Důvodová zpráva k zákonu č. 32/2019 Sb., změna zákoníku práce a některých dalších zákonů

Vláda ČR; Poslanecká sněmovna PČR Vydáno:
DŮVODOVÁ ZPRÁVA
Jan
Hamáček,
Jan
Birke,
Kateřina
Valachová,
Petr
Dolínek
A. Obecná část
1. Zhodnocení platného právního stavu, hlavní principy navrhované právní úpravy a nezbytnost navrhované právní úpravy
Smyslem a účelem předloženého návrhu zákona je zrušit institut „karenční doby“, po kterou se v případě dočasné pracovní neschopnosti neposkytuje osobě v zaměstnaneckém nebo služebním poměru náhrada mzdy nebo platu, případně plat či jiný příjem, a to v zákonech obsahujících tuto právní úpravu, konkrétně v
-
zákoně č. 262/2006 Sb., zákoníku práce,
-
zákoně č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů,
-
zákoně č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře,
-
zákoně č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění,
-
zákoně č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců a poslanců Evropského parlamentu,
-

Související dokumenty

Zákony

262/2006 Sb. zákoník práce
586/1992 Sb. o daních z příjmů
117/1995 Sb. o státní sociální podpoře
155/1995 Sb. o důchodovém pojištění
236/1995 Sb. o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců a poslanců Evropského parlamentu
221/1999 Sb. o vojácích z povolání
128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení)
129/2000 Sb. o krajích (krajské zřízení)
131/2000 Sb. o hlavním městě Praze
361/2003 Sb. o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů
234/2014 Sb. o státní službě
589/1992 Sb. o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti
261/2007 Sb. o stabilizaci veřejných rozpočtů
54/1956 Sb. o nemocenském pojištění zaměstnanců
166/2008 Sb. ve věci návrhu na zrušení některých částí zákona č. 261/2007 Sb., o stabilizaci veřejných rozpočtů
187/2006 Sb. o nemocenském pojištění
186/2012 Sb. sp. zn. Pl. ÚS 54/10 ve věci návrhu na zrušení částí ustanovení § 192 odst. 1 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, § 68 odst. 3 písm. a) zákona č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání, ve znění pozdějších předpisů, § 124 odst. 5 písm. a) zákona č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, ve znění pozdějších předpisů, § 34 odst. 4 zákona č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců a poslanců Evropského parlamentu, ve znění pozdějších předpisů, § 73 odst. 4 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, § 48 odst. 3 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, § 53 odst. 4 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, § 111 zákona č. 218/2002 Sb., o službě státních zaměstnanců ve správních úřadech a o odměňování těchto zaměs
689/1920 Sb. , kterým se mění některá ustanovení zákonů o pojištění dělníků pro případ nemoci
207/1919 Sb. , kterým se mění zákony o úrazovém pojištění dělníků
1/1993 Sb. Ústava České republiky
2/1993 Sb. o vyhlášení LISTINY ZÁKLADNÍCH PRÁV A SVOBOD jako součásti ústavního pořádku České republiky