Důvodová zpráva k zákonu č. 540/2020 Sb., změna zákona o daních z příjmů a některých dalších zákonů

Vláda ČR; Poslanecká sněmovna PČR Vydáno:
Důvodová zpráva k zákonu č. 540/2020 Sb., změna zákona o daních z příjmů a některých dalších zákonů
Ing.
Andrej
Babiš
Předseda vlády
JUDr.
Alena
Schillerová,
Ph.D.
Místopředsedkyně vlády a ministryně financí
I. Obecná část
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony v souvislosti s paušální daní, je souborem novel těchto zákonů:
1)
zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o daních z příjmů"),
2)
zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „živnostenský zákon"),
3)
zákona č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o organizaci sociálního zabezpečení"),
4)
zákona č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o pojistném na sociální zabezpečení"),
5)
zákona č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o pojistném na zdravotní pojištění"),
6)
zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o státní sociální podpoře")
7)
zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o důchodovém pojištění"),
8)
zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o zdravotním pojištění"),
9)
zákona č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení výnosů některých daní územním samosprávným celkům a některým státním fondům (zákon o rozpočtovém určení daní), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o rozpočtovém určení daní") a
10)
zákon č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o životním a existenčním minimu").
Nosičem klíčového tématu návrhu, kterým je zavedení paušalizace daně z příjmů fyzických osob a veřejných pojistných (pojistného na sociální zabezpečení a pojistného na veřejné zdravotní pojištění) u poplatníků s příjmy ze samostatné činnosti, je navržená novela zákona o daních z příjmů, která je řazena na prvním místě, zatímco zbývající návrhy změn se týkají navazujících souvislostí v jiných zákonech. Řazení ostatních zákonů odpovídá datu jejich platnosti.
1. Zhodnocení platného právního stavu
Současná právní úprava nemá dopad ve vztahu k zákazu diskriminace ani ve vztahu k rovnosti mužů a žen.
1.1. Daně z příjmů
Poplatník s příjmy ze samostatné činnosti může podle současně platné úpravy daní z příjmů pro účely zjištění základu daně vycházet z několika systémů v závislosti na typu vedení evidence a od toho odvislého určování příjmů a výdajů. Základním principem při určování základu daně z příjmů ze samostatné činnosti je vycházet ze skutečných příjmů a výdajů, zákon připouští paušalizaci daňové povinnosti, tedy po teoretické stránce určité vědomé znepřesnění jedné