Důvodová zpráva k zákonu č. 92/2018 Sb., změna zákona o sociálním zabezpečení a některých dalších zákonů

Vláda ČR; Poslanecká sněmovna PČR Vydáno:
Důvodová zpráva
Ing.
Andrej
Babiš
Předseda vlády
Ing.
Jaroslava
Němcová,
MBA
Ministryně práce a sociálních věcí
Obecná část
A. Zhodnocení platného právního stavu, odůvodnění hlavních principů a vysvětlení nezbytnosti navrhované právní úpravy
Předložený návrh zákona má
opravný legislativně-technický charakter
a
neobsahuje žádné věcné změny
.
V roce 2017 bylo přijato více zákonů, které novelizovaly všechny základní právní předpisy z oblasti sociálního pojištění, tj. zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, a zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění. V této souvislosti byly z důvodu návaznosti měněny i některé další související zákony. Změny, které jednotlivé novely přinesly s různou účinností, se týkaly několika okruhů:
-
zákonem č. 148/2017 Sb. byla v nemocenském pojištění zavedena nová dávka, a to dávka otcovské poporodní péče (tzv. otcovská), a to s účinností od 1. února 2018,
-
zákonem č.183/2017 Sb. byly provedeny změny v návaznosti na nové přestupkové právo, a to s účinností od 1. července 2017,
-
zákonem č. 203/2017 Sb. byl v zákoně o důchodovém pojištění s účinností od 1. ledna 2018 zastropován důchodový věk a s účinností od 1. srpna 2017 byla upravena pravidla pro valorizaci důchodů a v zákoně o rozpočtových pravidlech byl s účinností od 13. července 2017 místo zvláštního účtu rezervy pro důchodovou reformu vytvořen zvláštní účet rezervy důchodového pojištění,
-
zákonem č. 259/2017 Sb. byly
v oblasti pojistného
provedeny změny v placení pojistného OSVČ od 1. ledna 2019 a od 1. února 2018 byly provedeny některé dílčí úpravy na základě poznatků z praxe,
v oblasti nemocenského pojištění
byly od 1. ledna 2019 zavedeny tzv. elektronické neschopenky a byl nově upraven Jednotný informační systém práce a sociálních věcí, od 1. února 2018 byly provedeny některé dílčí úpravy v oblasti provádění nemocenského pojištění na základě poznatků praxe a od 1. ledna 2018 bylo zavedeno odstupňování sazeb nemocenského v závislosti na délce trvání dočasné pracovní neschopnosti a karantény a
v oblasti důchodového pojištění
včetně jeho organizace a provádění byly od 1. února 2018 provedeny dílčí úpravy na základě poznatků praxe,
-
zákonem č. 310/2017 Sb. byla v nemocenském pojištění zavedena další nová dávka dlouhodobé ošetřovné, a to s účinností od 1. června 2018.
Dále byl v roce 2017 novelizován i zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, a to rovněž několika zákony, zejména zákony č. 200/2017 Sb. a č. 222/2017 Sb.; změny zákona o státní sociální podpoře se týkají zejména volby výše rodičovského příspěvku a dále, na základě pozměňovacích návrhů, též zjišťování rozhodného příjmu a vymezení rozhodného období, za které se rozhodný příjem zjišťuje, úpravy výše přídavku na dítě, vymezení nákladů na bydlení u příspěvku na bydlení, zvýšení rodičovského příspěvku v případě péče o vícerčata a některých otázek výplaty dávek ve vztahu k prokázání rozhodných skutečností.
Legislativní proces v Poslanecké sněmovně při schvalování těchto zákonů byl soustředěn (což plyne i z čísel zákonů, pod kterými byly vyhlášeny ve Sbírce zákonů) v podstatě do prvního pololetí 2017 (tj. do posledního roku VII. volebního období) a jednotlivé zákony byly projednávány a schvalovány v zásadě souběžně a nebylo tak možné na jednotlivé změny v jednotlivých návrzích zákonů průběžně reagovat, neboť nebylo jisté, které změny budou schváleny a s jakou účinností (nelze přitom vycházet z ještě neschváleného návrhu zákona; účinnost řady změn přitom nebyla zřejmá, neboť se odvíjela od data vyhlášení zákona ve Sbírce zákonů). Vládní návrhy zákonů byly též v Poslanecké sněmov

Související dokumenty

Zákony

Zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení
Zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti
Zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění
Zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění
148/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
183/2017 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich a zákona o některých přestupcích
203/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla)
259/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
310/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
117/1995 Sb., o státní sociální podpoře
200/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
222/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
2/1993 Sb., o vyhlášení LISTINY ZÁKLADNÍCH PRÁV A SVOBOD jako součásti ústavního pořádku České republiky
90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny
213/2016 Sb., kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů
26/2008 Sb., kterým se mění zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon)
221/1999 Sb., o vojácích z povolání
303/2013 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím rekodifikace soukromého práva
73/2011 Sb., o Úřadu práce České republiky a o změně souvisejících zákonů
365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů
104/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti a o změně souvisejících zákonů (zákon o kybernetické bezpečnosti), a některé další zákony