou obecnou, nahrazující dosavadní směrnici, směrnice 2016/680 upravuje zpracování osobních údajů příslušnými orgány za účelem prevence, vyšetřování, odhalování či stíhání trestných činů nebo výkonu trestů, včetně ochrany před hrozbami pro veřejnou bezpečnost a jejich předcházení, které bylo doposud upraveno pouze pro oblast justiční spolupráce v trestních věcech a policejní spolupráce zejména rámcovým rozhodnutím 2008/977/SVV. Směrnice 2016/681 se pak zaměřuje na specifické zpracování údajů z letecké dopravy. Hlavním cílem předloženého návrhu novelizace právních předpisů je tedy provést transpozici shora uvedených sekundárních předpisů Evropské unie, zajistit soulad vnitrostátní právní úpravy s těmito předpisy a tím splnit povinnost, která plyne České republice z členství v Evropské unii. Neprovedení transpozic uvedených právních předpisů EU by znamenalo nesplnění závazků plynoucích z členství České republiky v Evropské unii, což ve svém důsledku povede k uvalení finančních sankcí. V souvislosti s novelizací nezbytnou v rámci plnění závazků ČR plynoucích ze členství v EU se navrhuje i dílčí novelizace souvisejících předpisů, která je požadovaná na základě identifikovaných nedostatků, a to zejména pak zákona č. 273/2009 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 341/2011 Sb., o Generální inspekci bezpečnostních sborů (dále také jako „zákon o GIBS“), dále pak zákon č. č. 300/2013 Sb., o Vojenské policii, ve znění pozdějších předpisů,zákon č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 283/1993 Sb., o státním zastupitelství, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 257/2000 Sb., o Probační a mediační službě, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 555/1992 Sb., o Vězeňské službě a justiční stráži České republiky, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 104/2013 Sb., o mezinárodní justiční spolupráci ve věcech trestních, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů, zá

Související dokumenty

Zákony

110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů
2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky
273/2008 Sb., o Policii České republiky
341/2011 Sb., o Generální inspekci bezpečnostních sborů a o změně souvisejících zákonů
300/2013 Sb., o Vojenské policii a o změně některých zákonů (zákon o Vojenské policii)
49/1997 Sb., o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon)
283/1993 Sb., o státním zastupitelství
257/2000 Sb., o Probační a mediační službě a o změně zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 65/1965 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí (zákon o Probační a mediační službě)
269/1994 Sb., o Rejstříku trestů
555/1992 Sb., o Vězeňské službě a justiční stráži České republiky
141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád)
104/2013 Sb., o mezinárodní justiční spolupráci ve věcech trestních
182/1993 Sb., o Ústavním soudu
99/1963 Sb., občanský soudní řád
150/2002 Sb., soudní řád správní
Zákon č. 17/2012 Sb., o Celní správě České republiky
Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád
253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu
234/2014 Sb., o státní službě
106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
115/2001 Sb., o podpoře sportu
29/2005 Sb., o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce
Zákon č. 456/2011 Sb., o Finanční správě České republiky
300/2016 Sb., o centrální evidenci účtů
183/2017 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich a zákona o některých přestupcích
198/2009 Sb., o rovném zacházení a o právních prostředcích ochrany před diskriminací a o změně některých zákonů (antidiskriminační zákon)
124/1992 Sb., o Vojenské policii
1/1993 Sb., Ústava České republiky
2/1993 Sb., o vyhlášení LISTINY ZÁKLADNÍCH PRÁV A SVOBOD jako součásti ústavního pořádku České republiky
209/1992 Sb., o Úmluvě o ochraně lidských práv a základních svobod ve znění protokolů č. 3, 5 a 8
101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů