Důvodová zpráva k zákonu č. 437/2003 Sb., změna zákona o účetnictví

Vláda ČR Vydáno:
Zvláštní část
K Části první
Čl. I
K bodu 1:
Deklaruje se, že zákon je v souladu s právem ES, které chápe pod pojmem účetnictví pouze podvojné účetnictví (jak je nazýváno v ČR). Žádné jiné než podvojné účetnictví v legislativě EU neexistuje.
K bodu 2:
Navrhuje se stanovit, že fyzické osoby - podnikatelé, které jsou zapsány v obchodním rejstříku, jsou účetní jednotkou. Cílem je zavést definici účetní jednotky pouze do jednoho zákona. Proto se v části druhé navrhuje i zrušení §§ 35 - 38 obchodního zákoníku.
K bodu 3:
Navrhuje se hranice vymezení účetních jednotek, od které jsou fyzické osoby (podnikatelé) povinny vést účetnictví. Touto hranicí je částka 3 000 000 Kč obratu za předcházející rok. Aby nebylo nutno opět definovat "obrat" v tomto zákoně, toto ustanovení se odkazuje na definici uvedenou v zákoně č. 588/1992 Sb., o dani z přidané hodnoty (DPH). Návrh výše obratu vychází ze současné hranice pro vznik povinnosti stát se plátcem DPH, a to proto, že plátci DPH mají povinnosti, resp. nároky vůči státnímu rozpočtu. A proto by měly tyto osoby vést účetnictví, které má odpovídající schopnost věrně zobrazovat stav majetku, závazků a pohledávek oproti daňové evidenci. Podle statistických údajů by se povinnost vést účetnictví měla týkat méně něž 10 % fyzických osob - podnikatelů, kteří dosud nevedli podvojné účetnictví.
Nově se stanoví povinnost vést účetnictví i pro účastníky sdružení bez právní subjektivity, pokud jedním z účastníků je účetní jednotka, protože tímto způsobem je možno vytvořit odpovídající podmínky pro uplatnění práv a plnění povinností vyplývajících z příslušných ustanovení občanského zákoníku a daňových zákonů, a to především v oblasti hospodaření a nakládání s majetkem, který vznikl činností sdružení.
K bodu 4:
Ustanovení je upraveno vzhledem ke zrušení soustavy jednoduchého účetnictví. Jsou vypuštěny pojmy "příjmy" a "výdaje", protože se týkaly účtování v soustavě jednoduchého účetnictví, zatímco při vedení podvojného účetnictví se o těchto skutečnostech účtuje jako o změně hodnoty aktiv. I v podmínkách "rozpočtové" sféry se účtuje o nákladech a výnosech a pouze pohyb na aktivních účtech finančních prostředků se třídí pro potřeby rozpočtu rozpočtovou skladbou, nejedná se tedy ani v těchto případech o účtování o příjmech a výdajích bez vazby na účty nákladů a výnosů, případně na pohyb aktivních účtů.
Pojmy "jiná aktiva" a "jiná pasiva" jsou i nadále zachovány. Tyto účetní kategorie jsou rozdílné pro různé skupiny účetních jednotek, jsou i nadále (stejně jako pojmy "náklady" a "výnosy") specifikovány v prováděcích právních předpisech (§ 4 odst. 8).
K bodu 5:
Ustanovení vymezuje, jakým způsobem se účtování provádí (podvojnými zápisy).
K bodům 6 až 11:
V těchto bodech se navrhují změny týkající se uplatňování hospodářského roku. Pro jeho uplatnění se vyžaduje jen oznamovací povinnost vůči místně příslušnému správci daně (dosud se vyžadoval souhlas). Navrhovanou úpravou dochází ke zjednodušení provádění změny účetního období z kalendářního roku na hospodářský rok. Zároveň dochází ke zvýšení právní jistoty účetních jednotek, protože rušené znění neobsahovalo dostatečně konkrétní důvody pro odmítnutí souhlasu s uplatňováním hospodářského roku. Z možnosti uplatnit hospodářský rok jsou vyjmuty ty účetní jednotky, které jsou přímo napojeny na státní rozpočet a kde by hospodářský rok znesnadnil zúčtování se státním rozpočtem.
K bodu 12:
Ve znění ustanovení