Důvodová zpráva k zákonu č. 348/2007 Sb., změna zákona o účetnictví

Skupina poslanců PSP Vydáno:
Důvodová zpráva
Obecná část:
Podle platného znění § 38a zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, který byl doplněn do tohoto zákona zákonem č. 669/2004 Sb., mohou občanská sdružení, jejich organizační jednotky, které mají právní subjektivitu, církve a náboženské společnosti nebo církevní instituce, které jsou církevní právnickou osobou a honební společenstva, které ke dni 31. prosince 2004 vedly účetnictví v soustavě jednoduchého účetnictv

Související dokumenty

Zákony

Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví
669/2004 Sb., kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
117/1994 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a v politických hnutích, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, doplňuje zákon č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu, ve znění zákona č. 331/1993 Sb., a zákon č. 328/1991 Sb., o konkurzu a vyrovnání, ve znění zákona č. 122/1993 Sb., a mění zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví
227/1997 Sb., o nadacích a nadačních fondech a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů (zákon o nadacích a nadačních fondech)
492/2000 Sb., kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
353/2001 Sb., kterým se mění zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
437/2003 Sb., kterým se mění zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
264/2006 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákoníku práce
90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny
1/1993 Sb., Ústava České republiky
3/2002 Sb., o svobodě náboženského vyznání a postavení církví a náboženských společností a o změně některých zákonů (zákon o církvích a náboženských společnostech)
83/1990 Sb., o sdružování občanů
68/1993 Sb., kterým se mění a doplňují některé zákony na úseku všeobecné vnitřní správy
342/2006 Sb., kterým se mění některé zákony související s oblastí evidence obyvatel a některé další zákony
4/2003 Sb., ve věci návrhu na zrušení zákona č. 3/2002 Sb., o svobodě náboženského vyznání a postavení církví a náboženských společností a o změně některých zákonů (zákon o církvích a náboženských společnostech), nebo na zrušení některých ustanovení tohoto zákona