Důvodová zpráva k zákonu č. 170/2017 Sb., změna některých zákonů v oblasti daní

Vláda ČR; Poslanecká sněmovna PČR Vydáno:
Důvodová zpráva k zákonu č. 170/2017 Sb., změna některých zákonů v oblasti daní
Mgr.
Bohuslav
Sobotka
Předseda vlády
Ing.
Andrej
Babiš
1. místopředseda vlády a ministr financí
I. I. Obecná část
Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v oblasti daní, je souborem novel těchto daňových zákonů:
1)
zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o daních z příjmů"),
2)
zákona č. 593/1992 Sb., o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů"),
3)
zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o dani z přidané hodnoty"),
4)
zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o místních poplatcích"),
5)
zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o správních poplatcích"),
6)
zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "daňový řád"),
7)
zákona č. 355/2014 Sb., o působnosti orgánů Celní správy České republiky v souvislosti s vymáháním práv duševního vlastnictví, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o působnosti orgánů Celní správy České republiky v souvislosti s vymáháním práv duševního vlastnictví").
V návrhu zákona jsou obsaženy zásadní změny daňových zákonů, ke kterým má dojít s účinností od 1. ledna 2017. Zařazením těchto změn do jednoho právního předpisu se pro daňové subjekty zvyšuje přehlednost, neboť nejsou prováděny řadou samostatných zákonů, ale jsou obsaženy v návrhu jednoho právního předpisu.
Řazení jednotlivých novel daňových zákonů má svou vnitřní logiku, která je patrná z následujícího schématu:
A.
Daňové zákony upravující jednotlivé daně:
i.
daňové zákony v užším slova smyslu
-
přímé daně
-
nepřímé daně
ii.
poplatkové zákony
B.
Obecný předpis upravující správu daní:
daňový řád (část šestá)
Při rozdělení hmotněprávních daňových předpisů se vychází z širokého pojetí daně, které v sobě zahrnuje daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění (např. clo, pojistné). Pokud existuje zákon, který je nedílně spjat s konkrétní daní, je zařazen k ní (

Související dokumenty

Zákony

170/2017 Sb., kterým se mění některé zákony v oblasti daní
Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů
Zákon č. 593/1992 Sb., o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů
Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty
565/1990 Sb., o místních poplatcích
Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích
Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád
355/2014 Sb., o působnosti orgánů Celní správy České republiky v souvislosti s vymáháním práv duševního vlastnictví
90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích)
377/2015 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o ukončení důchodového spoření
427/2011 Sb., o doplňkovém penzijním spoření
218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla)
357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí
125/2016 Sb., kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů
250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení)
89/2012 Sb., občanský zákoník
Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví

Vyhlášky

114/2002 Sb., o fondu kulturních a sociálních potřeb
Vyhláška č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou podnikateli účtujícími v soustavě podvojného účetnictví