Důvodová zpráva k zákonu č. 386/2020 Sb., zrušení zákonného opatření o dani z nabytí nemovitých věcí

Vláda ČR; Poslanecká sněmovna PČR Vydáno:
Důvodová zpráva k zákonu č. 386/2020 Sb., zrušení zákonného opatření o dani z nabytí nemovitých věcí
Ing.
Andrej
Babiš
Předseda vlády
JUDr.
Alena
Schillerová,
Ph.D.,
Místopředsedkyně vlády a ministryně financí
I. Obecná část
1. Zhodnocení platného právního stavu
1.1. Daň z nabytí nemovitých věcí
Daň z nabytí nemovitých věcí je upravena zákonným opatřením Senátu č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákonné opatření Senátu").
Daň z nabytí nemovitých věcí byla zavedena zákonným opatřením Senátu v návaznosti na rekodifikaci občanského a obchodního práva. V důsledku toho bylo zapotřebí novou úpravu daně z nabytí nemovitých věcí přizpůsobit a provázat především s novým zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a v menší míře potom i se zákonem č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), neboť tyto základní předpisy obsahují právní úpravu, která má dopad na zdanění úplatných nabytí nemovitých věcí.
Dalším důvodem pro vydání zákonného opatření Senátu bylo zrušení zákona č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů, kdy došlo k transformaci daně dědické a daně darovací pod režim daně z příjmů. Z tohoto důvodu byla daň z převodu nemovitostí upravena samostatně novým právním předpisem jako daň z nabytí nemovitých věcí v návaznosti na tehdy připravovanou změnu v osobě poplatníka, kterým je aktuálně výlučně nabyvatel.
Podle § 11 odst. 8 zákona č. 456/2011 Sb., o Finanční správě České republiky, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o Finanční správě České republiky"), nevykonává Specializovaný finanční úřad správu daně z nabytí nemovitých věcí, a to ani v případě, kdy je poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí vybraný subjekt ve smyslu zákona o Finanční správě České republiky.
Při správě daně z nabytí nemovitých věcí může být přijímána a poskytována mezinárodní spolupráce při správě daní podle zákona č. 164/2013 Sb., o mezinárodní spolupráci při správě daní a o změně dalších souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o mezinárodní spolupráci při správě daní").
K provedení zákonného opatření Senátu byla vydána vyhláška č. 419/2013 Sb., k provedení zákonného opatření Senátu o dani z nabytí nemovitých věcí, ve znění pozdějších předpisů.
Na daň z nabytí nemovitých věcí dále odkazují následující podzákonné právní předpisy, které bude nutné v návaznosti na zrušení zákonného opatření Senátu novelizovat:
-
Vyhláška č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, ve znění pozdějších předpisů.
-
Vyhláška č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky, ve znění pozdějších předpisů.
-
Vyhláška č. 441/2013 Sb., k provedení zákona o oceňování majetku (oceňovací vyhláška), ve znění pozdějších předpisů.
-
Vyhláška č. 162/2015 Sb., o podrobnostech úřednické zkoušky, ve znění pozdějších předpisů.
Daň z nabytí nemovitých věcí byla notifikována podle Úmluvy o vzájemné správní pomoci v daňových záležitostech vyhlášené pod č. 2/2014 Sb. m. s. (příloha A).
1.2. Daně z příjmů
Právní úprava tzv. přímých důchodových daní, které zahrnují daň z příjmů fyzických osob a daň z příjmů právnických osob, je obsahem zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o daních z příjmů").
1.2.1. Osvobození příjmů z prodeje některých nemovitých věcí
Podle

Související dokumenty

Zákony

Zákon č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí
89/2012 Sb., občanský zákoník
90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích)
357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí
Zákon č. 456/2011 Sb., o Finanční správě České republiky
Zákon č. 164/2013 Sb., o mezinárodní spolupráci při správě daní a o změně dalších souvisejících zákonů
Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví
151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů (zákon o oceňování majetku)
Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů
254/2016 Sb., kterým se mění zákonné opatření Senátu č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí
1/1993 Sb., Ústava České republiky
2/1993 Sb., o vyhlášení LISTINY ZÁKLADNÍCH PRÁV A SVOBOD jako součásti ústavního pořádku České republiky
Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád
669/2004 Sb., kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony

Vyhlášky

419/2013 Sb., k provedení zákonného opatření Senátu o dani z nabytí nemovitých věcí
323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě
Vyhláška č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky
441/2013 Sb., k provedení zákona o oceňování majetku (oceňovací vyhláška)
162/2015 Sb., o podrobnostech úřednické zkoušky

Mezinárodní smlouvy

2/2014 Sb.m.s. o sjednání Úmluvy o vzájemné správní pomoci v daňových záležitostech ve znění Protokolu z roku 2010, kterým se mění Úmluva o vzájemné správní pomoci v daňových záležitostech